بررسی عوامل مؤثر در استقرار مدرسۀ زندگی در مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی- دانشگاه لرستان- خرم آباد-ایران

2 گروه علوم تربیتی- دانشگاه لرستان- خرم آباد _ ایران

3 گروه علوم تربیتی- دانشگاه لرستان_ خرم آباد-ایران

4

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در استقرار مدرسۀ زندگی در مدارس ابتدایی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونۀ آماری پژوهش 302 نفر از آموزگاران مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامۀ بازپاسخ تعیین شاخص‌های استقرار مدرسۀ زندگی ویژۀ متخصصان و پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ مدرسۀ زندگی ویژۀ آموزگاران با ضریب آلفای کرونباخ89 /0 بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش تحلیل عاملی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. تغییر نگاه والدین، دانش‌آموزان، معلمان و نظام آموزش‌وپرورش به مدرسه؛ نیروی انسانی مجرب و خلاق؛ طراحی برنامۀ درسی جامع؛ تغییر فرایند یاددهی و یادگیری؛ تجدیدنظر در اهداف آموزشی و درسی؛ هماهنگ‌کردن با بخش‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) جامعه؛ تغییر ساختار آموزش‌وپرورش از نظام بسته به ‌نظام باز؛ فضای آموزشی متناسب؛ تغییر در محتوای آموزشی و تخصیص بودجۀ مناسب، عوامل استقرار مدرسۀ زندگی را تبیین کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors in Establishing The Life School in Elementary Schools of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Saeed Farahbakhsh 1
  • Azita Sattar 2
  • Tahere Mohammadi 3
1 Department of Educational Administration University of Lorestan _ Khoramabad-Iran
2 Department of Educational Sciences-   University of Lorstan_ khoramabad- Iran
3 MََA of Educational Administration- University of Lorstan_ Khoramabad- Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study aims to identify factors affecting the establishment of school of life in primary schools. The research method is descriptive. The statistical population consisted of 302 primary school teachers in the city of Khorramabad that were selected using relative stratified sampling. Measuring tool, includes open response determined establishment of school life indicators for specialists for professional’s questionnaire and open response include determined school establishment of life indicators, particularly professional’s questionnaire and school of Life researcher made questionnaire particularly for teachers Cronbach's alpha was. 0.894 Analysis of the data by expiratory method and using Spss software to determine how to comparison match and confirm and obtained fitness factor of analysis using Amos software. The path analysis, human resources professionals and creative, to design a comprehensive program for the implementation of school life, change the look of parents, students, teachers and the education system in the school and its mission, the process of teaching - learning, restructuring and training education system based on open systems, changes in educational content and curriculum, appropriate budget allocation, coordination of economic, social, political, educational goals and curriculum revision and design of educational space for establishment of life of the school, factors  establishment of school of life explained. The results showed that for the establishment of school life in primary schools should be skilled and creative human resources factors, A comprehensive curriculum designed to implement the school's life and change the look of parents, students, teachers and the education system in the school and its mission, the special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life school- elementary schools- Khorramabad
حوریزاد، بهمن. (1384). بینشی نو در غنی‌سازی مدرسه. تهران: لوح زرین. چاپ ششم.

 

دیویی، جان. (1900). مدرسه و اجتماع. ترجمۀ مشفق همدانی (1343). تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه.

 

سرکار آرانی، محمدرضا. (1381). فرهنگ آموزش در ژاپن. تهران: روزنگار.

 

سرکار آرانی، محمدرضا. (1382). اصلاحات آموزشی و مدرن‌سازی. تهران: روزنگار.

 

صفوی، امان‌الله. (1372). تعلیم و تربیت جهانی در قرن بیستم. تهران: قطره.

 

کاردان، علی‌محمد. (1381). سیر آراء تربیتی در غرب. تهران: سمت.

 

فتحی واجارگاه، کوروش؛ کشاورز، سوسن؛ تاجیک اسماعیلی، عزیزا...؛ خسروی، علی‌اکبر؛ دیباو اجاری، طلعت؛ پورصادقی، حبیب‌اله؛ رحمتی، مریم و گیتا زندیه. (1392). «مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند مطلوب باشد؟» دوفصلنامۀ مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 6، 11، 44-9.

 

کریمی، عبدالعظیم . (1390). «همانندی‌های مدرسۀ زندگی با زندگی مدرسه‌ای». فصلنامۀ تعلیم و تربیت، 111، 131- 105.

 

ماهرو زاده، طیبه و عباسی، منصوره. (1391). «مدرسۀ زندگی، ماهیت و چگونگی تحقق آن». اندیشه‌های نوین تربیتی، 1، صص170-147.

 

منصور، محمود. (1390). «مدرسۀ زندگی درگیر برنامه و روش‌ها». فصلنامۀ تعلیم و تربیت، 111، 20-9.

 

نادری، ابوالقاسم. (1390). «تحلیل رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی مناطق آموزش‌وپرورش شهر تهران». فصلنامۀ برنامه‌ریزی در بودجه. سال شانزدهم، 1، صص159-129.

 

ناظمی، مهدی. (1388). «سیاست تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور». راهبرد یاس، 18، 267 – 244.

 

نلر، جرج. اف .(1971). آشنایی با فلسفۀ آموزش‌وپرورش. ترجمۀ فریدون بازرگان (1387). تهران: سمت.

 

Bunday, K. M. (2000). Learn in Freedom. New York: John Willy.

 

Cannon, C., Berry, L., Lyons, K. (1992). Social work in Europe, London. Macmillan.

 

Smith, M. (2005). Introducing informal education, www.Infed.Org

 

Martin, E. P., Seligman, R., K., Jaycox, L., Gillham, J. (2007). The Optimistic Child: Proven Program to Safeguard Children from Depression & Build Lifelong Resilience. New York: Free Press.

 

Brooks, J.G. (2002). Schooling for life reaming the essence of learning، Virginia: ASCD.

 

Torney-Purta, J., Schwille, J., Amadeo, J. (1999). Civic education across. New York: Amacom.

 

Mc Donald L., Bradish, D. C., Billingham, S., Dibble, N., Rice, C. (1991). Families and schools together: An innovative substance abuse prevention program. Social work in Education. Paris: P.U.F.

 

Prakash, M.S. (2008). Escaping education, living as learning within grassroots cultures.