ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی‌نفعان براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی- دانشگاه کردستان - سنندج - ایران

2 گروه علوم تربیتی- دانشگاه کردستان - سنندج - ایران

3 گروه علوم تربیتی- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت کیفیت از دیدگاه ذی‌نفعان مدرسه (مدیران مدارس، معلمان، دانش‌آموزان و والدین) براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه بود. پژوهش با رویکرد کمّی و راهبرد تحقیقی ارزیابی انجام گرفت. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی ذی‌نفعان مدارس متوسطۀ شهر کوهدشت بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انجام شد. با بهره‌گیری از فرمول کوکران حجم نمونه‌ای متشکل از 340 نفر (184 نفر زن و 156 نفر مرد) به ‌دست آمد. از این تعداد 110 نفر معلم، 28 نفر مدیر، 115 نفر دانش‌آموز و 87 نفر از والدین بودند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از چک‌لیست ارزیابی کیفیت بارلوسکی و لاتون (1995) استفاده شد که شامل10 مؤلفه و 95 گویه بود. روش‌ تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی و ضریب آلفای کرانباخ برای آزمون پایایی پرسش‌نامه به‌ کار رفت. به‌منظور مقایسۀ دیدگاه مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و والدین در مورد وضعیت کیفیت از آزمون‌های t، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون‌های تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد وضعیت کیفیت در مدارس شهر کوهدشت براساس شاخصه‌های مکف از دیدگاه مدیران و معلمان در این زمینه خوب و از دیدگاه دانش‌آموزان و والدین ضعیف است. بین دیدگاه ذی‌نفعان مدرسه تفاوت معناداری وجود داشت. معلمان و مدیران در مقایسه با دانش‌آموزان، مدیران در مقایسه با معلمان و نهایتاً هم معلمان و هم مدیران در مقایسه با والدین، ارزیابی مثبت‌تری از وضعیت کیفیت براساس شاخصه‌های مکف در مدارس داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of High Schools from the Stakeholders Point of View Based on the Total Quality Management Standards in Education

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Jamal Salimi 2
  • Nasrin Azadbakht 3
1 Department of Education University of Kurdistan - Sanandej - Iran
2 Assistant Professor Department of Education University of Kurdistan - Sanandaj - Iran
3 Department of Education- University of Kurdistan- Sanandaj- Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to assessment of quality status in high schools from the view of at school community members (principals, teachers, students and parents) based on scale of Total Quality management. The approach of study is quantitative and it’s based on Evaluation research method. Sampling group in this study consist of all members of school community members at high school in Kuhdasht city and sample approach is random- classification to determine number of sample we use Morgan table that total number of sample is 340 in this number 110 teacher and 28 Principals and 115 students and 87 parents. To collect data and control of quality of checklist self-assessment of Barlosky and Lawton (1995) was used. That result show level of quality in high schools. The on way variance was used to result of school community members in this field. That result show that teacher and manager attitude was acceptable and students and parents' attitude is not. At lost there was a meaningful difference between school community members. Teachers and managers in comparison to students and manager in comparison to teacher and finally both teachers and managers have positive assessment of quality according to scales in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total quality management
  • quality
  • School community
  • stockholders
  • TQM

 آقازاده امیری، مریم و بختیاری، ابوالفضل. (1389). جایگاه مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش‌وپرورش، ماهنامه مدارس کارآمد، شماره نهم، 38-39.

 تورانی، حیدر. (1382). مدیریت فرایندمدار در مدرسه، تهران: تزکیه

تورانی، حیدر. (1380). کیفیت‌بخشی آموزش‌وپرورش دورۀ ابتدایی با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: قو.

خاتم‌ساز، محمود. (1389). چشم‌انداز مدیریت کیفیت فراگیر در جهان، ماهنامه تدبیر، سال پنجم، خرداد 1389. صص 68- 79.

جهانگیری، علی اصغر. (1383). بررسی نقش مکف در آموزش سازمان‌های دانش‌آفرین، مجله مدیرسرا

سالیس، ادوارد (2002). مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش، ترجمۀ سید علی حدیقی (1380)، تهران: هوای تازه.

صالحی، مسلم؛ قلتاش، عباس؛ و ابراهیمی، سارا. (1387). بررسی رابطۀ میزان آمادگی دبیران جهت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران مدارس متوسطه، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال اول. شماره دوم. زمستان. صص 81-90.

عزت‌‌خواه، نوروزی. (1375). مدیریت مراکز پیش‌دبستانی، ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی، تهران: بشری.

علاقه‌بند، علی. (1374). مقدمات مدیریت آموزشی (ویراست پنجم)، تهران: روان.

 مباشری، موسی. (1390). بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه، مرکز یادگیری سایت تیبان، تجمیع و تنظیم: نوربخش

موخوپادیای، مرمر. (2005). مدیریت کیفیت جامع در آموزش. مترجمان: فاخته اسحاقی، فرشته صادقی، صدیقه شریعتی، رضا محمدی.1390. تهران: سازمان سنجش.

هاشمی‌پور، سیده زهرا. (1389). مدیریت کیفیت فراگیر. ماهنامه استاندارد، شماره 219، ص 20.

گال، مردیت دامین. (1382). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، نویسندگان مردیت گال، والتر بورگ، جویس گال؛ مترجمان (نصرو دیگران). تهران: سمت.

AL-Hajraf, H. (2013). New Integrated Model and Framework. The Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ)3(1), 591-598.

AL-Hajraf, H., & Al-Sharhan, S. (2012). Total Quality Management of Blended E-Learning Systems: A New Integrated Model and Framework. The Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ)3(1), 591-598.

Artezt, E. (1992) Welcome and Introductory Remarks, in Procter and Gamble Company, The Total Quality Forum: Forging Strategic Links with Higher Education, Report of the Proceedings, Procter & Gamble, Cincinnati, Ohio

Barlosky, M & Lawton, S. (1995). Developing Quality Schools, Kodak Canada Inc. and the Ontario Institute for Studies in Education, Toronto

Crawford, L. E. D. & Shutler P. (1999). Total Quality Management in  Education: Problems and Issues for Classroom Teachers the International Journal of Educational Management, 13 (2) 45-566.

Crosby, P. B. (1979). Quality is free, Mentor Books, New York

Dale, B, G. and J. J. Plunkett. (1990). Managing Quality, Henfordshire: Philip Allan.

Deming, W. E. (1982). Out of the Crisis, Cambridge University Press, Cambridge

Deming, W E. (1993) The New Economics, MIT, Cambridge, Mass.

Ishikawa, K. (1985) What is Total Quality Control? Prentice- Hall, New Jersey

Juran, J. M. (1989). Juran on leadership for Quality, Macmillan, New York.

Meirovich, G. & Romar, E. J. (2006). The difficulty in implementing TQM in higher education instruction, the duality of instructor/ student roles.

Mukhopadhyay, M. (2005). Total quality management in Education.

Navaratnam, K. K. (1997). Quality Management in Education, London:  Cassel.

Oakland, J. S. (1999). Quality Assurance, in D. Lock and N. Farrow, The Gower Handbook of Management (Second edition), Hants:         Gower Publishing.

Peters, T. & Austin, N. (1986). A Passion for Excellence, Fontana/ Collins, Glasgow

Peters, T. (1978) Thriving On Chaos, Pan Books, London.

Rogers, E.M. (1962). Diffusion of Innovation. New York.

Sallis, E. (2002). Total Quality Management in education, Third edition.

Shejwalker, P.C, (1999). Total Quality Management in Higher Education, University News, 37- 38 September.

Spanbauer, S. J. (1992). A Quality System for Education, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin.

West-Burnham, J. (1992). Managing Quality in School, Longman, Harlow, Essex

 Yau, H. K, & Cheng, A. L. F. (2013). Quality Management in Primary Schools. International Education Research. 16- 31.