شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شایستگی مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسنده

گروه مدیریت ، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی مولفه های شایستگی های مدیران مدارس بر اساس مدیریت اسلامی با رویکرد دلفی فازی بود. با توجه به اینکه در این تحقیق ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه برای شناسایی شایستگی های مدیران مدارس مورد استفاده قرار گرفت این تحقیق قیاسی – استقرایی می باشد. در تحقیق حاضر بطور توامان از دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی با توجه به نوع داده ها و شرایط استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و معاونین مدارس دوره دوم متوسطه در شهرخرم‌آباد بودند. با توجه به هدف تحقیق نمونه گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بود. در جریان تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش تحقیق پیمایشی نظرات مدیران و معاونین مدارس درباره مولفه های شایستگی مدیران مدارس شناسایی شد. بعد از مصاحبه 23 مولفه شایستگی مدیران مدارس شناسایی و بعد شناسایی مولفه های شایستگی از طریق پرسشنامه و روش دلفی فازی مولفه ها اولویت بندی شدند. مولفه های مانند وجدان کاری، قانون مندی، شرح صدر، مهربانی و نظم در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize Elements of competence School Principals With an Emphasis on Islamic Management

نویسنده [English]

  • mohsen arefnezahd
Assistant Professor, Dapartmant of management University of Lorestan
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to identify and prioritize components based on Islamic management competencies School administrators with Delphi's approach was fuzzy. Note that in this study a combination of interviews and questionnaires were used to identify the competencies of School administrators this comparative study - is inductive. In this study, the combination of these two qualitative and quantitative research approach was used with respect to the type and condition. The population of the study and assistant directors of secondary high school in Shhrkhrm-Abad. According to the sampling was targeted in this study.In the first study using a survey of managers 'and assistant School administrators schools about the merits components were identified. After interviewing 23 components of the competence School administrators identify and then identify the components of merit through a questionnaire and fuzzy Delphi components were prioritized. Factors such as work ethic, legality, broadmindedness, kindness and priorities in order from first to third.

Key words: competence, Islamic management, Delphi fuzzy

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • Competence managers
  • Islamic management
  • Delphi fuzzy