دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مسعود فروتن؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت؛ احمدرضا نصراصفهانی


2. نقش رهبری تحول آفرین مدیران مدارس بر سلامت سازمانی: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

امیر کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


3. تحلیل پدیدارشناختی علل گرایش برخی از مدیران به بهره کشی از زیردستان در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محبوبه سیدعلیان؛ کیوان صالحی


4. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شایستگی مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

محسن عارف نژاد


5. تأثیر رهبری توزیعی مدیران مدارس بر التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

سعید فرحبخش؛ سمانه رسولی


6. شناسایی ابعاد پرورش مدیران مدارس و ارائه مدل مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

عباس طرهانی؛ رقیه نظری


7. بررسی تأثیر فضای اخلاقی مدارس بر تعلق خاطر سازمانی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

محسن عارف نژاد؛ مریم موید


8. نقش رهبری اخلاقی مدیران در رفتار شهروند سازمانی معلمان با میانجی گری سرمایه اجتماعی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمدرضا اردلان؛ جمال عبدالملکی؛ نسرین حیدری


9. ارائه الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

ساناز حاج حسنی؛ فردین باتمانی؛ سهیلا حسین پور