عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسنده

دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

روابط انسانی و اخلاق یکی ازنیازهای مشترک جهانی و از لوازم عرضه ارائه اطلاعات و عرصه سیاستگذاری است. نبودِ عدالت تعاملی درمدرسه به رابطه های سلطه جویانه، به اختلال در سازه های برنامه درسی و  غفلت از ضرورت های اجتماعی هم می انجامد.‌ روش :مطالعه تحلیلی توصیفی  انتقادی است و در مقام  روشِِ ارائه تجویز  وراهبرد : ارزشیابی  وسنجش راهبرد و کارآمدی عملی متعادل وهم افزایی معیار مورد نظراین نوشته است یافته ها: بی سوادی، بازماندگی از تحصیل،بی رغبتی به مدرسه یا گریز ازجمع ،مسئله فقر و مسکنت و حاشیه نشینی ها،در جهان که رو به ازدیاد و نیز وخیم تر شدن نیز دارد، تا حدی پیامد رفتار های یکطرفه به طور مشخص ضعف عدالت تعاملی در مدرسه  هم هست.  صورتِ غالبِ معضل به سبب انسداد ارتباطی ذی نفعان و کنشگران است که  می تواند در مدرسه تمام سطوح مشارکت و کیفیت را متزلزل کند و تعامل بین مثلث دانش، قدرت، اخلاق  را به زیان اخلاق ایجاد کند وعارضه یابی، ارتباطات نامطلوب،داوری و ارزشیابی را دشوار می سازد. نتایج:این انسداد به تشکیل "هسته سخت" مدیریتی و حتی "سرمایه اجتماعی تاریک "منجر می شود. می شود گفت ماهیت سرمایه اجتماعی تاریک به مثابه یک هسته ی سخت "غیرقابل نفوذ و در پستو" است ،گاه بوروکراسی-به معنی مثبت آن –را هم  به خدمت خود در می آورد .بحث:مدرسه نیز به مثابه یک سازمان  می تواند دچار سرمایه اجتماعی تاریک شودو شفافیتِ ارزشیابی  وفرایند تصمیم گیری مربوط هم مختل شود. عدالت تعاملی یکی  ازخطوط راهنمای عمل است .عدالت تعاملی هم زمینه وهم انگیزه و هم زهدانِ توانایی در ایجاد و گسترش وفاق اجتماعی و فرایندهای مرتبط با تفاهم و توافق بر سر عمل تربیتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive justice in school ,human relationships and morality

نویسنده [English]

  • Ali Zakavati Ghozlou
Associate Professor Kharazmi University
چکیده [English]

The lack of interactive justice in the school leads to extend autocratic and dictatorial relationships and consequentially” curriculum development” to be disrupted and its social necessities to be forgotten.
The analytical method is critical for descriptive study. It has been written as a method of prescribing and evaluating: the evaluation and evaluation of the strategy and the practical efficiency of the balance and the development of this criterion. The dominant cause of the dilemma is due to the blockage of communication between stakeholders and actors, which can shake up all levels of participation and quality in the school, evaluating and fault finding of   relationships  of triangle of knowledge, power, ethics/ morally would be difficult . This blockage /obstruction will lead to the formation of a "hard core" of management and even a dark social capital. It can be said that its nature is a” hard core " , closed closet, which sometimes direct  bureaucracy-in the positive sense- to their own interests and bring  formal law to their service. The school as an organization can also suffer from a dark social capital, and the transparency of the evaluation and the decision-making process is also disrupted. Interactive justice is one of the guides to action. Interactive justice is both an area of motivation and the womb of gestating  the ability to create and to deepen social consensus and the processes related to a vast understanding on educational practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive justice in school
  • Human relationships
  • Morality
  • decision making

ایروانی ،محمود و فاطمه باقریان،(1383)،شناخت اجتماعی روان شناسی اجتماعی،  نشر: ساوالان  تهران .

اسکات، دیوید(1383).رئالیسم وپژوهش تربیتی،ترجمه شعبانی ورکی وشجاع رضوی،آستان قدس، تهران، ص1-3. 
اسمیت،آلفردجی(1379).ارتباطات و فرهنگ،ترجمه مهدی بابایی،سمت، تهران. 
برک، پیتر(1381) تاریخ و نظریه اجتماعی، ترجمه غلامرضا جمشیدیها، دانشگاه تهران، تهران ،ص 8،3.

‏ دوچ مورتن ؛ روبرت م. کراوس (۱۳۷۴) ،نظریه‌هادر روانشناسی اجتماعی ‏ ترجمه: مرتضی کتبی ، دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ، تهران .

رابینگتون، ارل. واینبرگ، مارتین (1382) رویکردهای نظری هفتگانه در مسائل اجتماعی، ترجمة رحمت اله صدیق سروستانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،ص257. {تعداد صفحات 317}

دلوز، ژیل ، اسپینوزا:فلسفه عملی ،ترجمه پیمان غلامی، نشر دیهگان 1392.

رحمانی تیمور و ماندانا گلستانی،سعید معیدفر وعلی محمد حاضری (1390) "تحلیلی از منابع نفتی ورانت جویی برتوزیع درآمد در کشورهای منتخب نفتخیز"،دوفصلنامه مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) سال دوم .

ریتزر،جرج(1374)، بنیان‌های جامعه‌شناختی. ترجمه تقی آزاد ارمکی، نشر سیمرغ، تهران.

زاهدی ، شمس السادات (1376)." توسعه پایدار و اصل آهنین منافع شخصی"، مدیریت وتوسعه دوره 11 شماره3 ،3 .

عسگری،حسین گروه دین و اندیشه تبیان ،سایت تبیان

فتحی واجارگاه،کورش، برنامه درسی به سوی هویت های جدید، تهران،نشرآییژ،1388.

فی،برایان(1381)فلسفه امروزین علوم اجتماعی،ترجمه خشایاردیهیمی،طرح نو،تهران،ص388،387 ،420 . 
کاستلز، مانوئل(1380)، اقتصاد و جامعه و فرهنگ در عصر اطلاعات ،ترجمة احدعلی‌قلیان و افشین خاکباز،طرح نو،تهران. 
کلمن، جیمز(1377) بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمة منوچهر صبوری، نشر نی،تهران ،ص464.

گانیه؛ الن،روانشناسی  یادگیری، ناشر انجمن ایرانی تعلیم و تربیت مترجم،علی ذکاوتی قراگزلو، انتشارات انجمن ایرانی تعلیم وتربیت 1394.

گروهی از مولفان، پرسشگری، ناشر انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ، مترجم علی ذکاوتی قراگزلو، انتشارات انجمن ایرانی تعلیم وتربیت 1394.

گیدنز، آنتونی(1387) جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی،تهران ،ص767.

راد کلیفت ،مایکل (1383) توسعه پایدار، ترجمه حسین نیر، وزارت کشاورزی، معاونت طرح و برنامه،تهران.

محسنی، نیک چهره(1387) از روانشناسی بین فرهنگی تا روانشناسی فرهنگی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی،  دانشگاه تهران، دوره جدید؛  ،شماره یک.

  میلر،جرالد آر. ارتباط کلامی، مترجم علی ذکاوتی قراگزلو، انتشارات سروش ،1392چاپ چهارم،و انجمن ایرانی تعلیم و تربیت   1394.

هانیگان، جان (1392)،جامعه شناسی محیط زیست ، ترجمه موسی عنبری،انور محمدی،میلاد رستمی، انتشارات دانشگاه تهران،تهران. تعداد صفحات:275

هایدگر، مارتین(1373) "پرسش از تکنولوژی"، ترجمه: شاپور اعتماد، فصلنامه ارغنون، ،تهران . 1-3

هریسون لارنس، ساموئل‌هانتینگتون ( 1383) اهمیت فرهنگ، مترجم گروه ترجمه انجمن توسعه  مدیریت ایران ، امیرکبیر، تهران.

میرسپاسی علی (1392)  ، دموکراسی یا حقیقت،  انتشارات طرح نو ، تهران .