بررسی نقش انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی در وضعیت عملکرد مدیران مدارس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تبیین رابطه انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی با وضعیت عملکرد مدیران مدارس شهرستان گیلانغرب بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی وجامعه آماری این پژوهش همه مدیران مدارس شهرستان گیلانغرب بودند(135=N)، که در نهایت 100 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سه دوره تحصیلی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه‌های استاندارد تک مولفه ای 20 سوالی انعطاف‌پذیری گاردنر(1999)، پرسشنامه عملکرد سازمانی 42 سوالی هرسی و گلداسمیت (۲۰۰۳) و پرسشنامه سواد اطلاعاتی 20سوالی محقق ساخته که پایایی هریک از آن ها با آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 88/0، 93/0 و90/0و در حد مطلوب گزارش شده است. همچنین روایی همگرا و روایی واگرای پرسش‌نامه از طریق نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده از این پرسشنامه‌ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد متغیرهای برون زای انعطاف‌ پذیری سازمانی و سواد سازمانی می‌توانند تغییرات متغیر عملکرد مدیران را پیش‌بینی کنند، همچنین سایر نتایج نشان داد که مؤلفه احساس نیاز به اطلاعات و کاربرد صحیح و مؤثر اطلاعات بر عملکرد مدیران تأثیر مثبت ومعناداری دارد به عبارتی هراندازه مؤلفه‌های ( احساس نیاز به اطلاعات و کاربرد صحیح و مؤثر اطلاعات) افزایش یابد میزان عملکرد مدیران نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Organizational Flexibility and Organizational Literacy in the Performance of School Managers

نویسندگان [English]

  • elham kaveani
  • Mohammad Esfandiyari
Department of Educational Management, College of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

 Although the role of educational leadership in promoting school and society has been well-documented, the complexity of such leadership in the 21st century presents challenges that are more daunting than ever before. Today’s school leaders must be capable of preparing thoughtful, productive, literate citizens who contribute individually and collectively to the future well-being of all and who are positioned to succeed in a global environment. So successful managers should try to improve the organization's performance. Perhaps the first concept that has been taken into account since the inception of organizations is the concept of organization's performance. Because all organizations are created to achieve the goals, the goal is realized in a process that can be called the performance of the organization.The performance of organizations is a function of manpower, facilities, equipment, policies, and so on. But today, due to environmental changes and new technologies, it has been determined that other factors also affect the performance of the organization. These include organizational flexibility and information literacy of the organization's executives. In fact, organizational flexibility and organizational literacy can play a significant role in improving performance. Information literacy involves knowing when and why information is needed, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner. Information literate person is one who can understand the need for information, the resources available, how to find information, the need to evaluate results, how to work with or exploit results, ethics and responsibility of use, how to communicate or share one’s findings, and how to manage the findings. Flexibility denotes the organizational capacity to respond to a turbulent environment through innovation development of products, services and processes, based on a culture of learning and renewal. In the sense of managing human resources, flexibility can be defined as the organization adapting to size, composition, responsiveness and the people. Therefore, considering the role of organizational flexibility and organizational literacy, the purpose of this study is to examine the relationship between these two variables with organizational performance. So, the purpose of this study was to explain the relationship between organizational flexibility and organizational literacy with performance status of school administrators in Gilan-e-Gharb. The research methodology was descriptive-correlation type, and the statistical population of this research was all school administrators and assistants in Gilan-e-Gharb (2017-2018). According to the study, there were 135 directors and assistants in all three courses (50 primary school, 31 middle school and 54 secondary school) and both Gender (61 women and 74 men) was from public and private schools. Finally, 100 people were selected as a statistical sample by stratified random sampling of three educational courses. The research instrument consisted of Gardner's flexible standard questionnaire (1999), Hersey's and Goldsmith's organizational performance questionnaire (2003), and researcher-made information literacy questionnaire. The reliability of each of them was calculated with Cronbach's alpha, which was 0.88, 0.93 and 0.90, respectively Desirable has been reported. The data obtained from these questionnaires were analyzed using the structural equation model using PLS software. Structural Equation Model was used to study the research model. The whole process of analyzing the data of this research is dominant in Statistical Package Of Social Sciences software and Partial least squares regression software were performed using PLS2 software.
The results showed that the three components of information literacy, namely, the need for information, the gathering of information and the use of information, have a positive and significant impact on organizational performance. In other words, the sense of the need for information, the collection of information and the use of information will increase, and the level of performance of managers will increase. But it is worth noting that among the four components of information literacy, only the evaluation and analysis of information did not have a significant effect on the performance of managers. In general, we can say that information literacy plays a significant role in improving the performance of school principals. These results coincided with the researches by Elmamoz et al.  (2011), Niazazari et al. (2015), Shariatmadari and Bakhtiari (2014), Feng and Ha (2016). The results also showed that organizational flexibility has a positive and significant effect on organizational performance. In other words, as much as organizational flexibility increases, managers' performance increases. So, the results showed that the exogenous variables such as organizational flexibility and organizational literacy can predict changes in the managers’ performance. Therefore, according to the results of this study, it is suggested that policymakers and educational planners organize workshops to strengthen the information literacy and flexibility of school principals. And these workshops will be held according to the needs of managers, and also be used by experienced professors in these courses. It is also suggested that school managers improve their flexibility to improve their performance. And in order to increase the flexibility of the organization, managers must provide flexible processes and structures. They must adapt themselves to the needs of students, teachers, parents, and technological and economic changes. Finally, managers must improve their informational literacy skills to improve their performance. In this context, managers should have in-service training on information-seeking skills and the proper use of information. The most important limitation of this research, which is a characteristic of the social sciences, is the effect of variables whose control is beyond the reach of the researcher. Another limitation of this research is the use of self-reported questionnaires to evaluate variables. Limited access to managers due to the high level of engagement and the skepticism of managers to research and lack of a correct understanding of managerial concepts is another limitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational flexibility
  • Organizational literacy
  • Performance status
  • managers
  • School

مقدمه

شاید اولین مفهومی که از آغاز پیدایش سازمان‌ها تا به امروز موردتوجه قرارگرفته و می‌گیرد مفهوم عملکرد سازمان‌ها است. زیرا تمامی سازمان‌ها در جهت تحقق اهداف به وجود آمده‌اند و تحقق هدف در فرایندی انجام می‌شود که می‌توان آن را عملکرد سازمان نامید. عملکرد سازمان‌ها تابعی از عملکرد نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها  (Mirzaee, Nazari, Ghobadi, Hossini pak, & Hoshyari  (2016انعطاف‌پذیری سازمانی (Powe & Reid, 2003) و غیره است. در این میان انعطاف‌پذیری، به یک مسئله حیاتی تبدیل‌شده است؛ تا حدی که به‌عنوان، شاخص چهارم عملکرد پس از هزینه، کیفیت و قابلیت اطمینان مطرح می‌شود (Bertrand, 2003). شواهد نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری منابع انسانی اثر پویایی محیطی بر عملکرد سازمان را تعدیل می‌کند و درنهایت منجر به عملکرد برتر(Ketkar & Sett, 2010) و بهتر شدن عملکرد در محیط کسب‌وکار رقابتی و پویای امروز می‌شود (Hahipour &Moradi, 2010). استفاده مناسب از الگوهای انعطاف‌پذیری یک عنصر مهم در مدیریت عملکرد به‌حساب می‌آید و به بهبود عملکرد منجر می‌گردد. امروزه انعطاف‌پذیری به یکی از موضوعات مهم در تفکر سازمانی تبدیل‌شده و تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان دارد (Verdu-Jover et al, 2004).

انعطاف‌‌پذیری سازمانی در سال‌های اخیر موردتوجه محققان و مدیران سازمانی قرارگرفته است. این بذل‌توجه تا آنجا پیش رفته است که انعطاف‌پذیری سازمانی را به‌عنوان یک محرک کلیدی برای سازمان‌ها در جهت بقا و موفقیت در محیط‌های نا‌آرام و غیرقابل‌پیش‌بینی لقب داده‌اند (Sopelana, 2014) درواقع امروزه سازمان‌ها در محیطی که با تغییر روزافزون همراه است، باید به‌اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشند تا بتوانند هم تهدیدات غیرقابل‌پیش‌بینی و هم فرصت‌های موجود در آینده نامطمئن را مدیریت کنند و هم منجر به عملکرد بهتر گردند (Ebrahimpour Azbari, 2018).

سازمان‌های آموزشی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و مانند سایر سازمان‌ها به‌طور پیوسته در معرض تغییرات سریع تکنولوژیکی، اجتماعی و غیره قرار دارند. تغییرات مدارس شامل تأکید بر برنامه‌های درسی مختلف، ساختارهای مدیریتی جدید، برنامه‌های جدید آموزشی ورود دانش آموزان و معلمان با پیشینه‌های متفاوت است. برای مقابله مؤثر با چنین تغییراتی، مدارس باید انعطاف‌پذیر باشند، یعنی بتوانند با تغییرات جدید مواجهه شوند. بنابراین، انعطاف‌پذیری یکی از راهکارهای سازمانی برای روبرو شدن با تغییر است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که انعطاف‌پذیری به‌ویژه در هنگام تغییرات رادیکالی محیط، دارای ارزش بقا و ماندگاری است (Rosenblatt, 2004). انعطاف‌پذیری به ظرفیت‌های سازمان در ایجاد تغییر یا استفاده از فرصت‌های ایجادشده در محیط‌های پویایی بستگی دارد و می‌تواند به‌عنوان مهارت و ابتکار خاص سازمان در نظر گرفته شود(Doroudi & Babaie, 2016) اما در خصوص چیستی انعطاف‌پذیری سازمانی(1996) Volberda معتقد است که انعطاف‌پذیری سازمان میزان توانایی مختلف مدیریتی و سرعت فعال شدن سازمان برای افزایش توانایی نظارتی مدیران و ارتقا کنترل‌پذیری سازمان است(Dubey, Gunasekaran & Childe 2018). (2017) Srinivasan& Swink  بیان می‌دارند که  انعطاف‌پذیری سازمانی توانایی سازمانی است که سازمان‌ها را قادر به فعالیت در یک محیط آشفته می‌نماید. انعطاف‌پذیری سازمانی شامل دودسته انعطاف‌پذیری داخلی و خارجی است، نوع خارجی شامل افراد واجد شرایط، آموزش‌دیده، تحصیل‌کرده و صالح است که‌ می‌توانند با تغییر ساختار سازگار شوند. انعطاف‌پذیری عملکرد داخلی، توانایی سازمان‌ها برای پاسخگویی به تغییرات تقاضا با یک فرایند انعطاف‌پذیر سازمان‌دهی است که نیاز به کارکنان ماهر، آموزش‌دیده و صالح دارد که می‌توانند چندین کار را انجام دهند(Kozjek & Ferjan, 2015). بنابراین با  توجه به اهمیت این مفهوم و تأثیرات بسزایی انعطاف‌پذیری در عصر حاضر نیاز به چارچوب‌‌های جامع در مورد ابعاد نظری و عملی انعطاف‌پذیری بسیار احساس می‌شود تا بتوان از این طریق  به مدیریت برای ایجاد انعطاف‌پذیری به‌عنوان یک ضرورت در پاسخ به تغییر محیطی و ارزیابی واقعی آن کمک کرد. به همین منظور محققان تلاش کرده‌اند تا با بررسی ابعاد مختلف انعطاف‌پذیری سازمانی به ارائه  الگوها و چارچوب‌هایی بپردازند (Armstrong, 2006).

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد عوامل مختلفی می‌تواند عملکرد مدیران را در مدارس تحت تأثیر قرار دهد که طیف این عوامل از ویژگی‌های فردی تا ویژگی‌های محیطی را در برمی‌گیرد  یکی دیگر از عواملی که به نظر می‌رسد نقش بسزایی در عملکرد مدیران دارد سواد اطلاعاتی است که اشاره به میزان توانایی فرد در مورداستفاده از تکنولوژی‌های روز و استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی دارد(Yazdani & Bagheri, 2015). سواد اطلاعاتی یکی از ویژگی‌های بارز جامعه اطلاعاتی است و در محیط کنونی که بستر تغییرات سریع در فناوری و تکثیر انفجارگونه‌ی منابع اطلاعاتی است، این مفهوم نیز اهمیت فزاینده می‌یابد. امروزه افراد با حجم روزافزون اطلاعات و به تعبیری با انفجار اطلاعات روبرو هستند. بدیهی است دسترسی به اطلاعات موردنیاز از میان انبوه اطلاعات موجود، خود مهارت‌های خاصی را می‌طلبد که به سواد اطلاعاتی تعبیر شده است. کسانی که فاقد این توانایی باشند، پیوسته در اقیانوس عظیم اطلاعات سردرگم هستند (Hadaviand, Ebrahimi Rafsanjani, pour Sahabi & Jabari, 2017).

واژه سواد اطلاعات را اولین بار پاول زورکوسکی[1]در سال 1974 معرفی کرد. او سپس استدلال کرد فردی باسواد در زمینه اطلاعات لقب می‌‌گیرد که با یک سری از آموزش‌ها به کسب مهارت‌های سواد اطلاعاتی بپردازد (Rocha, 2018). مهارت سواد اطلاعاتی، مهارتی است که فرد را قادر می‌سازد، نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، اطلاعات مربوط به آن را دریابد و به نحوی مؤثر به کار گیرد (Barimani and Rasooli, 2018). اساساً سواد اطلاعاتی به  افراد در زمینه جستجو، ارزیابی، کاربرد و خلق اطلاعات مؤثر برای دستیابی به اهداف شخصی، اجتماعی، شغلی و آموزشی در تمام‌مسیر زندگی کمک می‌کند(Chanchinmawia and Verma, 2017). سواد اطلاعاتی یا به‌عبارت‌دیگر صلاحیت‌های اطلاعاتی[2]، توانایی دستیابی، ارزیابی، سازمان‌دهی و کاربرد اطلاعات از منابع مختلف را در برمی‌گیرد. درواقع مهارتی است که به  سواد کامپیوتری، سواد کتابخانه‌ای، سواد رسانه‌ای، سواد شبکه‌ای و سواد بصری تقسیم می‌شود. این بدان معنی است که یک فرد باسواد اطلاعاتی می‌تواند اطلاعات را از طریق سیستم‌های رایانه‌ای، کتابخانه‌های سنتی، ابزارها یا ماشین‌های فن‌آوری، ساختارهای شبکه، محیط اینترنت و رسانه‌های گرافیکی شناسایی، کسب، جایگزین، استفاده و انتقال دهد (Uzuegbu, 2014).

درواقع مسئله مهمی که بسیاری از مدیران امروزه با آن روبرو هستند عدم دسترسی مدیران به اطلاعات جدید و ناتوانی در کسب اطلاعات موردنیازشان است و ازآنجاکه مراجعه به منابع اطلاعاتی در کلیه مراحل خدمت اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین  آموزش روش‌های برای کسب اطلاعات، ارزیابی و سازمان‌دهی آن مهم و دارای اهمیت است. پژوهش‌ها گویای این واقعیت است که بسیاری از افراد ازجمله دانش آموزان، معلمان، مدیران، دانشجویان و افراد تحصیل‌کرده دیگر تحت تأثیر عوامل مختلف، از شیوه‌ها و روش‌های گوناگون برای کسب اطلاعات بهره می‌برند و رفتار‌های متفاوتی را از خود بروز می‌دهند. بنابراین، با شناخت صحیح و کنترل این عوامل می‌توان رفتارهای اطلاع‌یابی پژوهشگران و مدیران را تا حد بسیار زیادی به مسیرهای مشخص و هدفمند هدایت کرد. از طرفی با در نظر گرفتن این‌که امروزه مدیران با مشغول بودن به کارهای اداری مدرسه، بیشتر نمایان است پس مدیران باید به سواد اطلاعاتی  مجهز گردند که بتوانند پاسخ‌گویی نیاز امروزه دانش آموزان باشند(Alamoz Kourabaslou, 2011).

سواد اطلاعاتی یکی از ویژگی‌های بارز جامعه اطلاعاتی است و در محیط کنونی که بستر تغییرات سریع در فناوری و تکثیر انفجارگونه‌ی منابع اطلاعاتی است، سواد اطلاعاتی به مفهوم بالا نیز اهمیتی فزاینده می‌یابد؛ زیرا پیچیدگی تشدید شونده‌ی این محیط موجب می‌گردد که افراد در مطالعات دانشگاهی و در محل کار وزندگی روزانه‌ی خود، با گزینه‌های اطلاعاتی متنوعی روبرو شوند که در چنین شرایطی اتکا به مهارت‌های ذاتی موجود در جامعه‌ی اطلاعاتی را فراهم آورده و در این چارچوب است که آموزش یادگیری سواد اطلاعاتی معنا و ضرورت می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت یادگیری سواد اطلاعاتی به‌صورت مادام‌العمر فرد را در چرخه تجربیات و عمل قدرتمند می‌سازد. امروزه افراد با حجم روزافزون اطلاعات و به تعبیری با انفجار اطلاعات روبرو هستند. بدیهی است دسترسی به اطلاعات موردنیاز از میان انبوه اطلاعات موجود، خود مهارت‌های خاصی را می‌طلبد که به سواد اطلاعاتی تعبیر شده است. کسانی که فاقد این توانایی باشند، پیوسته در اقیانوس عظیم اطلاعات سردرگم هستند (Hadaviand et al, 2017)بنابراین با توجه به مطالب عنوان‌شده هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی در وضعیت عملکرد مدیران مدارس است.

 

 

پیشینه پژوهشی:

بنابراین ازآنچه گفته شد چنین می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد تابعی از عوامل مختلف است که از آن جمله می‌توان به  انعطاف‌پذیری و سواد اطلاعاتی اشاره کرد تاکنون پژوهش‌های متعددی در داخل و خارج از کشور در این حوزه انجام‌گرفته است که به برخی از این پژوهش‌ها اشاره می‌شود. (2016)  Brana and Udreab در پژوهشی با عنوان تأثیر انگیزش و انعطاف‌پذیری بر عملکرد شغلی در سال 2016 به این نتیجه رسیدند که انگیزه و انعطاف‌پذیری نقش مهمی در دستیابی به عملکرد شغلی و درنتیجه موفقیت مالی سازمان دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد که انعطاف‌پذیری به افزایش عملکرد شغلی کمک می‌کند. (2017) Phillips et al در پژوهشی با عنوان" چه موقع کارایی و انعطاف‌پذیری عملکرد سازمان را تعیین می‌کند؟ یک مطالعه شبیه‌سازی‌شده"به این نتیجه رسیدند که در محیط‌های آشفته بین انعطاف‌پذیری و کارایی با میزان عملکرد همبستگی وجود دارد  اما این همبستگی در محیط‌های پایدار کسب‌وکار وجود ندارد درواقع آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کارایی و انعطاف‌پذیری سازمانی به‌تنهایی عملکرد را تعیین نمی‌کند. هرچند به نظر می‌رسد که برخی استراتژی‌ها اولویت داشته و در محیط‌ها آشفته کسب‌وکار انعطاف‌پذیری و کارایی عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشند. Esilizadeh and Abedini (2017)در پژوهش با عنوان بررسی رابطه انعطاف‌پذیری منابع انسانی با اثربخشی و جوسازمانی مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه (2) شهر بندرعباس به این نتیجه رسید که بین انعطاف‌پذیری منابع انسانی و ابعاد آن (انعطاف‌پذیری مهارتی، انعطاف‌پذیری رفتاری و انعطاف‌پذیری وظیفه‌ای) با اثربخشی مدارس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد . بین انعطاف‌پذیری منابع انسانی و ابعاد آن(انعطاف‌پذیری مهارتی، انعطاف‌پذیری رفتاری و انعطاف‌پذیری وظیفه‌ای) با جوسازمانی مدارس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  

 (2014) Yazdanpanah & Soltaniدر پژوهشی با عنوان شناسایی و تحلیل روابط برنامه‌ریزی راهبردی، قابلیت انعطاف‌پذیری و عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به این نتیجه رسیدند که بر اساس یافته‌های پژوهش برنامه‌ریزی راهبردی بر انعطاف‌پذیری و انعطاف‌پذیری بر عملکرد اثر مثبت و معنادار دارد و نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری در ارتباط بین برنامه‌ریزی راهبردی و عملکرد تائید شد. Feng & Ha (2016) در پژوهشی خود به بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مادام‌العمر و اثربخشی مدارس پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که همبستگی معناداری بین سواد اطلاعاتی، یادگیری مادام‌العمر و اثربخشی مدارس وجود دارد. این مطالعه می‌تواند به بخش‌های آموزشی کمک کند تا وضعیت فعلی را درک کنند و مشکلات و چالش‌های مواجه شده را کشف کنند Wu . (2018)در پژوهشی با عنوان سواد اطلاعاتی، خلاقیت و عملکرد شغلی نشان داد که خودکارآمدی در سواد اطلاعاتی (خود کارآمدی در نیازهای اطلاعاتی، خودکارآمدی در ارزیابی اطلاعات و خودکارآمدی در استفاده از اطلاعات) بر خلاقیت تأثیر بگذارد. همچنین خلاقیت می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر عملکرد کار تأثیر بگذارد؛ در ضمن  خلاقیت، ارتباط بین خودکارآمدی در سواد اطلاعاتی و عملکرد کاری را می‌طلبد. (2011) Alamoz Kourabaslou در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد شغلی مدیران دوره متوسطه شهر پارس‌آباد مغان پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که  بین سواد اطلاعاتی، بین احساس نیاز به اطلاعات، بین توانایی جمع‌آوری اطلاعات، بین توانایی ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، بین کاربرد صحیح

 

  

و مؤثر اطلاعات، بین آگاهی مدیران دوره متوسطه ازلحاظ مسائل اخلاقی و قانونی و دسترسی  به اطلاعات و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنی‌داری وجود دارد. (2015)  Niazazari, Barimani, Jokar, & Rastegar Amree به بررسی رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین آموزش سواد اطلاعاتی (یافتن، استفاده کردن و انگیزه) با عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد تغییرات عملکرد تحصیلی دانشجویان را متغیر آموزش سواد اطلاعاتی تبیین می‌کند. (2014) Shariatmadrai & Bakhtiari در پژوهشی خود به بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر انعطاف‌پذیری سازمانی اداره آموزش‌وپرورش شهر تهران پرداختند. نتایج نشان داده که رابطه و ترسیم نمودارها از نرم‌افزار مثبت و معناداری بین به‌کارگیری فناوری اطلاعات و انعطاف‌پذیری سازمانی وجود دارد. با مروری جامع بر پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینه‌ی عملکرد سازمانی، مشخص شد که از میان عوامل مختلفی که بر عملکرد تأثیر دارد، انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی نقش بسزایی دارند. اما شاید نقطه نادیده گرفته شد در پژوهش‌های پیشین این باشد که در پژوهش‌های گذشته بیشتر بر عملکرد مالی تأکید شده و حال‌آنکه در پژوهش حاضر بدین‌صورت نیست و عملکرد کلی مدیران مدنظر است در ضمن مطالعه هم‌زمان این سه متغیر تقریباً نادیده گرفته‌شده است. بنابراین ضرورت دستیابی به مدلی که هم‌زمان این متغیرها را موردبررسی قرار دهد، احساس می‌شود و نکته آخر این‌که پژوهش‌های محدودی در این رابطه در مدارس بل اخص بر روی مدیران مدارس صورت گرفته است، حال‌آنکه عملکرد مدیران آموزشی ازجمله: مدیران مدارس به دلیل این‌که نقش هدایت‌کننده و مدیریتی در مدارس به عهده‌دارند یکی از عواملی است که به نظر می‌رسد نقش بسزایی در فراهم آوردن شرایط آموزش‌وپرورش برای دانش آموزان دارد. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و بر اساس مدل مفهومی(شکل شماره یک) سؤال‌های پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:

-آیا سواد سازمانی و انعطاف‌پذیری سازمانی بر عملکرد مدیران تأثیر معنی‌داری دارند؟

-آیا سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد؟

-آیا انعطاف‌پذیری  سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد؟

 

 

 

سواد سازمانی

انعطاف پذیری سازمانی

عملکرد سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1.مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق:

هدف این پژوهش بررسی نقش انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی در وضعیت عملکرد مدیران مدارس بوده است. نوع پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معاونین مدارس شهرستان گیلان غرب (1396-1397) به تعداد 135 نفر در هر سه دوره تحصیلی (50 نفر مدیر ابتدایی،31 نفر متوسطه اول و54 نفر متوسطه دوم ) و هر دو جنس (61 زن و 74 مرد) از مدارس دولتی و غیردولتی بوده است. با استفاده از جدول کرجسای و مورگان حجم نمونه 100 نفر مدیر مدرسه تعیین شد. با توجه به اینکه جامعه ازنظر صفت‌های جنس، دوره تحصیلی طبقه‌بندی‌شده بودند برای انتخاب نمونه معرف جامعه از هر طبقه به نسبت جامعه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد نمونه به شرح جدول 1 انتخاب شد.

جدول 1: نمونه آماری بر اساس جنسیت و دوره تحصیلی

دوره تحصیلی

جنس

جمع

زن

مرد

ابتدایی

17

20

37

متوسطه اول

10

13

23

متوسطه دوم

18

22

40

جمع

45

55

100

 

با توجه به جدول 1 نمونه موردمطالعه متشکل از 55 نفر مرد (55 درصد) و 45 نفر زن(45 درصد) ،37 نفر مدیر ابتدایی (37 درصد)، 23 نفر مدیر متوسطه اول (23 درصد) و 40 نفر متوسطه دوم (40 درصد) است.

برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از سه پرسشنامه  استفاده شد که عبارت‌اند از:

1.پرسشنامه انعطاف‌پذیری سازمانی: برای سنجش انعطاف‌پذیری نسبت به تغییر سازمان از پرسشنامه‌ی تک مؤلفه‌ای 20 سؤالی گارد نر (۱۹۹۹) و پایایی آن با روش آماری آلفای کرون باخ بر روی یک نمونه 30 نفری  با مقدار 88 صدم  تائید شد استفاده گردید است.

2. پرسشنامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی: برای سنجش سواد اطلاعاتی از پرسشنامه محقق ساخته 20 سؤالی استفاده شد، این پرسشنامه در مقیاس لیکرتی پنج ارزشی است و چهار خرده مقیاس سواد اطلاعاتی با عناوین نیاز به اطلاعات (اطلاعات مربوط به رویه کار یا نحوه انجام کار در اختیارم قرار می‌گیرد؟)، گرداوری اطلاعات (با افرادی که همکارم هستند، نسبت به کارم تبادل اطلاعات دارم)، کاربرد اطلاعات (تا چه حد از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهره‌مند ‌می‌شوید) و ارزیابی اطلاعات(ارزیابی مستمر و منظم از پیشرفت امور را دارد) را می‌سنجد. پایایی آن نیز با روش آماری آلفای کرون باخ بر روی یک نمونه‌ی 30 نفری برای سنجش پایایی با استفاده از آزمون مجدد محاسبه و با مقدار90 صدم تائید شد.

3.پرسشنامه عملکرد سازمانی: برای سنجش عملکرد مدیران از پرسشنامه‌ی 42 سؤالی هرسی و گلداسمیت (۲۰۰۳) استفاده شد. این پرسشنامه هفت مؤلفه‌ی توانایی(تا چه میزان استعداد و توانایی‌هایتان با شغل فعلی شما متناسب است؟)، وضوح(تا چه میزان هدف از انجام کارتان را می‌دانید؟)، کمک(تا چه میزان همکاری لازم را با سایر بخش‌های سازمان به عمل می‌آورید؟)، مشوق(تا چه میزان در تصمیم‌گیری‌های سازمان مشارکت می‌کنید؟)، ارزیابی(تا چه میزان از کیفیت کاری که انجام می‌دهید مطلع می‌شوید؟)، اعتبار(تا چه میزان منصفانه بودن تصمیمات مسئولان خود اطمینان دارید؟) و محیط(تا چه میزان برای انجام وظایف محوله، نیاز به هماهنگی با سایر افراد واحدها دارید) را موردسنجش قرار‌ می‌دهد و پایایی این پرسشنامه 93 صدم بود. همچنین روایی همگرا و روایی واگرای پرسش‌نامه از طریق نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس[3] مورد تائید قرار گرفت.

 از روش مدل معادلات ساختاری[4] جهت بررسی مدل پژوهش استفاده شد. کلیه روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر در غالب نرم‌افزار اس. پی. اس. اس[5] نسخه 22 و نرم‌افزار

رگرسیون حداقل مربعات جزئی[6]، با استفاده از نرم‌افزار PLS2 انجام گردید.

یافته‌ها:

نتایج توصیفی مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه‌های آماری بخش کمی پژوهش حاضر به شرح زیر است: جنسیت (55 درصد مرد و 45 درصد زن)، سن( 5/12 درصد پاسخگویان  زیر 25 سال، 5/12 درصد بین 30-25 سال، 5/32 درصد بین 35-30 سال و 5/42 درصد بالای 35 سال) ، سابقه خدمت (سابقه خدمتی 5/32 درصد پاسخگویان زیر 10 سال، 5/32 درصد بین 15-11 سال، 0/35 درصد بیش از 15 سال سابقه خدمت)و سطح تحصیلات (20 در صد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم، 5/52 درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 5/27 درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر).

در ادامه به‌منظور بررسی نرمال بودن داده‌های بخش کمی پژوهش حاضر از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده گردید که در جدول (2)، نشان داده‌شده است. با توجه به نتایج جدول (2)، چون سطح معناداری برای هر سه متغیر، بیشتر از 05/0 است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نمونه‌ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.

جدول 2_ نتایج آزمون کلموگروف - اسمیرنوف

متغیر

آماره کلموگروف - اسمیرنوف

فراوانی

سطح معناداری

عملکرد سازمانی

65/1

100

084/0

سواد سازمانی

87/1

100

068/0

انعطاف‌پذیری سازمانی

09/1

100

267/0

 

بخش اندازه‌گیری مدل (مدل بیرونی) از طریق تحلیل‌های روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی می‌شود. نتایج نشان داد که اعداد ضرایب بارهای عاملی تمام گویه‌ها 7/0 بیشتر است؛ یعنی واریانس شاخص‌ها با سازه مربوطه‌اش در حد قابل‌قبول بود که نشان‌دهنده مناسب بودن این معیار است. برای تأیید روایی ابزار اندازه‌گیری از سه نوع روایی استفاده شد. روایی محتوا، روایی همگرا[7]و روایی واگرا. روایی محتوا با نظرسنجی از خبرگان مورد تائید قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد. در جدول (3) نتایج ضریب آلفای کرون باخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا آورده شده است.

جدول 3_ ضرایب پایایی و روایی همگرا

شاخص

آلفای کرون باخ

پایایی ترکیبی (CR)

میانگین واریانس استخراج‌شده AVE

انعطاف‌پذیری سازمانی

88/0

89/0

60/0

عملکرد سازمانی

94/0

95/0

54/0

مشوق

91/0

93/0

70/0

محیط

88/0

90/0

65/0

توانایی

85/0

90/0

69/0

وضوح

92/0

94/0

68/0

ارزیابی

94/0

95/0

66/0

اعتبار

80/0

86/0

62/0

کمک

90/

93/0

71/0

سواد سازمانی

90/0

92/0

61/0

احساس نیاز به اطلاعات

83/0

54/0

56/0

جمع‌آوری اطلاعات

80/0

86/0

55/0

کاربرد اطلاعات

85/0

90/0

66/0

ارزیابی اطلاعات

84/0

89/0

62/0

 

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرون باخ و پایایی ترکیبی برابر 7/0 و برای روایی همگرا برابر 5/0 می‌باشد، لذا مناسب بودن پایایی و روایی همگرا، تائید گردید. همچنین نتایج مربوط به روایی واگرا در جدول شماره (4)، نمایش داده‌شده است.

 

جدول 4_ روایی واگرا

 

انعطاف‌پذیری

سواد سازمانی

عملکرد سازمانی

انعطاف‌پذیری

1

 

 

سواد سازمانی

38/0

1

 

عملکرد سازمانی

43/0

44/0

1

 

به‌منظور آزمون فورنل و لارکر باید ابتدا جذر 15âˆڑAVE">   در روایی همگرا برای سه متغیر اصلی گرفته شود و به‌جای مقادیر ثابت عدد 1 در جدول بالا در نظر گرفته شود (71/0-83/0-75/0) با توجه به اینکه جذر به‌دست‌آمده از تمام ضرایب همبستگی آن سازه بالاتر می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت روایی واگرای سازه مورد تائید است.

بر اساس مطالب عنوان‌شده و نتایج خروجی‌های نرم‌افزار در جدول‌های (3) و (4)، ابزار اندازه‌گیری از روایی (محتوا، همگرا واگرا) و پایایی مناسب برخوردار است.

برای بررسی برازش کلی مدل از سه شاخص اعداد معناداری تی[8]، ضریب تعیین[9] و نیکویی برازش[10] استفاده شد. ساده‌‌ترین معیار برای سنجش رابطه بین متغیرها در بخش ساختاری مدل، اعداد معناداری تی است. درصورتی‌که مقدار این اعداد از 96/1 و 58/2 بیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین متغیرها و درنتیجه تائید فرضیه‌های پژوهش در سطح اطمینان 95 و 99 درصدی است. با توجه به دو شکل (2) و (3) و جدول (5)، مقدار تی، برای تأثیر انعطاف‌پذیری بر عملکرد سازمانی بیشتر از 58/2 می‌باشد و با 99 درصد اطمینان تائید شده است. بنابراین با سطح اطمینان 99 درصدی می‌توان گفت انعطاف‌پذیری بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس تأثیر معنی‌داری دارد. در خصوص تأثیر سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به اینکه مقدار تی بیشتر از 58/2 است. بنابراین با اطمینان 99 درصد می‌توان گفت سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد. در جدول (5)، تأثیر انعطاف‌پذیری و سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی مدیران به نمایش گذاشته‌شده است.

 

شکل2_ مدل آزمون شده پژوهش (بارهای عاملی)

 

 

شکل 3_ مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب معنی‌داری)

جدول 5_ نتایج ضرایب مسیر و سطح معنی‌داری مدل پژوهش

مسیرها

ضریب مسیر

آماره t

R2

نتیجه آزمون

سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد.

56/0

91/11

593/0

تائید

انعطاف‌پذیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد.

29/0

93/5

تائید

 

برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش از ضریب تعیین مربوط به متغیرهای پنهان درون‌زای (وابسته) استفاده می‌شود. R2 معیاری است که نشان می‌دهد یک متغیر برون‌زا بر یک متغیر درون‌زا چه اندازه تأثیر دارد. چاین[11](1998)، در خصوص ضریب تعیین سه مقدار 19/0، 33/0 و 67/0 به‌عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2بیان کرده است. همان‌طور که نتایج شکل 1 نشان می‌دهد متغیر‌های انعطاف‌پذیری و سواد سازمانی 59/0 از تغییرات عملکرد سازمانی مدیران مدارس را پیش‌بینی می‌کند بنابراین می‌توان گفت این دو متغیر توانشان در پیش‌بینی عملکرد سازمانی مدیران متوسط است، به باور تنن‌هاوس و همکاران[12] (2005)، شاخص نیکویی برازش در مدل پی. ال. اس، راه‌حلی عملی برای بررسی برازش کلی مدل بوده و همانند شاخص‌های برازش در روش‌های کوواریانس محور عمل می‌کند و از آن می‌توان برای بررسی اعتبار مدل پی ال اس، به‌صورت کلی استفاده کرد. این شاخص بین صفرتا یک قرار دارد که مقادیر 01/0، 25/0 و 36/0 به ترتیب به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی‌شده است و فرمول آن برابر است با: مجذور(حاصل‌ضرب میانگین مقادیر اشتراک[13] در ضریب تعیین[14]). با توجه به جدول(6)، مقدار شاخص نیکویی برازش به‌دست‌آمده در این پژوهش، برابر367/0 است که بیشتر از مقدار قوی 36/0 است؛ بنابراین ساختار مدل تناسب خوبی با داده‌ها دارد.

 

 

 

جدول 6 _ برازش کلی مدل

 

میانگین پایایی اشتراکی

R2میانگین

نیکویی برازش

عملکرد سازمانی

574/0

672/0

621/0

GOF= 15communalityأ—R2">

GOF= 15574/0أ—672/0"> = 15385728/0=621/0">

 

بحث و نتیجه‌گیری:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی در وضعیت عملکرد مدیران مدارس شهرستان گیلان غرب بود. در این پژوهش برای بررسی تأثیر مؤلفه‌های سواد سازمانی بر عملکرد سازمانی از مدل‌سازی معادلات ساختاری(PLS) استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که سه مؤلفه‌ی سواد اطلاعاتی یعنی احساس نیاز به اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات و کاربرد اطلاعات بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی هراندازه احساس نیاز به اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات و کاربرد اطلاعات افزایش یابد میزان عملکرد مدیران نیز افزایش می‌یابد. که این نتایج با مطالعات Alamoz Kourabaslou, 2011 ، Niazazari, Kioumars et al,2015 ، Shariatmadrai & Bakhtiari, 2014 ، - Feng & Ha, 2016  همسو بوده. ازاین‌رو چنین می‌توان بیان کرد که سواد اطلاعاتی نقش بسزایی در بهبود عملکرد مدیران مدارس دارد. اما نکته قابل‌توجه این است که از بین چهار مؤلفه سواد اطلاعاتی تنها ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با عملکرد مدیران اثر معنی‌داری نداشته . به عبارتی مؤلفه‌ی ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات توان پیش‌بینی عملکرد مدیران را ندارد. درواقع عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب در این خصوص می‌تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.

بنابراین مدیران مدارس برای  دسترسی دقیق و سریع، بازیابی و ذخیره منابع اطلاعاتی موردنیاز از میان انبوه منابع اطلاعاتی موجود نیازمند کسب مهارت‌های ویژه‌ای هستند، که این مهارت‌ها با ارتقای سواد اطلاعاتی می‌تواند چاره‌ساز شود. مدیرانی که فاقد این توانایی‌ها باشند پیوسته در اقیانوس عظیم اطلاعات سردرگم‌اند. درواقع امروزه مدیران مدارس به سبب ماهیت کاری و ارتباط گسترده با منابع اطلاعاتی و روند شتابان فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به این ابزار نیازمند هستند.

اما در خصوص اثر انعطاف‌پذیری سازمانی بر عملکرد نتایج پژوهش اثر این دو متغیر را بر روی‌هم تائید می‌نمایید. که این نتیجه با پژوهش‌های Brana and Udreab, 2016، Phillips et al 2017، Esilizadeh and Abedini, 2017 Yazdanpanah & Soltani, 2014 همخوانی دارد. بنابراین می‌توان عنوان کرد که هر چه قدر انعطاف‌پذیری سازمان افزایش یابد عملکرد سازمان بهبود پیدا می‌کند. تحولات سریع و پویایی محیطی جامعه امروزی دستیابی به انعطاف‌پذیری را برای سازمان‌ها  به یک امر ضروری تبدیل کرده است. درواقع انعطاف‌پذیری منابع انسانی به یک ضرورت انکارناپذیر در محیط نامطمئن و پویای امروزی تبدیل‌شده است که به سازمان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات سریع محیطی را می‌دهد. مدیران مدارس نیز به‌عنوان راهبران آموزشی که یکی از عناصر اصلی تحقق اهداف آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود و نقش و جایگاه والای دارند از این قاعده مستثنا نیستند. مدیران منعطف به افراد کمک می‌کند تا توانایی کلی خود را با اوضاع و شرایط ناآشنا، غیرقابل‌پیش‌بینی و پویا سازگار کنند

 

درنهایت مشخص گردید که سواد سازمانی و انعطاف‌پذیری سازمانی بر عملکرد مدیران تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. به‌عبارت‌دیگر با توجه به مثبت بود ضریب رگرسیون بین متغیرهای سواد سازمانی، انعطاف‌پذیری سازمانی و عملکرد مدیران می‌توان گفت سواد سازمانی و انعطاف‌پذیری سازمانی بر عملکرد مدیران تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند، هراندازه که میزان انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی بالاتر باشد میزان عملکرد  مدیران نیز افزایش می‌یابد و برعکس.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر‌ می‌توان به تأثیر انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی بر عملکرد مدیران پی برد، ازآنجایی‌که افزایش عملکرد لازمه بقای سازمان است، بدون شک خلأ پژوهش‌ها در این حوزه کاملاً مشهود است و انجام پژوهش‌های در  این زمینه در راستای کاری مدیران مدارس‌ می‌تواند به افزایش عملکرد هرچه بیشتر مدیران بیانجامد. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌گردد که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی به برگزاری کارگاه‌هایی در زمینه  تقویت مهارت‌های سواد اطلاعاتی و انعطاف‌پذیری مدیران مدارس اهتمام ورزند و این کارگاه‌ها با توجه به نیاز مدیران ارائه گردد و همچنین از اساتید مجرب برای ارائه دوره‌های استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد که مدیران مدارس برای بهبود عملکرد انعطاف‌پذیری خود را ارتقا دهند و به‌منظور افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری سازمان مدیران می‌بایست فرآیندها و ساختارها منعطفی را فراهم آورند. آن‌ها باید خود را با نیازهای دانش آموزان، معلمان، والدین و تغییرات تکنولوژیکی و اقتصادی سازگار نمایند. درنهایت می‌توان عنوان کرد که مدیران برای بهبود عملکرد خود باید مهارت سواد اطلاعاتی خود را ارتقا دهند، در این خصوص باید  آموزش‌های  ضمن خدمت مناسبی در زمینه  مهارت‌های اطلاع‌یابی و به‌کارگیری صحیح اطلاعات  ارائه گردد، همراه با اعطای امتیازات خاص برای قبولی در هر دوره و برقراری سیستم ارتقای شغلی بر اساس کسب این مهارت‌ها. در ضمن پیشنهاد می‌شود که نظرسنجی سالیانه برای تعیین نیازهای آموزشی در زمینه سواد اطلاعاتی مدیران انجام شود.

موانع و محدودیت‌های پژوهش:

-         عدم توجه به شرایط اجتماعی و شخصیتی مدیران

-         دسترسی محدود به مدیران به دلیل مشغله کاری زیاد و نگاه تردیدآمیز مدیران به پژوهش و نداشتن درک صحیح از مفاهیم مدیریتی  

-         از مهم‌ترین محدودیت‌های این پژوهش که از ویژگی‌های خاص علوم اجتماعی است، تأثیر متغیرهایی است که کنترل آن‌ها خارج از دسترس پژوهشگر است.

-         ازجمله محدودیت‌های این پژوهش استفاده صرف از پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی برای ارزیابی متغیرها است

نمونه پژوهش به مدیران مدارس گیلان غرب  و بررسی و جمع‌آوری مقطعی داده‌ها بود[1] -Paul Zurkowski

[2] -Information Competency

[3]- PLS Smart

[4]
- Structural Equation Model

[5]-Statistical Package Of Social Sciences

[6]-Partial least squares

[7]- Average Variance Extracted

[8]- T-Value

[9].-R Square

[10]-Goodness of Fit

[11]- Chin

[12]- Tenenhaus, Vincenzo, Chatelin & Lauro

[13]- Communality

                                                                                                             

Adriano, A. R. (2018). “Information literacy in the digital workplace: The employee’s perception and the importance of promoting information literacy in the digital era (Master),” Abo Akademi University, Finland.

Alamoz Kourabaslou, M. (2011). “Investigating the Relationship between Information Literacy and Job Performance of Pars Abad High School Principals. Master Thesis. (Master )”, Allameh Tabataba'i University, Tehran.

Amaia, S., Martin, K., & Olga, R. H. (2014). Towards a Dynamic Model of Organizational Flexibility. Systemic Practice and Action Research, 27(2), 165-183.

Barimani, A., & Rasooli, S. J. (2018). The Relationship between Information Literacy and Life Skills of Elementary School Teachers. Information and communication Technology in Educational Sciences, 18(1), 5-22.

Bertrand, J. W. M. (2003). Supply Chain Design: Flexibility Considerations Handbooks in Operations Research and Management Science (Vol. 11, pp. 133-198): Elsevier

Brana, C., & Udreab, C. J. (2016). The Influence of Motivation and Flexibility on Job Performance. Paper presented at the The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Logos Universality Mentality Education Novelty

Chanchinmawia, F., & Verma, M. K. (2017). Assessment of Information Literacy Skills among Students of Academy of Integrated Christian Studies, Aizawl: A Survey. International Journal of Library and Information Studies, 8(1), 387-399.

Chin, W., & Marcoulides, G. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 8(2), 295-336.

Davari Zadeh, A., & Rezazadeh, A. (2014). squares structural equation modeling (PLS-SEM): A useful tool for family business researchers. Journal of Family Business Strategy, 5(1), 105-115.

Doroudi, H., & Babaei, L. (2016). A Study on the Relationship between Strategic Planning Processes, Planning Flexibility, and Firm Performance: Considering the Mediating role of Innovation. Paper presented at theInternational Conference on Economy, Management and Psychology.

Dubey, R., Gunasekaran, A., & Childe, S. (2018). Big data analytics capability in supply chain agility: The moderating effect of organizational flexibility. Management Decision. doi: 10.1108/MD-01-2018-0119

Ebrahimpour Azbari, M., Akbari, M., & Rafiei Rashtababdi, F. (2018). The Impact of Environmental Uncertainty, Manufacturing Flexibility and Operational Efficiency on Firm Performance: The Moderating role of the perational Absorptive Capacity. Industrial management study, 16(49), 37-66.

Esilizadeh, Z., & Abedini, M. (2017). The Relationship between Flexibility of Human Resources and the Effectiveness and Organizational Climate of Secondary Schools in District 2 of Bandar Abbas. New Research in Humanities, 4(3).

Fred, P., Jinwon, C., & Yu, S. S. (2017). When do efficiency and flexibility determine a firm's performance? A simulation study. Journal of Innovation & Knowledge, 4(2), 88-96.

Hadavi, P., Ebrahimi Rafsanjani, H., pour Sahabi, R., & Jabari, A. (2017). Information Literacy and Staff Performance. Paper presented at the Third International Conference on Techniques Management andAccounting, Tehran.

Hajipor, B., & Moradi, M. (2010). Organizational Flexibility and Performance: Case Study of ARAK Industrial Estate Manufacturing Organizations. Management Studies in Development and Evolution, 17(62), 143-162.

Ketkar, S., & Sett, P. K. (2010). Environmental dynamism, human resource flexibility, and firm performance:analysis of a multi-level causal model. The International Journal of Human Resource Management, 21(8),1173-1206.

Kogan PageArmstrong, M. (2006). Performance management: key strategies and practical guidelines (3 ed.). London and Philadelphia: Kogan Page.

Liu, F., & HA, J. (2016). Effects of Teachers’ Information Literacy on Lifelong Learning and School Effectiveness. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1653-1663.

Ming, S. W. (2018). Information literacy, creativity and work performance. Information Development, 35(5),676-687.

Mirzaee, H., Nazari, E., Ghobadi, B., Hossini pak, A. M., & Hoshyari, B. (2016). Study the relationship between information literacy, culture, learning and job performance (Case Study: TVTO Trainers in Lorestan Province). Paper presented at the International Conference on Skill Training & Employment (ICSTE),Tehran.

Niazazari, K., Barimani, A., Jokar, A., & Rastegar Amree, A. (2015). The Relationship between Information Literacy and Academic Performance of University Students. Journal of Education and Communication Technology in Educational Sciences, 6(1), 5-17.

Powe, B., & Reid, G. (2003). Turbulence, Flexibility and Performance of the Long-lived Small Firm. SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.431540

Ravi, S., & Morgan, S. (2017). An investigation of visibility and flexibility as complements to supply chain analytics: An organizational information processing theory perspective. Production and Operations Management, 27(10), 1849-1867.

Rezaee, B., & Tarin, H. (2017). A meta-analysis on researchs on effective factors on the performance of school principals. Journal of School Administration, 5(2), 193-215.

Sadeghinia, Z., Salehi, K., & Moghadamzadeh, A. (2018). Phenomenological Approach in Identifying Effective Factors in Performance Evaluation of Primary School principals. Journal of School Administration, 6(2), 78-99.

Shariatmadrai, M., & Bakhtiari, F. (2014). Investigating the Impact of Information Technology Application on Organizational Flexibility Case Study: Education Departments of Tehran Graduate Thesis. Paperpresented at the Second National Conference on Applied Research in Management and AccountingSciences, University of Tehran.

Tatjana, K., & Marko, F. (2015). Organizational Flexibility, Employee Security, and Organizational Efficiency – a Case Study of Slovenian Public and Private Sector Organizations. Organizacija, 48(1), 3-21.

Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48(1), 159-205.

Uzuegbu, C. P. (2014). Introduction to Information Literacy Education. Introduction to information literacy. In U. Arua, C.P. Uzuegbu & A.D. Ugah, Information literacy education for tertiary institutions, 1-18.

Verdü-Jover, A. J., Lloréns-Montes, F. J., & Garcia-Morales, V. J. (2004). The concept of fit in services flexibility research: an empirical approach. International Journal of Service Industry Management, 15(5), 499-514.

Yazdani, F., & Bagheri, S. (2015). The Relationship between Information Literacy and the Effectiveness of Primary School Principals in Hamadan. Paper presented at the National Conference on EducationalManagement in the Age of Information and Communication Technolog, Islamic Azad UniversityKermanshah.

Yazdanpanah, A. A., & Soltani, M. (2014). Identification and analysis of relationship between strategic planning with flexibility ability and performance of higher education institutions: Shahid Beheshti University case. Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(3), 67-93.

Zehava , R. (2004). Skill Flexibility and School Change: A Multi-national Study. Journal of Educational Change, 5(1), 1-30.