نویسنده = بهاره عزیزی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. نقش فرهنگ سازمانی در پذیرش طرح تعالی مدیریت در میان مدیران مدارس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-59

بهاره عزیزی نژاد؛ ابراهیم ملکوتی


2. رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243

بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر