نویسنده = حیدر تورانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس در تراز زیرنظام راهبری و مدیریت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 245-218

https://doi.org/10.34785/J010.2020.359

عباس محمدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی نویدادهم؛ حیدر تورانی


2. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 241-210

https://doi.org/10.34785/J010.1398.627

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی


3. ارائۀ الگوی مناسب مدیریت دانش به‌منظور بهبود کیفیت یادگیری هنرجویان هنرستان‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 22-1

10.34785/J010.1398.112

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور