تبیین نقش دانش و نگرش مدیریت تغییر مدیران مدارس خرم آباد در خلاقیت آنان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران_ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران_ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران_ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش دانش و نگرش مدیران مدارس شهرستان خرم آباد نسبت به مدیریت تغییر در خلاقیت آنها در مدارس می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی و مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران آموزشی مدارس شهرستان خرم آباد می باشد (353) . به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسش نامه های استاندارد خلاقیت سازمانی با پایایی (92/0=α) و دو پرسشنامه محقق ساخته دانش و نگرش مدیریت تغییر با پایایی (87/0=α) استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش روایی این پرسشنامه ها ار روایی محتوایی و روایی سازه استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش مدیریت تغییر و نگرش نسبت به آن هر کدام به ترتیب با ضریب مسیر (38/0=γ) و (25/0=γ) در خلاقیت سازمانی مدیران نقش معناداری داشته و پیش‌بینی کننده مناسبی جهت خلاقیت یا عدم خلاقیت مدیران می باشد. مدیران آموزشی از نگرش مطلوبی در زمینه مدیریت تغییر برخوردار بوده ولی از دانش کافی در زمینه مدیریت تغییر در مدارس و محیط آموزشی برخوردار نمی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explainin the role of change management knowledge and attitudes of Khoram Abad schools managers in theirs creativity

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohamad Mirkamali 1
  • unes romiani 2
  • Marzieh Abdolvahabi 3
1 Professor, Department of Education, Tehran University_Iran
2 PhD student University of Tehran_Iran
3 PhD student   University of Tehran_Iran
چکیده [English]

The aim of this study is explain Knowledge and attitudes of Principals toward Change management in their creativity in schools. The research method is Descriptive –correlation that conducted through a survey and structural equation modeling. Statistical population included all of educational managers of Khoram Abad (353) and is select 184 of them using Simple random sampling as Statistical sample. In order to collect data, a standard questionnaire of organizational creativity (reliability: .92) and two researcher made questionnaire of Knowledge and attitude toward change management (reliability: 87) is used. In this study for Analysis of data is used SPSS and Lisrel. The results show that Change management knowledge and Attitude about it respectively with path coefficient (γ= .38) and (γ= .25) has a significant role in organizational creativity and are suitable Predictions for creative or non-creative of managers. Educational managers had a favorable attitude in the field of change management but their knowledge in the field of change management in schools and educational environments is not enough. It was also found that managers in every three fields of creativity (cognition, motivation and personality traits) have possessed favorable organizational creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change management
  • knowledge and attitude to change management
  • organizational creativity
  • educational managers
اصفهانی، نوشین. (1390). ارتباط بین مدیریت زمان با خلاقیت کارکنان ادارات تربیت بدنی. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.  7، 77-88.

امامویردی، سجاد؛ قهرمانی، جعفر؛ و امامویردی، مریم. (1392). رابطۀ سیستم فناوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 3(4): 117-134.

پیرخائفی، علیرضا. (1383). عوامل کم‌توجهی به خلاقیت در دانشگاه‌ها و شیوه‌های ارتقای آن. فصلنامه خلاقیت و نوآوری، 7.

حاجی‌عموعصار، محمدتقی. (1387). مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا. فصلنامه دانش انتظامی. 9(4): 9-59.

رضائیان، علی. (1380). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.

زکی، محمدعلی. (1380). بررسی نقش عوامل شخصیتی، سازمانی و مهارت‌های اجتماعی در نوآوری مدیران آموزشی. مجله رهیافت. 26: 145-159.

سعادت، اسفندیار؛ و صادقی، منصور. (1384). طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه‌سازی برای خلاقیت در مؤسسات پژوهشی کشور. مجله دانشور رفتار. 14: 35-46.

 لامزدین، ادوارد؛ و لامزدین، مونیکا. (1386). حل خلاق مسئله: مهارت‌های فکری برای جهان در حال تحول. ترجمۀ بهروز ارباب شیروانی و بهروز نصر آزادانی. اصفهان: ارکان دانش.

عباسی، روح‌اله؛ عباسی، رضا؛ و عابدی، یوسف. (1389). نحوۀ اتخاذ راهبردهای مدیریت تعارض در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی: بررسی نقش خلاقیت. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16 (2): 29-44.

مرحمتی، سعادت. (1392). بررسی رابطۀ ساختار سازمانی با خلاقیت سزمانی از دیدگاه مدیران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله پزشکی هرمزگان. 17: 175-182.

مؤیدنیا، فریبا. (1385). مدیریت و رهبری تحول. نشریه تدبیر، 167: 23-27.

میرکمالی، سیدمحمد. (1382). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.

نیر، نجمه؛ و جوکار، عبدالرسول(1391). رابطۀ بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت. 9(2):224-232.

نبی‌پورافروزی، مهدی؛ و درویش متولی، مرجان. (1392). بررسی استراتژی برای بهبود نیروی انسانی سازمان‌ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری. فصلنامه مدیریت، 10(32): 47-58.

هاشمی، سید احمد؛ صادقی‌فرد، احمد؛ و همتی، ابوذر. (1390). بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر با خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس شهرستان لامرد. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. 8(30)، 63-72.

Allen, J. L. (1974). Conceptual blockbusting. International Journal of Instruction, 12(2): 12.‏

Amabile, T., Gryskiewicz, S. (1987). “Creative in the R & D laboratory”. (Technical Report No. 30). Greensboro, North Carolina: Center for creative Leadership.

Amabile, T. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 76(9): 77-87.

Bell, M. (1992)" Transformational and transactional leadership”. The Leadership Quarterly, l3:(6): 42-60.

Burgelman, R. (2006) Managing the internal corporate venturing process. Sloan Management Review, winter (winter), 33–48. Council for Small Business. Boston, 63-67.

Cohen, L. M., Ambrose, D. A. (1999). Adaptation and creativity. In R. Runco & S. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of creativity. San Diego, CA: academic Press, 1: 9-22

Drew, S. A. (2002) from knowledge to action: The impact of benchmarking on organizational performance. Long Range Planning, (30/3): 427-441.

Duffy, D. (1998). Knowledge champions’ CIO Magazine Nov, 15 1998.

Graham, W. (2008). Theory, research, and practice in library management 4: creativity. Library Management, 29 (1/2): 125-131.

Hajdukiewicz, J. R. (2008).  Achieving innovationand development Speed in large structuredorganizations: an ecological view and case study, Massachusetts Institute of Technology.

Harding, T. (2010). Fostering Creativity for Leadership and Leading Change, Arts Education Policy Review, 111(2): 51-53.

Hart, J. M. (1996).” The Management of Change Management in Police Organizations.” In Policing in Central and Eastern Europe: Comparing Firsthand

Hitt, M.H., Hoskisson, R.E.,& Kim, H. (2004). “International diversification effects on innovation and firm performance in product diversified firms”. Academy of Management Journal, 30: 767-798.

Kast, F. E., RosenZweig, J. E. (1981). Organization and management: A systems and contingency approach (3rded). New York: McGraw-Hill.

Malmelin, N., Virta, S. (2015).  Managing creativity in change: Motivations and constraints of creative work in a media organization. Journalism Practice, Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rjop20.

Martins, E. C., Blanch, F. (2003). “Building organizational culture that stimulates creativity and innovation”. European Journal of innovation management, 6 (1): 64-743.

McKinley, K. (2008). OCRI.  LeadershipConference 2008, Ottawa Board of Directors: www.ocri.ca/events/ leadership conference.

McLean, L. D. (2005). Organizational Culture’s Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources, 7 (2): 226-246.

Ming, L. (2003). Time pressures and Creativity in organizations: A longitudinal field study. HBS Working Paper, 02-073.

Pierce, J. L., Delbecq, A. L. (1977). Organizational structure, individual attitudes and innovation London: Academy of Management Review Press; 1977: 263.

Pirola-Merlo, A., & Leon, M. (2004). The relationship between individual creativity and team creativity: aggregating across people and time. Journal of Organizational Behavior. 25, 235–257.

Pope, R. (2005). Creativity: theory, history, practice. London: Routledge. Walton,

Pritzker, S. R. (Eds.). Encyclopedia of Creativity. San Diego: Academic Pres,. 1: 9- 22

Project Management Institute. (2013). managing change in organizations: a practice guide, Project Management Institute, 9781628250152.

 

Sternberg, R., Lobar, T. L. (2010).  The concept of creativity:  Prospects and paradigms.  In R.  Sternberg (Ed.), Handbook of creativity.  Cambridge:  Cambridge university press.

Torrance, E.  P. (1972).  Career patterns and peak creative experiences of creative high school students 12 years later. Gifted Child Quarterly, 16: 75- 88.

Wan, H. L. (2007). Human capital development policies: enhancing employee’s satisfaction. Journal of industrial training, 31(4): 297-322.

Wilson, V., McPake, J. (2000). Managing change in small Scottish primary schools: Is there a small school management style? Educational Management& administration, 28(2): 119-132.

Zhou, J­., George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice, Academy of Management Journal, 44(4): 582-696.