شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران آموزشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . دانشگاه اصفهان . ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تدوین ملاک های انتصاب مدیران و معاونان نواحی و مناطق آموزش و پرورش ، با روش کیفی از نوع اکتشافــی انجام شد . با تعداد چهارده نفر با شیوه زنجیره ای متخصصـان (گلوله برفی) از بین صاحبنظران و مدیران ارشد سازمان آموزش و پرورش تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد.روایی مصاحبه ها بوسیله پرسش از همکار و بررسی توسط متخصصین تأیید شد و پایایی کد گذاری های انجام شده نیز با استفاده از دو شاخص ثبات و تکرار پذیری بررسی شد . از نرم افزار MAXQDA و تکنیک تحلیل محتوای استقرایی برای تحلیل داده ها استفاده شد . نتایـــج نشان داد که ملاک های انتصاب مدیران و معاونان نواحـــی و مناطق را می توان به سه دسته فردی ( شخصی – شخصیتی ) ، مدیریتی ( فنی– انسانی – ادراکی – رهبری ) ، سازمانی ( آئین نامه ها و قوانین ، فرایند انتصاب ) دسته بندی کرد . برای شایسته گزینی در مدیریت آموزش و پرورش باید با استفاده از خرد جمعی ، سیاسی عمل نکردن و جلوگیری از دخالت های نهادهای بیرون سازمان،زمینه را برای شایسته ترین افراد جهت تصدی مدیریت نواحی و مناطق آموزش و پرورش فراهم آورد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Development of Criteria for the Appointment Schools Superintendents.

نویسندگان [English]

  • Masood Forootan 1
  • saied rajaipour 1
  • seyydali siadat 2
  • ahmadreza nasr esfahani 3
1 faculty of education and psychology university of isfahan
2 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 faculty of education and psychology university of isfahan
چکیده [English]

This study aimed to identify and develop criteria for the appointment of heads and deputy-heads of school districts and regions, through an exploratory qualitative research method. Using chain-referral sampling (snowball sampling), a total of 14 experts were selected and interviewed from among a range of senior executives and experts in the field of Education Administration until theoretical saturation was reached. The data were collected via structured and in-depth interviews. The validity of interviews was verified by peer-review and expert judgment, and the reliability of the encodings was also evaluated using stability and repeatability indicators. The MAXQDA software and the inductive content analysis technique were utilized for data analysis. The results revealed that the criteria for the appointment of heads and deputy-heads in school districts and regions can be classified into three categories: individual (personal, personality), managerial (technical, human, perceptual, leadership) and organizational (by-laws and regulations, appointment process). In order to ensure competency-based recruitment in the high level-management of education departments, it is necessary to use the collective wisdom, avoid politicizing, and prevent the interference from outside the organization, in order to pave the way for the best and most qualified and competent people to be appointed in the managerial positions of education departments in different school districts and regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appointment criteria
  • school district heads
  • Managerial competencies
  • Management skills