کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین و تحلیل عناصر یادگیری و جایگاه کودکان و تسهیلگران در مدارس طبیعت

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-1

سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری


2. ارزشیابی کیفیت برنامۀ تعالی مدرسه بر اساس الگوی سیپ در مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-61

شوبو عبدالملکی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ محمدرضا اردلان؛ افشین افضلی