عوامل سؤ رفتار دانش‌آموزان در مدارس متوسطه: راهکارهایی برای مدیریت کلاس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج - ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج - ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی علل و عوامل بروز سوء رفتار دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج و ارائه راهکارهای مدیریتی آن بود. این پژوهش از نوع کیفی و از روش داده بنیاد استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش معلمان مدارس متوسطه اول بودند که به‌منظور احصای تجارب 15 نفر از معلمان باسابقه مدارس با روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری مقوله انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی با استفاده از کدگذاری نظری و استفاده از نرم‌افزار maxqda نسخه 10 انجام گرفت. با نظرخواهی از مشارکت‌کنندگان به‌وسیله به‌کارگیری مصاحبه عمیق و تحلیل محتوای آن، و انجام مقایسه و تطبیق داده‌ها، 144 شاخص به دست آمد که با حذف موارد تکراری و ادغام شاخص‌های هم‌جنس و مشابه، درنهایت مقوله‌های مربوط به علل و عوامل بروز سوء رفتار در قالب 43 مقوله‌ فرعی(کدگذاری باز) و 22 مقوله محوری و 5 مقوله فراگیر(کدگذاری گزینشی)، ترسیم شد. برای ارائه راهکارهای مدیریتی علاوه بر استفاده از نتایج پژوهش از نتایج تحقیقات پیشین نیز استفاده شد. از علل و عوامل به وجود آورنده سوء رفتار می‌توان به عوامل برون کلاسی مانند عوامل محیطی (خانواده، جامعه و رسانه) و عوامل مدرسه‌ای (فضای فیزیکی و روانی، ضعف ارتباطی مدیران، الگوسازی نامناسب) اشاره کرد. عوامل درون کلاسی نیز مانند عوامل مرتبط با معلم (سبک تدریس، رویکرد معلم، مدیریت کلاس، صلاحیت حرفه‌ای معلم) و عوامل مربوط به خود دانش‌آموز (ضعف علمی، کمبود انگیزه، اختلالات رفتاری) می‌باشد که متناسب با هرکدام راهکارهای مدیریتی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors of Student Misbehavior in the Classroom and Presenting its Management Strategies in Schools

نویسندگان [English]

  • behzad nadernejad 1
  • fardin abdollahy 2
  • fardin batmani 3
1 PhD studen of Educational Administration -Islamic Azad university of sanandaj
2 education, sanandaj branch, islamic azad university , sanandaj, iran
3 PhD -Islamic Azad university of sanandaj
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causes and causes of high school students' misbehavior in Sanandaj and to present its management strategies. The research method was qualitative and the data base method was used. The statistical population of this study was the first high school teachers who were selected for purposeful sampling and to reach the theoretical saturation level in order to summarize the experiences of 15 high school teachers. Qualitative data analysis was performed using theoretical coding and maxqda version 10 software. By interviewing the participants through in-depth interviews and content analysis, and comparing and matching the data, 144 indicators were obtained. By eliminating duplicates and integrating homogeneous and similar indicators, finally, categories related to the causes and causes of abuse in the form of 43 Subcategories (open coding) and 22 axial categories and 5 inclusive categories (selective coding) were drawn. In addition to using research results, previous research results were used to present management strategies. Causes and causes of misconduct include extracurricular factors such as environmental factors (family, community and media) and school factors (physical and psychological space, managers' communication weakness, inappropriate modeling). In-class factors such as teacher-related factors (teaching style, teacher approach, classroom management, teacher professional competence) and student-related factors (academic weakness, lack of motivation, behavioral disorders) are appropriate for each management solution.The purpose of this study was to investigate the causes and causes of high school students' misbehavior in Sanandaj and to present its management strategies. The research method was qualitative and the data base method was used. The statistical population of this study was the first high school teachers who were selected for purposeful sampling and to reach the theoretical saturation level in order to summarize the experiences of 15 high school teachers. Qualitative data analysis was performed using theoretical coding and maxqda version 10 software. By interviewing the participants through in-depth interviews and content analysis, and comparing and matching the data, 144 indicators were obtained. By eliminating duplicates and integrating homogeneous and similar indicators, finally, categories related to the causes and causes of abuse in the form of 43 Subcategories (open coding) and 22 axial categories and 5 inclusive categories (selective coding) were drawn. In addition to using research results, previous research results were used to present management strategies. Causes and causes of misconduct include extracurricular factors such as environmental factors (family, community and media) and school factors (physical and psychological space, managers' communication weakness, inappropriate modeling). In-class factors such as teacher-related factors (teaching style, teacher approach, classroom management, teacher professional competence) and student-related factors (academic weakness, lack of motivation, behavioral disorders) are appropriate for each management solution.The purpose of this study was to investigate the causes and causes of high school students' misbehavior in Sanandaj and to present its management strategies. The research method was qualitative and the data base method was used. The statistical population of this study was the first high school teachers who were selected for purposeful sampling and to reach the theoretical saturation level in order to summarize the experiences of 15 high school teachers. Qualitative data analysis was performed using theoretical coding and maxqda version 10 software. By interviewing the participants through in-depth interviews and content analysis, and comparing and matching the data, 144 indicators were obtained. By eliminating duplicates and integrating homogeneous and similar indicators, finally, categories related to the causes and causes of abuse in the form of 43 Subcategories (open coding) and 22 axial categories and 5 inclusive categories (selective coding) were drawn. In addition to using research results, previous research results were used to present management strategies. Causes and causes of misconduct include extracurricular factors such as environmental factors (family, community and media) and school factors (physical and psychological space, managers' communication weakness, inappropriate modeling). In-class factors such as teacher-related factors (teaching style, teacher approach, classroom management, teacher professional competence) and student-related factors (academic weakness, lack of motivation, behavioral disorders) are appropriate for each management solution.The purpose of this study was to investigate the causes and causes of high school students' misbehavior in Sanandaj and to present its management strategies. The research method was qualitative and the data base method was used. The statistical population of this study was the first high school teachers who were selected for purposeful sampling and to reach the theoretical saturation level in order to summarize the experiences of 15 high school teachers. Qualitative data analysis was performed using theoretical coding and maxqda version 10 software. By interviewing the participants through in-depth interviews and content analysis, and comparing and matching the data, 144 indicators were obtained. By eliminating duplicates and integrating homogeneous and similar indicators, finally, categories related to the causes and causes of abuse in the form of 43 Subcategories (open coding) and 22 axial categories and 5 inclusive categories (selective coding) were drawn. In addition to using research results, previous research results were used to present management strategies. Causes and causes of misconduct include extracurricular factors such as environmental factors (family, community and media) and school factors (physical and psychological space, managers' communication weakness, inappropriate modeling). In-class factors such as teacher-related factors (teaching style, teacher approach, classroom management, teacher professional competence) and student-related factors (academic weakness, lack of motivation, behavioral disorders) are appropriate for each management solution.The purpose of this study was to investigate the causes and causes of high school students' misbehavior in Sanandaj and to present its management strategies. The research method was qualitative and the data base method was used. The statistical population of this study was the first high school teachers who were selected for purposeful sampling and to reach the theoretical saturation level in order to summarize the experiences of 15 high school teachers. Qualitative data analysis was performed using theoretical coding and maxqda version 10 software. By interviewing the participants through in-depth interviews and content analysis, and comparing and matching the data, 144 indicators were obtained. By eliminating duplicates and integrating homogeneous and similar indicators, finally, categories related to the causes and causes of abuse in the form of 43 Subcategories (open coding) and 22 axial categories and 5 inclusive categories (selective coding) were drawn. In addition to using research results, previous research results were used to present management strategies. C

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student misbehavior
  • Role of Teacher
  • School
  • Class Management