تحلیل عملکرد مدیران مدارس بر اساس اخلاق حرفه‌ای با میانجیگری ویژگی‌های شغلی در مدارس مروّج سلامت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه علوم تربیتی، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران .

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل ساختاری عملکرد مدیران مدارس بر اساس اخلاق حرفه ای با میانجی گری ویژگی های شغلی آنان بود. روش پژوهش از نوع کمی و توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس مروج سلامت استان آذربایجان شرقی بود. نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 291 نفر بوده و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر های تحقیق از پرسشنامه اخلاق حرفه ای (بهاگیر؛1390)، پرسشنامه ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام (1980) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مدارس استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تایید و پایایی آنها به روش آلفاکرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه عملکرد 934/0برای پرسشنامه اخلاق حرفه ای 896/0و برای پرسشنامه ویژگی های شغلی 764/0برآورد شده است. نتایج نشان داد، عملکرد مدیران بر اساس اخلاق حرفه ای با میانجی گری ویژگی های شغلی آنان قابل پیش بینی است (01/0>P). همچنین بین عملکرد مدیران با اخلاق حرفه ای و ویژگی های شغلی رابطه معناداری وجود دارد (01/0>P). با توجه به نقش اخلاق حرفه ای در ارتقاء عملکرد مدیران می توان گفت ارتقاء اخلاق حرفه ای مدیران موجب تحقق ارتقا تسهیل و سلامت دانش آموزان مدارس مروج سلامت می گردد. به منظور تقویت این رابطه از متغیر میانجی ویژگی های شغلی استفاده شده است که پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of School Administrators Performance Based on Professional Ethics in Health Promoter Schools

نویسندگان [English]

  • fahimeh vaparzeh 1
  • Behnam Talebi 2
  • maryam sameri 3
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The current study aimed to Structural Analysis of School Administrators Performance Based on Professional Ethics in Health Promoter Schools. The quantity method and descriptive correlation was employed. The study population consisted of all the administrations of school of health promotion schools in East Azerbaijan province and the sample of the study was 291 subjects according to Morgan table. To measure the variables, the Bahagir (2011)'s the administrations of school questionnaire, Hackman & Oldham (1980) job characteristics questionnaire, and the researcher-made questionnaire of the administrations of school performance were used. The content validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts and its reliability was estimated as 0.953 by Cranach’s alpha. The results of structural equation modeling showed that the administrations of school performance based on Healthy scholarship was predicted by mediating their job characteristics. (P<0.01). There is also a significant relationship between the performance of the administrations of school with Healthy scholarship and job characteristics. (P<0.01). Regarding the role of Healthy scholarship in the performance of health educators, it can be said that promoting Healthy scholarship of the administrations of school can facilitate the achievement of the goals of health promotion schools and promote the health of students.
The current study aimed to Structural Analysis of School Administrators Performance Based on Professional Ethics in Health Promoter Schools. The quantity method and descriptive correlation was employed. The study population consisted of all the administrations of school of health promotion schools in East Azerbaijan province and the sample of the study was 291 subjects according to Morgan table. To measure the variables, the Bahagir (2011)'s the administrations of school questionnaire, Hackman & Oldham (1980) job characteristics questionnaire, and the researcher-made questionnaire of the administrations of school performance were used. The content validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts and its reliability was estimated as 0.953 by Cranach’s alpha. The results of structural equation modeling showed that the administrations of school performance based on Healthy scholarship was predicted by mediating their job characteristics. (P<0.01). There is also a significant relationship between the performance of the administrations of school with Healthy scholarship and job characteristics. (P<0.01). Regarding the role of Healthy scholarship in the performance of health educators, it can be said that promoting Healthy scholarship of the administrations of school can facilitate the achievement of the goals of health promotion schools and promote the health of students.
The current study aimed to Structural Analysis of School Administrators Performance Based on Professional Ethics in Health Promoter Schools. The quantity method and descriptive correlation was employed. The study population consisted of all the administrations of school of health promotion schools in East Azerbaijan province and the sample of the study was 291 subjects according to Morgan table. To measure the variables, the Bahagir (2011)'s the administrations of school questionnaire, Hackman & Oldham (1980) job characteristics questionnaire, and the researcher-made questionnaire of the administrations of school performance were used. The content validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts and its reliability was estimated as 0.953 by Cranach’s alpha. The results of structural equation modeling showed that the administrations of school performance based on Healthy scholarship was predicted by mediating their job characteristics. (P<0.01). There is also a significant relationship between the performance of the administrations of school with Healthy scholarship and job characteristics. (P<0.01). Regarding the role of Healthy scholarship in the performance of health educators, it can be said that promoting Healthy scholarship of the administrations of school can facilitate the achievement of the goals of health promotion schools and promote the health of students.
The current study aimed to Structural Analysis of School Administrators Performance Based on Professional Ethics in Health Promoter Schools. The quantity method and descriptive correlation was employed. The study population consisted of all the administrations of school of health promotion schools in East Azerbaijan province and the sample of the study was 291 subjects according to Morgan table. To measure the variables, the Bahagir (2011)'s the administrations of school questionnaire, Hackman & Oldham (1980) job characteristics questionnaire, and the researcher-made questionnaire of the administrations of school performance were used. The content validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts and its reliability was estimated as 0.953 by Cranach’s alpha. The results of structural equation modeling showed that the administrations of school performance based on Healthy scholarship was predicted by mediating their job characteristics. (P<0.01). There is also a significant relationship between the performance of the administrations of school with Healthy scholarship and job characteristics. (P<0.01). Regarding the role of Healthy scholarship in the performance of health educators, it can be said that promoting Healthy scholarship of the administrations of school can facilitate the achievement of the goals of health promotion schools and promote the health of students.
The current study aimed to Structural Analysis of School Administrators Performance Based on Professional Ethics in Health Promoter Schools. The quantity method and descriptive correlation was employed. The study population consisted of all the administrations of school of health promotion schools in East Azerbaijan province and the sample of the study was 291 subjects according to Morgan table. To measure the variables, the Bahagir (2011)'s the administrations of school questionnaire, Hackman & Oldham (1980) job characteristics questionnaire, and the researcher-made questionnaire of the administrations of school performance were used. The content validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts and its reliability was estimated as 0.953 by Cranach’s alpha. The results of structural equation modeling showed that the administrations of school performance based on Healthy scholarship was predicted by mediating their job characteristics. (P<0.01). There is also a significant relationship between the performance of the administrations of school with Healthy scholarship and job characteristics. (P<0.01). Regarding the role of Healthy scholarship in the performance of health educators, it can be said that promoting Healthy scholarship of the administrations of school can facilitate the achievement of the goals of health promotion schools and promote the health of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • health promotion schools
  • Healthy scholarship
  • job characteristics
  • the administrations of school

Ahmadzadeh, Q. A., Heidari, M., & Abbasi Moghadam, M.A. (2013). Determination of Potential Motivational Potential of Jobs Using Job Characteristics University of Medical Sciences. Journal of Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), Volume 7, Number 4.Model and its Relationship with Job Satisfaction in Staff of Tehran

Amrahi, A., & Soltanzadeh, V. (2014). Teaching ethics of faculty members situation from the viewpoints of nursing students. Education Strategies in Medical Sciences, 7(4), 235-240.

Bahagir, H. (2010). Investigating the Relationship between Principals' Professional Ethics    with Organizational Commitment of Teachers in the Secondary Schools of District Three of Alborz Province (MA), Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran Teacher Training University (Kharazmi), October

Bakhshizadeh, R. (2013). The experiences and good functions in Shiraz University of Medical Sciences in the field of health promoting schools. In National Conference and the First International Conference on Business and optimal performance in Primary health care system. North Khorasan University Medical Sciences (Vol. 2).

Burchell, B., & Tumawu, K. D. A. (2014). Employee motivation and work ethic in the state and private sector in Ghana: A survey of teaching and banking professions. Journal of African Affairs, 3(4), 55-62.

Burt, M. (2016). The Work Ethic Values of Protestant British, Catholic Irish and Muslim Turkish Managers, Netherlands: Journal of Business Ethics, No 31, 321–339

Byars, L. I. & Rue, L. W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill

Campbell, E.,  &Thiessen, D. (2010). Perspectives on the ethical bases of moral agency in teaching, university Toronto Canada 2010. Information Eric. Canada: Published Online

Cluse-Tolar, T. (2004). The impact of job characteristics on social and human service workers. Social Work & Society, 2(2), 173-188.

Cretaceous. M. A. (2014). The Effect of Job Characteristics on Employee Performance of North Drilling Company (MSc), Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.

Farahbakhsh, S., Jafari, S., M., Siah Kamri, E., Gholami, M., & Moradi, S. (2017). EditingAcademic-Professional Competencies of Elementary School Principals of Lorestan Province, Two Quarterly Journal of School Management, Volume 5, Number 1, pp. 127-113.

Farmahini, F. M., Maleki, M., & Fazel, A. A. (2014). Identify and codify the components student code of ethics. Ethics in Science & Technology; 9(3): 1. (In Persian).

Ghaemi, M., & Shariatmadari, M. (2018). The Relationship between Professional Ethics and Restore Confidence among Faculty Members. Ethics in Science and Technology; 12(4): 39-47.

Ghanbari, S., ARDALAN, M., Beheshtirad, R., & Soltanzade, V. (2015). UNIVERSITY STAFF MEMBERS'ETHICS AND RELATIONSHIP WITH QUALITY IN HIGH EDUCATION.

Gholampour, M., Pourshafei, H., & Sirjani, S. G. (2019). The Effect of Hope on Professional Ethics with Mediator Role of Happiness in the Teachers of Primary Schools. Bioethics Journal, 8(28), 57-68.

Golparvar, M., & Vakili, N. (2010). The mediating role of job enrichment in relation component of transformational leadership and employees' affective commitment. Industrial Management Journal of School of Human Sciences; 5(12): 67-77[Article in Persian].

Hackman, J. R., & Lawler, E. E. (1971). Employee reactions to job characteristics. Journal of applied psychology, 55(3), 259.

Hackman, J. R., Oldham, G., Janson, R., & Purdy, K. (1975). A new strategy for job enrichment. California Management Review, 17(4), 57-71.

Hariri, N., Abazari, z., & Ruten, S. A. (2014). Relationship between Islamic   Work Ethics and Employee Motivation; Case Study, Journal of Human Resource Studies, 3 (11). Educational Management, Islamic Azad University of Garmsar Branch, Ninth Year, No. 1, Spring, pp. 27-50.

Hemmati, F. (2016). Role check of Professional Ethics on the Personnel Performance of Financial Units of Semnan University of Medical Sciences, Fourth International Conference on Science and Engineering, Rome, Italy

Hosseini, N., &  Abbasi, C. (2012). Strategies for Instituting Professional Ethics in Organizations from the Perspectives of Religion, Islam, and Managerial Research, Second Year, No. 1, pp. 129-154.

Jafari, H. R.,  & Najafi, H. (2017). Impact of leadership style on performance of haman resources with the intermediate role of organizational silence, Scientific- Research Quarterly of management studies (improvement and evolution), 20th year. [Persian]

Jafari, S., Khorasani, N. S., Gharai, N., & Yaghoubi, M. (2016). The Relationship between Job Motivation and Professional Ethics in Semnan, the First International Conference on Modern Research in Educational and Psychological Sciences and Social Studies, Qom, Permanent Secretariat of the Conference, International Institute for Middle East Studies and Development.

Karami, M., Ghalavandi, H., & Ghalei, A. (2017). The Relationship between Professional Ethics, Ethical Leadership, and Social Responsibility in Schools in Kurdistan Province. Two Quarterly Journal of School Management, 15 (1), 20-40.

Kazemi, M. (2011). Investigating the Relationship between the Principles of   Professional Ethics and Success in the Performance of Educational Principals of High Schools of Tehran, (MA), Faculty of Humanities, Payame Noor University, Shahrivar.

Knai, C., Pomerleau, J., Lock, K., & McKee, M. (2006). Getting children to eat more fruit and vegetables: a systematic review. Preventive medicine, 42(2), 85-95.

Mahmadi, k. A. (2014). Job counseling services based on the work of North Drilling Company, M.A. thesis, Tehran.

Motlaq, M. I., Chinian, M., Rafieefar, Sh., Dashti, M., Aminae, T., Ardalan, G., & Taslimi, M. (2018). Schools of Health Promoters in the Islamic Republic of Iran, Second Edition Special Anchors, Ministry of Education Office of Health.

Pour Bagheri, F. (2017). The Impact of Professional Ethics on the Performance and Job Performance of Ardebil High School Principals and Teachers, 4th National Conference on Islamic Economics, Management and Islamic Culture of Iran, Ardabil, Ardabil Modern Higher Education Institute, https://www.civilica.com/ Article - VALIASR04-VALIASR04_056.htm

Puiu, S., & Ogarca, R. F. (2015). Ethics Management in Higher Education System of Romania. Procedia Economics and Finance. Vol. 23: 599-603.

Rahmani, H., & Rajabdoory, H. (2016). Investigating the Impact of Professional Ethics on Organizational Performance in Industrial Managers of Fars province. Valued and Behavioral Accountings Achievements, 1(1), 53-75.

Sadeghi, M. S. (2012). Investigating the Relationship between Emotional Intelligence with the Performance of Traffic Managers of Greater Tehran. M.Sc., Amin University of Forensic Sciences.

Saki, S., Shakiba, H., &  Savari, M. (2013). Study of the Relationship between the Organizational Learning and Organizational Innovation at University of Tehran. E Journal of Organizational Learning & Leadership. 11(1).

Salavati, A., Rostami, N. M., & Rahmani, N., S. (2013). Professional Ethics and Social Responsibility in the Hotel Industry, Journal of Tourism Management Studies, Vol. 8 (21), pp. 143-107.

Sepahand, R., Vahdati, H., Esmaeili, M. R.,  &Rahimi, A. S. (2017). Investigating the Impact of Talent Management on Improvement of Professional Ethic. Ethics in Science and Technology; 11(4): 50-57. [Persian]

Shabani, M.,  &Rouhollah, S., R. (2015). A Study of the Professional Ethics of Managers and Transformational Leadership with Teachers' Job Performance in High Schools of Malard County, Journal of Educational Leadership and Management, Islamic Azad University of Garmsar Branch, Ninth Year, No. 1, Spring, pp27-50.

Ünlü, M. (2018). An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey. Educational Research and Reviews; 13(2): 68-73

Yarigholi, B., Golmohammadnejad, B.,  &Gholamreza, F. M. (2019). The Relationship between Ethical Climate, Perceived Organizational Justice, and Job Involvement with the Mediating Role of Teachers' Professional Ethics, School Management, Article 16, Volume 7, Number 3, pp. 190-180.