کلیدواژه‌ها = مدارس متوسطه دوم
تعداد مقالات: 2
2. ارزشیابی کیفیت برنامۀ تعالی مدرسه بر اساس الگوی سیپ در مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-61

شوبو عبدالملکی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ محمدرضا اردلان؛ افشین افضلی