شناسایی ابعاد پرورش مدیران مدارس و ارائه مدل مطلوب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خرم آباد ، مرکز کوهدشت ، لرستان ، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران.

چکیده

چکیده
مدیران مدارس مسئول و پاسخگوی توسعه کودکان و افراد جوان برای تبدیل شدن به یادگیرندگانی موفق، افرادی خلاق و با اعتماد به نفس و شهروندانی آگاه و فعال هستند. بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد تربیت مدیران مدارس با استفاده از رویکرد آمیخته و ارائه مدل مطلوب می‌باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و به لحاظ هدف از نوع ‏کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد.‏ مشارکت‌کنندگان بخش کیفی را اساتید و متخصصان مدیریت آموزشی پس از اشباع نظری به تعداد 20 نفر تشکیل داد که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را 5404 نفر از مدیران مدارس آموزش ‌و پرورش استان لرستان بوده که بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 360 نفر بصورت تصادفی خوشه‌ای از هر ناحیه آموزش و پرورش انتخاب گردیدند. گردآوری اطلاعات در بخش کیفی به‌صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق روش باز آزمون برای کل پرسش‌نامه 795/0 به دست آمد. تجزیه ‌و تحلیل داده-های کیفی با استفاده از روش اشتراس و کوربین و تجزیه ‌و تحلیل داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزار AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که از بین 17 مقوله شناسایی شده 5 مقوله از مدل حذف گردید و مدل نهایی با 12 مقوله مورد تخمین و تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions of the education of school managers and provide the desired model: a mixed

نویسندگان [English]

  • Abas Tarhani 1
  • Roghayeh Nazari 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Kouhdasht Center, Lorestan, Iran.
2 PhD Student of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of training for school principals that was evaluated based on qualitative and quantitative methods. The research method in terms of the nature of data is mixed (qualitative and quantitative) and in terms of purpose is applied and developmental. in order to collect the components from the qualitative method and finally after initial approval of the components and in the examination of the relationship between the structure , a quantitative part of confirmatory factor analysis was the statistical population of this study is in qualitative part , experts of this field ( pudits , university professors and school managers ) . the choice of this society is due to the involvement of these groups in the training of school administrators, so the participants in the quality department of 10 years and most of the university professors who had a master 's degree and a doctoral degree were set up to 20 , where the sampling end was determined using a theoretical impregnation technique using a systematic method of measurement . in relation to the volume of statistical population in the quantitative section ( after design of questionnaire ) , all managers of the education and education schools of the Lorestan province were selected based on the formula of cochran s sample , which were data collection tools : In the qualitative part , the semi - structured interview was used to achieve the validity and validity of the study through the renewed method and extracted from the results of the qualitative section , where the validity of the tool was obtained by means of analysis factor analysis and its reliability through the return test method for the total questionnaire of 795 - of . the number of questionnaires was nine questions that after the interview and interview analysis , the questionnaire was Qualitative data analysis consisted of four main stages : open coding , axial coding , selective coding and coding of codes . in this chapter , we used semi - structured interviews to collect data and analyze them in the way of qualitative content analysis . to analyze the data in the validation phase and in the quantitative part of the confirmatory factor analysis and amos software was used . first , in the qualitative part of the research , conducted in the semi - structured interview and analysis of theoretical foundations and literature , led to the identification of 17 components in the following dimensions for the training model of school managers . These components include elements (1- Program formulation , 2 - formulation of goals) In the following , the learning strategies include components( 3 - Organizing strategies , 4 ) employing 5- patterns of teaching , The following personality traits include components(6- expertise , 7 - owning a scientific and 8- central) The contents of the program include components( 9 - Review of content , 10- setting content in terms of competence , 11 - care for individual), In the post - management skills include components(12- Skills 13 . Performance evaluation of skills ( 14 - employment of skills 15 . operational research ) and then the evaluation includes elements(16- Evaluation Metrics 17 - Perform Evaluation) the first stage of this study was identified . it was found that 17 categories or factors were the primary dimensions of training of school managers . in order to determine how among the 17 identified categories of " personality trait , content review , operational research , assessment of skills and utilization of skills " were omitted from 0.05 from the critical value of 0.05 from the model and the final model was estimated using 12 categories and each 12 categories Therefore , the final model consists of 12 components as follows :(1-Programming 2-Formulating goals), In the following , the learning strategies of the components(3- Training Strategies , 4 . Organization of Learning Strategies 5 – Using), then content of the component program ( 6- content regulation in terms of competencies 7. Attention to the needs of the individual and the community), In the aftermath of the component management skills(8-Skills training), In the dimension of the managerial personality trait(9- Central justice and10-expertise and expertise), And then the evaluation of indicators(11- assessment criteria,12- Perform Evaluation) it was confirmed. the results : the results of the research findings can be explained and explained that the principal institutions of the country 's higher education system have lacked a specific framework for training and planning long - term planning to train managers in the country . the current departure of higher education to train school managers is generally lacking in practical approach to undergraduate , master and doctoral graduates . therefore , the model developed in this research can in order to achieve the proper goals and pattern of training of school administrators who can create a bright future for the generation of today and tomorrow , changes to the current program of training management courses should be made . because a manager and education leader should have good knowledge , skills and attitudes . on the other hand , seminars  , workshops and studies of new internal and external research in educational management can help increase school managers competency . therefore establishment of such courses can be suggested to responsible organizations , including education , the ministry of science and politics  and planners to take appropriate measures to revise the curriculum in higher education and to use up-to-date content and to work in line with international standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Principals
  • Strauss & Corbin Method
  • Principal Training
Abbaszadeh, S. A. (2001). A Comparative Study of the Performance of Graduate Educational Managers in Educational Management with Other Managers in West Azarbaijan Province. Al-Zahra Human Sciences, 11 (39): 124-95(Persian).

Angelides, P. (2012). Forms of leadership that promote inclusive education in Cypriot schools”, Education Management Administration and Leadership, 40 (1): 21-36.

Banda Roberts, M., & Hernandez, R. (2012), Superintendents’  Perspectives of a Principal Preparation Program for Leaders of Predominantly Hispanic Schools in  South Texas. Journal of Hispanic Higher Education,11(2): 149–163.

Boudreaux, M. K. (2015). An Examination of Principals’ Perceptions of ProfessionalDevelopment in an Urban School District. Journal of Education & Social Policy. 2(4). 27-36.

Drake, J. B. R. O., Dubayah, R. G. Knox, D. B. Clark., & Blair. J. B. (2002b). Sensitivity of large-footprint lidar to canopy structure and biomass in a neotropical rainforest, Journal of Environmental Management, 85:563–73.

Elmore R. F. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington, D.C.: The Albert Shanker Institute

Flessa, J. J. (2012). Principals as middle managers: school leadership during the implementation of primary class size reduction policy in Ontario, Leadership and Policy in Schools, 1 (3): 325-343.

Foroughi Nematollahi, M., & Beigi, M. (2012). Goals and Methods of University Management Education: Identifying Students' Preference and Comparison with Teachers at Tehran and Sharif University. Iranian Management Science, 7 (28): 108-87(Persian).

Ghaderi, H. (2011). Quality Assessment of Educational Sciences Curriculum (Management and Educational Planning Tendency) from Faculty Members and Students of Kashan University. Master of Science Degree in Kashan University - Faculty of Literature and Humanities(Persian).

Gurr, D., & Drysdale, L. (2013). Middle-level secondary school leaders: potential, constraints and implications for leadership preparation and development, Journal of Educational Administration, 51 (1). 55-71.

Hallinger, P., & Heck, R. (1998). Exploring the Principal's Contribution to School Effectiveness 1980-1995. School Effec-tiveness and School Improvement, 9(2): 157-191.

Hayat, A. A., Abdollahi, B., Zeinabadi, H. R., & Arasteh, H. (2015). Qualitative study of development needs and methods The words of school principals, Journal of Education and Learning Studies, 7( 2): 1-69.

Hosseinzadeh Takhtkesha, A. (2011). Evaluation of the Performance of Academic Managers of Academic Management of Educational Management and of Managers of Academic Education of Non-Management of Educational Management in Boys 'Secondary Schools in Tehran regarding Students' Academic Achievement. M.Sc. Thesis in Payame Noor University of Tehran(Persian).

Hosseinzadeh, E. (2013). A Comparative Study of the Effectiveness of Graduate School Administrators in Educational Management with Other School Principals in Teachers' Viewpoints. MSc thesis in Sistan and Baluchestan University. Faculty of Educational Sciences and Psychology (Persian).

Interested, A. (2011). public Management. Tehran: Ravan(Persian).

Interested, A. (2014). Theoretical Foundations and Principles of Educational Management. Tehran: Ravan(Persian).

Iqbal, A. M., Farooqi, M. N., & Saunders, K. T. (2006). Teaching methods and assessment techniques used for the introductory level undergraduate finance course in british and irish universities. Journal of Economics and Finance Education, 5(1): 47-61.

Jamali, A., Hosseininia, G., & Zamani Moghaddam, A. (2008). Perceptual Framework for Training Effective Managers in the Cooperative Sector Based on Three Aspects of Training, Research and Promotion, Journal of Leadership and Educational Management. Islamic Azad University of Garmsar Branch. 2 (4): 9-34 (Persian).

Jelveh, E. (2011). Investigating the Relationship between the Effectiveness of Managers Graduated from Educational Management with Principals in Other Areas and Their Relationship with Their Years of Service from the Perspective of Middle School District 10 Teachers in Tehran. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch - Faculty of Educational Sciences and Psychology(Persian).

Klostermann, B. K., Pareja, A. S., Hart, H., White, B. R., & Huynh, M. H. (2015). Restructuring Principal Preparation in Illinois: Perspectives on Implementation Successes, Challenges, and Future Outlook. IERC 2015-3. Illinois Education Research Council.

Kythreotis, A., & pashiardis, P. (2006). Exploring leadership role in school effectiveness, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Leithwood, K., & Levin, B. (2005). Assessing school leader and leadership program effects on pupil learning, department for education and skills, London, Research report RR662, available at: www. dcsf. gov.uk /research /data/ uploadfile /RR662.pdf .

Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2005). School leadership that works: from research to results, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria: VA.

Meydanipoor, K., Abbaspour, A., Khorsandi Taskouh, A., & Barzouyan, S. (2019). Linking Theory and Practice in Educational Management: Exploring School Principals' Interaction with University Professors. School Management, 7 (3): 25-66(Persian).

Mgomezulu, V. Y., Wamba, N. Sh., & Lester, B. (2013). Training Learner-leads in school Management aspects: A strategy to improving school disciplne in botswana. African Journal of Teacher Educational. AJOTE . 3 (1): 1-17.

Mir Hosseini, A., Sultan, P., Asghari, A. A., & Gomroki, J. (2015). Performance of Principles Based on Competency Model, Third National Conference of Tomorrow School, Chalus, Sama Chalus Branch. (Persian)

Mirmakali, S. M. (2006). Leadership in Educational Management, Fifteenth Edition, Tehran: Yastaron(Persian)

Murray, C .(2015). "High School Principals'  Understanding of Instructional Leadership": An  Emerging  Theory . Phd. Thesis, Graduate programs in education. University of Calgary.

Nandwah, I. (2011). Preparation and  Development of Public Secondary  Schools Principals in Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 1 ( 9)[Special Issue – July 2011] 291-301

Nazari, Sh., Rezaei, K., Biokani, J., & Karimi, S. (2014). Investigating the Necessity of Educating and Managing Principals Appropriate to Different School Structures. International Management Conference. Mobin Cultural Ambassadors Institute, Tehran(Persian).

Nirumand, P. A., & Masjed Jazi, S. (2005). Education Management. Tehran: Marwa Courier(Persian).

Pierce, Jon L., & Gardner, Donald G. (2000). Self-Esteem Within the Work and Organizational Context: A Review of the Organization-Based Self-Esteem Literature, Article (PDF Available) in Journal of Management, 30(5):591-622.

Porkarimi, J., Azizi, M., Farzaneh, M., and Kordi, E. (2015). Professional competence of heads of departments Tehran University: An Analysis of the gap between current and desired status, Modern Thoughts in Education, 11(1):77-98.

Shahaida, P., and Nargundkar, R. (2006). Training Managers for “between You and Me” Experiences. Vision, 10( 2): 21-27.

Strass, A., & Juliet, C. (2006). Principles of Qualitative Research Method, Translated by Buick Mansouri, Tehran: Research Institute Humanities‌(Persian).

Sugrue , C. (2015). Principal  Professional  Learning: Sources of Sustenance? Unmasking School Leadership (pp. 93-120): Springer.

Thody, A., Papanaoum, Z., Johansson, O., & Pashiardis, P. (2007). School principal preparation in Europe. International journal of educational management.

Turkzadeh, J., & Najafi, Z. (2019). Validating the Worldwide Leadership Scale of Public School Principals. School Management, 7 (3), 304-322 (Persian).

Waters, T., Marzano, R. J., & McNulty, B. (2003). Balanced Leadership: What 30 Years of Research Tells Us about the Effect of Leadership on Student Achievement. A Working Paper.