نویسنده = علی خورسندی طاسکوه
تعداد مقالات: 1
1. پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 44-23

کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان