بررسی تأثیر فضای اخلاقی مدارس بر تعلق خاطر سازمانی معلمان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، دانشگاه لرستان

2 گروه مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

منابع انسانی در دنیای امروز بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می‌شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در نظریه سازمان اهمیت یافته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فضای اخلاقی بر تعلق‌خاطر شغلی معلمان است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع کاربردی بوده و جامعه موردمطالعه ۴۵۰ نفر از معلمان مقطع متوسطه دوم ناحیه یک خرم‌آباد در سال تحصیلی 95-96 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس جدول مورگان تعداد 210 نفر از آنان انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کالن (1987) با 26 سؤال و پرسشنامه تعلق‌خاطر شاوفلی و همکاران (2003) دارای 17 سؤال با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت بود. ضریب پایایی پرسشنامه‌های جو اخلاقی و تعلق‌خاطر به ترتیب 841/0 و 846/0 بدست آمده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه‌ها و آزمون مدل، از مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار PLS استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که فضای اخلاقی سازمان (ابزاری، توجه، استقلال، قوانین و مقررات سازمانی، قوانین و ضوابط اخلاقی حرفه‌ای) بر تعلق‌خاطر شغلی معلمان تأثیرگذار است. بر اساس یافته‌های پژوهش مدیران می‌توانند با مدیریت فضای اخلاقی مدارس، بر رفتارهای افراد سازمان اثر گذاشته و سبب افزایش تعلق‌خاطر شغلی معلمان شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Schools' Ethical Space on Organizational affiliation teachers

نویسندگان [English]

  • mohsen arefnezahd 1
  • maryam moaeyd 2
1 Assistant Professor, Dapartmant of management Lorestan University
2 lu
چکیده [English]

Nowadays, human resources are considered to be the best competitive privilege of any organization in the world, and, thus, humans are gaining unprecedented significance in the organizational theory. Human resources can be a serious obstacle to the organization. Similarly, they can help organizations compete. The aim of this study was to investigate the effect of ethical environment on teachers' job accountability. An applied descriptive type of method was used. The participants of this study were 450 senior-high school teachers in Khorramabad, in the academic year of 2017-2018. 210 of them were selected randomly, using available sampling and Morgan Table. The data collection instruments were Victor and Cullen's (1987) Questionnaires with 26 questions, and Shawfli et al.’s (2003) Questionnaire containing 17 questions with Five-Likert Scale, with reliability coefficients of 0.841 and 0.846 respectively. Moreover, in this study, PLS software was used to test the hypotheses as well as the model. The findings showed that the organizational ethical environment (instrumental, attention, independence, organizational rules and regulations, professional rules and ethical codes) affects teachers' job affiliation. According to the research findings, school principals can affect the organizational behavior of the employees and increase their job affiliation by managing the ethical climate of the school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical
  • The ethical atmosphere of the organization
  • Employee Affiliation
  • Victor and Cullan's moral atmosphere model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 04 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 24 دی 1396
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1397