کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 2
1. فراترکیب عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 72-50

فرشته قائمی؛ سید محمد میرکمالی؛ رضا رستمی؛ کیوان صالحی


2. آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش