نویسنده = سیروس قنبری
تعداد مقالات: 3
1. آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش


3. الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه: یک تحقیق کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 123-143

سیروس قنبری؛ بهرام محمدی