نویسنده = فرانک موسوی
تعداد مقالات: 2
2. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش تفکر راهبردی مدیران مدارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-138

https://doi.org/10.34785/J010.2020.948

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز