شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران؛ ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

دانش آموزان مدارس به‌عنوان مشتری و محصول نظام آموزشی باعث می‌شوند تا مدیریت مدارس نسبت به دیگر سازمان‌ها متفاوت و پیچیده‌تر باشند. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی صورت گرفته است. در این پژوهش با رویکردی کیفی به تحلیل محتوا پرداخته ‌شد. تعداد اسناد مطالعه شده 41 مورد بود که از پایگاه‌های داده الکترونیکی علمی معتبر و در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2017 میلادی انتخاب شدند. تعداد 8 نفر از دبیران، مدیران مدارس و اساتید دانشگاه از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه شدند. برای بررسی روایی یافته‌ها از روش‌های همسوسازی منابع داده‌ها و خود بازبینی محقق و به‌منظور تعیین پایایی، روش توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری استفاده شد. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد که ویژگی‌های رفتاری مدیران شامل 8 بعد چشم‌ انداز، تفکّر، ارزش ها و احساس ها، شناخت، اعتماد، عملکرد، ارتباط و یادگیری می‌باشد که از 29 حوزه و 95 نشانگر حاصل شد. بعد یادگیری مدیریت مدارس را از مدیریت در محیط‌های دیگر متمایز می‌کند. این پژوهش می‌تواند زمینه‌ساز تدوین پرسشنامه، به‌ منظور بررسی وضعیت مدیران مدارس در حال حاضر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and behavioral indicators of school principals in the context of quantum paradigm: qualitative research

نویسندگان [English]

  • Bita Abdolhoseini 1
  • bijan abdollahi 2
  • Hasan Reza Zaynabadi 2
  • saeed zarghami 3
1 Farhangian University, Tehran; Iran
2 Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Philosophy of Education, Faculty of Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

School students as customer and product of educational system make the management of schools different and more complex than other organizations. The purpose of this study is to identify the dimensions and behavioral indicators of school principals in quantum context. In this research, content analysis is done with a qualitative approach. The number of documents studied was 41, which was selected from valid scientific databases and between 2000 and 2017. A total of 8 teachers and administrators of the schools and professors of the university were selected through targeted sampling and interviewed in a semi-structured way. In order to investigate the validity of the findings, the methods of aligning data resources and researcher Self review is used for determining the reliability of the agreement between the two encoders. Content analysis and open and axial coding were used for data analysis. The findings showed that the behavioral characteristics of managers included 8 dimensions of vision, thinking, feeling, knowing, trusting, acting, communication and learning, which were obtained from 29 domains and 95 indicators. Then, it distinguishes learning from school management from management in other environments. This research can lead to the development of a questionnaire, to examine the status of school administrators at the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral dimensions
  • behavioral characteristics
  • School administrators
  • the paradigm of quantum

استیسی، رالف (1382). مدیریت بر ناشناخته‌ها: مرزهای راهبردی بین نظم و آشفتگی در سازمان‌ها. ترجمۀ محسن قدمی و مسعود نیازمند، چاپ دوم، تهران: مؤسّسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

بورل، گیبسون، مورگان، گارت (1383). نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه‌وتحلیل سازمان: عناصر جامعه‌شناختی حیات سازمانی. ترجمۀ محمّد تقی نوروزی، تهران: سمت.

چالمرز، آلن. ف (1389). ترجمۀ‌ سعید زیباکلام، چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، چاپ دهم، تهران: سمت.

خنیفر، حسین، زروندی، نفیسه (1389). پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت. فصلنامۀ راهبرد، 19(54): 243-256.

دادگران، نفیسه السادات، خلخالی، علی(1395). تأثیر کاربرد روش یادگیری کوانتومی بر یادگیری‌های درسی دانشجویان. فصلنامۀ پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۸ (۱): ۲۹-۳۶.

دانایی‌فرد، حسن (1385). کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغۀ پست مدرنیست دارد؟ فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامۀ مدیریت: 171-210.

دانایی‌فرد، حسن (1386). پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی، دو فصلنامۀ دانشور رفتار، 14(26): 89-104.

دلاور، علی (1389). روش‌شناسی کیفی. فصلنامۀ راهبرد، 19(54): 307-329.

شاهولی کوه شوری، کامران (1392). بررسی و تبیین رویکرد یاددهی-یادگیری در پارادایم پیچیدگی و کاربست آن در نظام آموزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه روانشناسی تربیتی. دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

شلتون، شارلوت، دارلینگ، جان (1389). ترجمۀ سید مجتبی زرگر، از تئوری تا عمل: به‌کارگیری مفاهیم جدید علمی برای خلق سازمان‌های یادگیرنده، فصلنامۀ عصر مدیریت، 4(14): 58-63.

صمدی، عبّاس (1380). تأثیر مبانی فکری و فلسفی مکانیک کوانتوم بر تئوری‌های سازمان و مدیریت. فصلنامۀ دانش مدیریت، 14(53): 41– 56.

قدردان قراملکی، محمّد حسن (2010). اختیار، قانون علیت و دترمینیسم. انسان پژوهی دینی، 7(23): 47-76.

محمّدهادی، فریبرز (1390). پارادایم کوانتمی در علم مدیریت. فصلنامۀ مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(23): 71-94.

محمّدهادی، فریبرز (1396). بررسی و تحلیل یادگیری کوانتمی در بهینه‌سازی آموزش منابع انسانی. فصلنامۀ آموزش و توسعۀ منابع انسانی، 4(12): 29-52.

محمّدی چابکی، رضا (1394). استلزام‌های تدوین نظریۀ تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری هستی شناختی. پژوهشنامۀ مبانی تعلیم و تربیت، 5(1): 47-70.

محمّدی چابکی، رضا، شعبانی ورکی، بختیار، جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره، مسعودی، جهانگیر (1392). استلزام‌های تدوین نظریۀ تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی. پژوهشنامۀ مبانی تعلیم و تربیت، 3(1):61-89

مختاری نوری، جمیله، خادم الحسینی، سید محمّد (1387). کاربرد مدل کوانتمی در رهبری پرستاری. نشریۀ دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، 18(61): 55-63.

مورن، ادگار (1394). درآمدی بر اندیشۀ پیچیده، ترجمۀ افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.

مؤمنی راد، اکبر، علی‌آبادی، خدیجه، فردانش، هاشم، مزینی، ناصر (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج، فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی، 4(14): 187-222.