آگاهی و نگرش مدیران مدارس و معلمان استان کردستان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 معاون پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

2 گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم واحکام سندتحول بنیادین آموزش و پرورش وتدوین چارچوب بومی ‌جهت ارتقای وضعیت دراستان کردستان است.پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی است که با رویکردآمیخته با طرح اکتشافی انجام شد.مطالعه دربخش کیفی،توسط مصاحبه نیمه ساختاریافته با 100نفرازخبرگان آموزش وپرورش انجام شدودر بخش کمّی جامعه آماری شامل کلیه معلمان استان کردستان به تعداد 24125 نفر بود که 1000نفرازآنان درپاسخگویی به پرسشنامه‌های محقق ساخته، ازطریق لینک الکترونیکی (https://survey.porseline.ir/s/NUO2urp) - تحت ویندوزوآندروید- شرکت کردند وبا توافق بااداره ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش استان درقالب یک دوره ضمن خدمت 6ساعته،برگزار وانجام شد.برای گردآوری داده های تحقیق دربخش کیفی ازدوابزارفیش ومصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شدودربخش کمی ازدوپرسشنامه محقق ساخته آگاهی سنجی ونگرش سنجی استفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی پژوهش ازتحلیل محتوا وبخش کمی ازروش‌های آمارتوصیفی واستنباطی استفاده شد.نتایج نشان داد که میزان آگاهی معلمان استان کردستان نسبت به مفاهیم واحکام سند تحول پایین‌است که نمره آگاهی آنان نسبت به مفاهیم کمی بیشترازآگاهی آنان نسبت به احکام است اما میزان نگرش معلمان نسبت به مفاهیم واحکام سند تحول نسبتا بالا ومثبت است.آگاهی زنان نسبت به مردان در سطح بالاتری قرارداشت و بین سطح تحصیلات و میزان آگاهی نیزرابطه مثبت معناداری وجود داشت.ازاین روبا در نظرگرفتن شرایط علی،شرایط زمینه ای وشرایط مداخله گر، مجموعه راهکارها و راهبردهای عملیاتی درراستای ارتقای آگاهی ونگرش معلمان استان کردستان نسبت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش درقالب زیرنظام های شش گانه سند تحول وبه صورت یک مدل پیشنهاد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teacher`s Awareness and Attitude towards the Concepts and Commandments of the Fundemental Transformation Document (FTD) of the Ministry of Education in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Talib Mohammadi 1
  • rafigh hasani 2
1 The research and human resource assistant of kurdistan education office
2 education department, sanandaj branch, islamic azad university, sanandaj, iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research Survey on Teacher`s Awareness and Attitude towards the Concepts and Commandments of the Fundemental Transformation Document (FTD) of the Ministry of Education and Compilation of an Indigenous Framework to Promote the Conditions in Kurdistan province

The results of studying the level of teachers' knowledge and attitudes towards the individual concepts and principles of the document of fundamental change and their suggestions on how to improve it in Kurdistan province are detailed in following.
--. Teachers' awareness of the concepts of the document on the fundamental transformation of education
Generally, the average teachers' awareness of the concept of a fundamental transformation document is low. According to the results, the mean scores related to teachers 'awareness of the concepts of the fundamental transformation document were 9.74 out of 20, among which the highest score was related to the concepts: the Islamic society with a score of 15.4 and the lowest score for the mission statement section with a score of 3. Teachers' awareness Compared to concepts such as the Islamic society, the major objectives of the education system, the counseling and educational guide, and the philosophy of formal public education, are more than other concepts, and are related to concepts such as basic competencies, mission statement, goals and operational strategies, goals and strategies. Encyclopedia of the system of education Formal and general awareness

--. Teachers' awareness of the provisions of the document on the fundamental transformation of education
As the results show, teachers' awareness of the provisions of the Transition Document is lower than their awareness of its concepts. According to the results, the average score obtained in the field of knowledge of the provisions of the document of fundamental change was 6 out of 20, with the highest score related to the document restoration process with 8.6 and the lowest score related to the tasks of the higher education council The score is 2.8. Teachers have had the highest level of awareness about the ministry's duties and the document restoration process, and they have had the least awareness about the provisions of the policy, planning and oversight sectors, and the duties of the higher education council.
-- Teachers' Attitudes to the Concepts of the Basic Transformation of Education
Teachers' attitude toward concepts is evaluated at a desirable level. According to the results, the average score obtained in the context of the attitude toward the concepts of the Transformation Document was 4.17 out of 5. The concepts of the guidance system and educational counseling, operational goals and strategies, occupational development and meritocracy system, have received the highest score in assessing the attitudes of teachers, and the lowest points of attitude were attributed to the concepts of the great leaders, the necessary ages and the instructional guidelines. The highest scores in the athletic range were related to the concept of the job boom system and meritocracy with 4.42 and the lowest score for the required age with a score of 3.83.
-- Teachers' Attitudes to the Principles of the Basic Education Transformation Document
The level of teachers' attitude towards the judgments is also evaluated at a desirable level. According to the results, the average score obtained in the context of the attitude towards the provisions of the document on the fundamental transformation was 4.30 out of 5. The highest score is related to the attitude toward the Ministry of Education's obligations in implementing the Transformation Document with a score of 4.49, and the lowest score is related to the tasks of the High Council for Education with a score of 3.98.
Overall, it seems that the teachers' attitude towards the concepts and rules of the document is positive and compared to the scores obtained from the questionnaire of knowledge measurement, the results in the attitude section indicate a favorable view of the majority of teachers towards the sentences

--.The most important factors affecting the teachers' attitude and awareness of the concepts and provisions of the document on the fundamental transformation of education
The main categories affecting teachers' knowledge and attitudes are: individual, educational, organizational, social, political, cultural, and technology. Individual categories include five categories of levels of literacy, professional growth, religious orientation, political orientation, individual development. Educational includes courses, books, articles and seminars. Organizational includes organizational justice, performance management, quality management, change management and spiritual leadership. Social includes the social status of teachers, graduate institutions and graduates' ability and knowledge. Politics includes the proportion of government diplomacy with the document of transformation, the government's attitude towards education, the type of behavior with the demands of teachers, and the attention paid to the graduates.
The data gathering method was quantitatively surveyed through a researcher-made questionnaire and its validity and reliability was assessed through Cronbach's alpha. The level of analysis of this research is a person. The statistical population of this research includes all primary and secondary school teachers, administrators and administrators of the schools as well as administrative staff working in education in Kurdistan province, and 1000 individuals were selected as sample population. Based on this section, the tables and charts related to the statistical measurement of the level of teachers' knowledge and attitudes towards the individual concepts and rules of the Education Transformation Document were presented as a score of 20.
In the qualitative section, in the individual interviews with the interviewees, 12 questionnaires were used to interview. In addition, additional sub-questions were raised alongside each question to understand participants' experiences during the interview. The researcher analyzed the data in the sampling process of the participants in order to complete the incomplete cases by obtaining new information from the new participant. After conducting 100 interviews, the main and secondary factors were repeated in previous interviews and the researcher was saturated. After initial analysis of the results of the interviews and their coding, the causal conditions, the conditions of intervention, the ground conditions, strategies, outcomes and the main phenomenon related to raising the knowledge and attitude of the teachers of Kurdistan province towards the document of fundamental transformation were obtained and based on the model of knowledge and The teachers' attitude towards the concepts and principles of the document on the development of education was presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • fudemental transformation document
  • awareness
  • attitude
  • teacher
  • principal

دوره 7، شماره 4
زمستان 1398
صفحه 320-340
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1397