عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی, واحد ساری, دانشگاه آزاد اسلامی, ساری, ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

موضوع شیوه های جلوگیری از رفتارهای نابهنجار اجتماعی دانش آموزان به منظور کاهش هزینه ها اجتماعی و شکل گیری جامعه سعادتمند در چند دهه اخیر به یکی از مهم ترین مباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی مدارس با تاکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره های تحصیلی (ابتدایی،متوسطه اول و دوم) ، والدین و کارکنان مدارس شهر ساری و نکا بوده است . روش نمونه گیری خوشه ای به صورت چند مرحله ای است که تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر از فرمول کوکران استفاده شدو ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان و اساتید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی بر روی 40 نفر94/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS21 انجام شد . نتایج نشان دادکه چهار عامل فرایندها(16 شاخص)، زیرساخت ها (12 شاخص)، عوامل داخلی(9 شاخص) و عوامل خارجی(9 شاخص) در توانمندسازی مدارس در حوزه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان تاثیرگذار می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students

نویسندگان [English]

  • Akram Hossini Sangrizeh 1
  • Kiomars Niazazari 2
  • Taraneh Enayati 3
1 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.
The purpose of this study is Identification of effective factors on empowerment of schools with emphasis on social care system of students. The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study included the entire student academic levels (Elementary, first and second secondary), The parents and staff of the schools were in Sari and Neka. sampling method Multi-stage cluster is used that 386 were selected as the sample population for study. To estimate the number of sample population, the Cochran formula was used and for date collection researcher made questionnaire were used, that Face and Content Validity questionnaire were confirmed using the comments of experts. reliability of questionnaires through The Cronbach's alpha coefficient was calculated in a preliminary study on 40 individuals (0.94). Data analysis was performed through exploratory factor analysis in SPSS21 software. The results showed that four factors of the processes (16 indicators), infrastructure (12 indicators), internal factors (9 indicators) and external factors (9 indicators) affect the empowerment of schools in the field of social care system of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment of Schools
  • Social Care System
  • schools
  • Student