نقش تعدیل‌گر تسهیم تجارب تدریس در تاثیرگذاری فرهنگ نوآورانه‌ مدرسه بر واکنش‌های شناختی و روانشناختی معلمان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین نقش تعدیل گر تسهیم تجارب تدریس در تاثیرگذاری فرهنگ نوآورانه بر واکنش‌های شناختی و روانشناختی معلمان (رضایت شغلی، درک پویایی مدرسه و عملکرد ادراک شده مدرسه) پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و به طور خاص از الگویابی علّی استفاده شد. جامعه آماری را تمامی معلمان مدارس دولتی شهر ایلام در مقطع ابتدایی تشکیل داده که از بین آنها تعداد 250 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای و به کمک جدول کرجسی و مورگان (1997) به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده‌ها 5 پرسشنامه استاندارد روا و پایا بکار گرفته شد. از الگویابی معادلات ساختاری برای آزمون الگوی مفروض پژوهش استفاده شد و نتایج نشان داد که فرهنگ نوآورانه ادراک شده به طور مثبت و معناداری بر رضایت شغلی معلمان، ادراک‌پویایی مدرسه و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثیر دارد. در ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد مدرسه، پویایی ادراک شده مدرسه نقش واسطه دارد. همچنین نتایج نشان داد که فرایند تسهیم تجارب تدریس بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد، اما این تاثیر بر ادراکات مربوط به پویایی و عملکرد مدرسه معنادار نیست. تسهیم تجارب تدریس ارتباط بین فرهنگ نوآورانه و واکنش‌های شناختی و روانشناختی معلمان را به طور معنادار تعدیل می‌نماید. در نهایت نتایج نشان داد که اثرات مستقیم فرهنگ نوآورانه بر رضایت شغلی ضعیف و بر پویایی و عملکرد ادراک شده مدرسه تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating role of teacheing experience sharing in the effect of perceived innovative culture of schools on teachers’ psychological and cognitive reactions

نویسنده [English]

  • Ali Yasini
Assistance prof, Ilam University
چکیده [English]

Current study aims to investigate the moderating role of teaching experience sharing in the impact of innovative culture on teachers' psychological and cognitive reactions (job satisfaction, organizational dynamism, perceived organizational performance). Research method was descriptive – correlation and structural equation modeling was used especially. All of elementary schools teacher of Ilam city were made population of the study that from them 250 individual teachers were selected via stratifying sampling method and Kerjeci and Morgan's (1997) table. In order to data collection five standard, validate and reliable questionnaire were used. Structural Equation Modeling used to test the model and findings first show that perceived innovative culture significantly and positively affects employees’ job satisfaction and perceptions of organizational dynamism and organizational performance. Moreover, organizational dynamism perception plays an important mediating role among three employee-level outcomes by converting job satisfaction into organizational performance perception. We also find support for the direct, positive effect of a perceived teaching experience sharing process on job satisfaction but not on perceptions of organizational dynamism and organizational performance. Most importantly, findings on the significant moderating role of a teaching experience sharing contribute to innovation theory by emphasizing the importance of the innovation/schooling interface: bundling teaching experience sharing and innovative culture together enhances employees’ positive attitudes and perceptions. This result also suggests that the teaching experience sharing process shows only a weak effect on job satisfaction and no effect on perceptions of organizational dynamism or school performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational information sharing
  • perceived innovative culture
  • teachers’ psychological reactions
  • teachers’ cognitive reactions

تورانی، حیدر؛ آقایی، امیر؛ منطقی، مرتضی (1391). "تجارب جهانی در زمینة نوآوری های آموزشی از منظر شیوه­های تولید، پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش عمومی ایران". فصلنامهنوآوری­هایآموزشی. 11 (43): 41-7.

حیدری فرد، رضا؛ زین­آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ عبدالهی، بیژن (1394). "فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی". فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7 (2): 75-53.

حیدری فرد، رضا؛ رضا زین­آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ عبدالهی، بیژن (1394). "تأملی بر رهبری نوآورانه در مدرسه؛ مطالعه­ای پدیدارنگارانه". فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها، 4 (2): 64-33.

درینی، ولی اله (1393). ارائه الگوی نوآوری باز در صنعت نشر. رساله دکتری در رشته مدیریت منابع انسانی. دانشگاه پیام نور. واحد تهران.

سلیمانی، مریم؛ کاکابرایی، کیوان (1395). "بررسی نگرش معلمان نسبت به موانع خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان 

کاملی، محمد جواد؛ بختیاری اصل، طیبه؛ لطفی آرباطان، ابوالفضل؛ پورفرج، اکبر (1392). "بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر". فصلنامهعلمی  پژوهشیمطالعاتمدیریت (بهبودوتحول). 23(7): 73-34.

محمدی، مهدی؛ ترک­زاده، جعفر؛ باقری، امین؛ امیری، خالد؛ آزادی، احمد (1391). "رابطه میان ادراک معلمان از فرهنگ مدرسه با میزان سازگاری نوآورانه آنان در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی ـ یادگیری". فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 11 (41): 88-71.

مقامی، مسعود (1392). "تأثیر متقابل رضایت شغلی، عملکرد سازمانی و سلامت روانی کارکنان فاتب". فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت. 6 (2): 68-53.

موسوی، سیده ماهرخ؛ مقامی، حمید رضا (1391). "مقایسه اثربخشی دو شیوه­ی جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی بر نگرش به خلاقیت و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 2 (2): 146-125.

نجف‌آبادی، نرگس مهدیه (1391). "تحلیل عوامل موثر بر پاسخگویی پویای سازمان به تغییرات محیطی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. دانشکده اقتصاد.

نمامیان، فرشید؛ فیض الهی، صادق (1394). "تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایلام)". فصلنامه فرهنگ ایلام. 16 (36): 174-161.

نیکنامی، مصطفی؛ پورظهیر، تقی؛ دلاور، علی؛ غفاری، علی؛ مجلج، محمد (1388). "طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران". فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 2 (5): 28-1.

یاسینی، علی؛ شیری، اردشیر (1393). "تاثیر انگیزش فردی و سرمایه اجتماعی معلمان بر تمایل آنها برای به اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار". فصلنامۀعلمی ـ پژوهشیمطالعاتآموزشیوآموزشگاهی، 3 (8): 113-87.