نویسنده = بهبود یاریقلی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه ی جوّ اخلاقی، عدالت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-235

بهبود یاریقلی؛ غلامرضا گلمحمدنژاد بهرامی؛ مهدی فضلی


2. شناسایی ذهنیت معلمان کارآفرین نسبت به عوامل مرتبط با ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 243-263

شادی شاکری سیه کمری؛ پیمان یارمحمدزاده؛ بهبود یاریقلی


3. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن: پژوهش ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 173-193

روح اله مهدیون؛ نظام الدین پاهنگ؛ بهبود یاریقلی