کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 1
1. تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

زهرا شیخ محمدی؛ علی خلخالی