نویسنده = سید علی سیادت
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مسعود فروتن؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت؛ احمدرضا نصراصفهانی


2. تدوین و ارائه ی فرا ترکیب شاخص‌های کنش‌های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه در بین دانشگران مدرسه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 293-271

علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ هادی دهقانی


3. تبیین معیارهای روان شناختی شایستگی مدیران مدارس اصفهان و تعیین روابط علی با روش ترکیبی دلفی-دیمتل فازی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-40

ناصر عصاری؛ سید علی سیادت؛ یاسمین عابدینی؛ سید امیر حسن منجمی