عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی, واحد ساری, دانشگاه آزاد اسلامی, ساری, ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

رویکرد این پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) است، در بخش کیفی از روش  پدیدار شناسی و در بخش کمی از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شد. نمونه آماری در بخش کیفی متخصصان و صاحب نظران حوزه علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی بود. جامعه­ی آماری پژوهش در بخش کمی شامل کلیه دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم)، والدین و کارکنان مدارس شهر ساری و نکا بوده است. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی خوشه‌ای به صورت  چند مرحله‌ای است که تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان و اساتید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی بر روی 40 نفر94/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج نشان داد که چهار عامل فرایندها (16 شاخص)، زیرساخت‌ها (12 شاخص)، عوامل داخلی (9 شاخص) و عوامل خارجی (9 شاخص) در توانمندسازی مدارس در حوزه نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students

نویسندگان [English]

  • Akram Hossini Sangrizeh 1
  • Kiomars Niazazari 2
  • Taraneh Enayati 3
1 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment of Schools
  • Social Care System
  • schools
  • Student
Babazadeh, F., & Babazadeh, M. (2018). Effective School Effects on Students' Social-Emotional Skills Development and Their Social Adjustment and Adolescent Personality Formation. The 6th Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Dangers in Iran. (Persian)

Carney, L.C., Liu, Y., & Hazler, R. (2018). A path analysis on school bullying and critical school environment variables: A social capital perspective. Children and Youth Services Review, 93: 231-239.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed method approaches (fourth edition). Sage publications London: New Delhi.

Dorostkar Ahmadi, Y. (2017). “Surveying and Identifying the Social Damage of Torbat Jam Youth Students”. Master's Degree in Social Sciences, Payame Noor University of Khorasan Razavi. (Persian)

Fallahian, N. (2016). Role of Instruction on School Education in Reducing Urban Social Damage. Case Study: South and East of Tehran. QUARTERLY JOURNAL OF POLICE GEOGRAPHY, 4 (13): 35-60. (Persian)

Geulayov, G., Casey, D., McDonald, K.C., Foster, P., &Hawton, H. (2018). Incidence of suicide, hospital-presenting non-fatal self-harm, and community-occurring non-fatal self-harm in adolescents in England (the iceberg model of self-harm): a retrospective study. The Lancet Psychiatry, 5(2): 167-174.

Ghanbari, S.,  & Soltanzadeh, V. (2016). The Mediating Role of Emotional Intelligence in the Relationship between Self- efficacy of Research and Academic Achievement Motivation. Journal of Educational measurement and assessment studies, 6 (14):41-67. (Persian)

Ghasemi, H. (2013). “Investigating the role of early maladaptive schemas in predicting high-risk behaviors among students”. Master's thesis of general psychology, Islamic Azad University, Tarbiat Jahan Branch. (Persian)

Ghiasi, A. E. (2017). “The study of the performance of school principals in the empowerment of new teacher graduated students of the Farhangian University of Hamedan province”. Master's thesis of Educational Management, Shahid Rajaee Teacher Training University. (Persian)

Ghiasvand, I. (2017). “Crime Investigation of Violent Crimes in the School Environment and Methods for Preventing it”. Master's Degree in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Qaddas Branch city. (Persian)

Gottfredson Denise, C., & Gottfredson, G.D.  (2012). Quality of School-Based Prevention Programms: Results from a National Survey. Journal Research in Crime and Delinquency, 39(2): 128-139.

Habibi, A. (2013). “The Relationship between the Experience of Harassment and the Signs of Mental Damage in High School Students: The Mediating Role of Excitement and Social Support, Master's Degree in Psychology, Shahed University. (Persian)

Hayati, M. (2018). The Role of Entrepreneurship Training in Conservatory Schools on Reducing Social Injuries. Journal of New advances in Psychology, training and Education, 1 (1): 55-60. (Persian)

Hutton, F. (2012). Harm reduction, students and pleasure: An examination of student responses to a binge drinking campaign. International Journal of Drug Policy, 23(3): 229-235.

Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York:  The Guilford Press.

Law, G.U., Rostill-Brookes, H., Goodman, D. Day, J., & Ji, P. (2009). Public stigma in health and non-healthcare students: Attributions, emotions and willingness to help with adolescent self-harm. International Journal of Nursing Studies, 46(1): 108-119.

Lewis,K.M., Schure, M.B., Bavarian, N., DuBois, D.L., Silverthorn N. Acock, A., Vuchinich, S., & Flay, B.R. (2013). Problem Behavior and Urban –low income Youth. American Journal of Preventive Medicine ,44(6): 23-31.

Madani, S.A., TamanaeFar, M.R., &  Fallahi, M.(2018). Study of the Consequences of Sixth Grade Proximity to First-Grade with respect to Bullying and Aggressive Behaviors. Journal of School Administration, 6(1):1-21. (Persian)

Mansurkayi, N. (2015). Prevention of Social Damage in Schools, Social Care Offices, madreseh Publications. (Persian)

Masoumi, N. (2016). “Designing Modern Schools Using a Stressful Factor (Case Study of Rasht)”. Master's Thesis for Architecture, Islamic Azad University, Rasht. (Persian)

Midford, R., Lester, L., Williams, T., & White, V. (2018). The relationship between Australian harm minimisation alcohol education and student uptake, consumption and harm. International Journal of Drug Policym, 52: 25-31.

Ministry of Education. (2016). National Coalition of Students Social Care System. (Persian)

Mirkamali, S. M. Yoosbashi, A., Narenji Sani, F., & Aelami, F. (2015). Examining the role of academic optimism in enabled structure of Tehran elementary schools. Research on Leadership Research and Educational Management, 1 (3): 29-50. (Persian)

Mirkamali, S.M., Narenji thani, F., & Asadi, S.(2019). Evaluation of professional competences of elementary teachers "from the perspective of administrators" in Markazi province. Journal of School Administration, 7(3):86-69. (Persian)

Nourian, Z. (2015). Empowerment of Students Against New Social and Behavioral Damage. Tehran: daneshyaran iran Publications. (Persian)

Organization of Research and Educational Planning. (2016). a collection of books on coping skills and prevention of addiction for primary, secondary, and secondary schools. (Persian)

Rhodes, T. (2009). Risk environments and drug harms: A social science for harm reduction approach. International Journal of Drug Policy, 20(3): 193-201.

Shakibaei, T., Shakibaei, S., & Mahi, M. (2013). A Guide to Teaching Skills for Coping with Addiction and Social Damages: Specially for Secondary School Students, Tehran: Publisher: ma and shoma. (Persian)

Shamsi, E. (2016). “Determining and explaining the contribution of education to reducing social and cultural damage from the perspective of teachers and education experts”, Master's thesis on the history and philosophy of education, Payame Noor University of Markazi Province. (Persian)

Tavajoh, S. (2017). The Relationship Between Internet Addiction and Social Damage and Learning Styles among Students of the Prosperous Girl between the ages of 15-17 years old in District 3 of Isfahan, Master's thesis of General Psychology, Payame Noor University of Hormozgan. (Persian)

Thompson, K., Wood, D., & Davis-MacNevin, P. (2018). Sex differences in the impact of secondhand harm from alcohol on student mental health and university sense of belonging, Addictive Behaviors. Addictive Behaviors, 9: 1-15.

Villegas, B.S. (2015). Factors Influencing Administrators’ Empowerment and Financial Management Effectiveness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176: 466-475.

Yaghobi, J. (2016). “Role of Education in Crime Prevention, Master's Degree in Criminal Law and Criminology”. Islamic Azad University, Shahroud Branch. (Persian)

Yang, F., & Zhang, L. (2018). Problem behavior patterns of victims of school bullying in rural China: The role of intrapersonal and interpersonal resource, Children and Youth Services Review, 93: 315-320.

Yarahmadian, N. (2012). Improving Individual Social abiliteis and General Health of Adolescents Trough enhancement of Social Competence. Journal of Behavioral Sciences, 6 (3): 279-288. (Persian)