نویسنده = علی خلخالی
تعداد مقالات: 5
1. ارائۀ الگوی مناسب مدیریت دانش به‌منظور بهبود کیفیت یادگیری هنرجویان هنرستان‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 22-1

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور


2. پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 166-190

حنیف حاج آقایی؛ علی خلخالی


3. مفهوم سازی مدیـریتِ حـکمت بنـیانِ مدرسـه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی


4. تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

زهرا شیخ محمدی؛ علی خلخالی