طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اعتبارسنجی به منظور تضمین کیفیت آموزش در مدارس متوسطه نظری بود. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی-استنتاجی بود. برای دسترسی به داده های غنی پس از تحلیل اسناد (7 سند داخلی و 17 سند خارجی مرتبط با کلید واژه‌های منتخب)، از مصاحبه با صاحبنظران استفاده شد. مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس رویکردی هدفمند و با استفاده از روش موارد مطلوب، از بین خبرگان تعلیم و تربیت، متخصصین اعتبارسنجی و مسئولان اجرایی آموزش و ‌پرورش برگزیده شدند. اشباع نظری به عنوان شاخص کفایت داده‌ها پس از مصاحبه عمیق با 35 نفر از مشارکت کنندگان، حاصل شد. برای گردآوری داده‌ها از تحلیل اسناد، مصاحبه عمیق و با رویکرد نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. برای اطمینان از صحت و استحکام داده‌ها ضمن انجام دقیق مصاحبه‌ها توسط پژوهشگر، فایل متنی مصاحبه‌ها تهیه و توسط مشارکت کنندگان، تایید شد. همچنین کدهای استخراج شده، مقوله بندی‌ها و نام گذاری آنها توسط مشارکت کنندگان و همتایان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری دارای 7 عامل (ساختار سازمانی، ساختارفیزیکی، عوامل فردی معلم (کادر اداری و آموزشی)، عوامل فردی دانش‌آموزی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و هسته فنی تدریس و یادگیری) می‌باشد و 60 ملاک و 266 نشانگر متناسب با ویژگی‌های مدارس متوسطه نظری برای عوامل هفتگانه فوق شناسایی شد و نهایتاً مدل پیشنهادی اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری معرفی گردید.


واژگان کلیدی: اعتبارسنجی، تضمین کیفیت، مدارس متوسطه، تحلیل محتوا، فرهنگ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the accreditation Model of the Secondary Teaching Schools of Iran Education

نویسندگان [English]

  • kaveh mohammadi 1
  • hamid farhadi rad 2
  • Abdollah parsa 3
  • hamid farhadi rad 4
1 Ph.D. student of educational administration of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz
4 Professor of Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The current conditions of society and the importance of a knowledge-based society have led schools, students and families to seek a more comprehensive and comprehensive education. Therefore, educational systems have been subject to judgment and accountability more than before. Dynamic learning system needs to be evaluated to deal with any changes and enhancements in quality, and continuous improvement of the quality of education requires the establishment of a sub-system of evaluation and quality assurance, and the use of scientific methods in this regard. In the last few decades, the transformation of this branch of education has been such that, according to King and Alkin (2018), educational evaluation is "investing in people and progress."
One of the programs to evaluate and assure the quality of educational systems is to use the "accreditation system"; Because accreditation is a quality assurance tool that ensures a consistent improvement in the quality and durability of the provided training, it is based on the assumption that in order to achieve quality assurance, it is necessary to continuously and accurately evaluate, measure, review and review Programs and educational institutions.
Considering the obvious evidence of poor quality of schools in students' overall guidance and growth, the growing decline in education budget and low level of knowledge and skills of graduates, paying attention to productivity and reducing costs and increasing the quality is essential. As a result, schools need to have a precise and transparent tool for accreditation their effective organizational activities in the education landscape in order to become institutionalized. The researches carried out in the field of accreditation have not provided a comparative model for accrediting theoretical schools, which includes all aspects of the school as a social system so that it can accredit the schools. Given the importance of the issue, the design of the School accreditation Model is inevitable.
The purpose of this study was to design an accreditation model for teaching quality assurance in the theoretical secondary schools using a qualitative content analysis method with inductive approach. The participants in the research consisted of four groups of education experts, experts in accreditation, officials in education and training, and documents. In order to select the sample, a targeted sampling method was used. Sampling continued to the extent that the researcher reached a theoretical saturation using a semi-structured interview with 35 sample members. The research tool was a semi-structured interview and document analysis. The content validity of the interview was obtained from the viewpoint of the education specialists and To validate, data was coded, named, categorized and analyzed for coding and validation of the findings was confirmed by interviewers using three methods, Triangulation and peer review. The results show that the accreditation model of the secondary schools has the following seven factors (Organizational structure, physical structure, teacher individual factors (administrative and educational staff), Individual factors are students, political factors, cultural factors and technical core of teaching and learning). The core of teaching and learning in the proposed model has 10 criteria. Other activities are secondary to the mission of teaching and learning, This process shapes the many managerial decisions that must be taken in schools. The technical core of teaching and learning directly influences the other factors of the proposed accreditation model and also influences them. In the model presented in the present study, the existence of an efficient and effective organizational structure including the bureaucratic expectations of demands and formal requirements that the organization determines is emphasized. Individuals are also the main element in all social systems (the school has both a structural dimension and a subsequent individual). Teachers, administrative and educational staff, and students with their own individual needs, goals and beliefs, and create personal orientations and rational understanding of their roles. Two important and influential factors in the accreditation of schools and emphasized in the model presented in this study are cultural factor and political factor. In this model, culture is beyond the formal and individual aspects of organizational life, and deals with common meanings and unwritten rules that guide organizational behaviour. Based on this model, attention should be paid to the symbolic nature of social interactions in schools, and what happens in schools should be interpreted in the context of school culture. Schools are also susceptible to political activity due to their loose structure. Therefore, it is necessary to consider the political factors in designing a accreditation model. as a result, by identifying 60 criteria and 266 indicators in line with the characteristics of the secondary schools for the above seven factors, the suggested model for accrediting secondary schools was introduced.
The proposed model illustrates the fact that the secondary schools are a complex and multi-dimensional theoretical concept that if considered with seven factors mentioned, such as an open social system, the more the coordination between the seven factors, the more effective and credible the system Is. School outcomes are a function of teaching and learning interaction, structure, individuals, culture, and policies that are limited by the forces of the environment.
This is a new, academic, and a small move in the direction of increasing the productive and productive vision of the credibility of the education system of the country. Therefore, the results can be used both at the micro level and at the macro level.
The present study was confronted with limitations that one of them is the extent and focus of education in the country. Although the participants included education experts, managers of various education levels, and experts in accrediting and assuring quality in the national context, the model might have been designed for large, high schools and first-class schools in big cities. As a result, its generalization should be done with caution to other theoretical secondary schools, and especially rural and remote small schools with their own specific constraints. The lack of related studies and researches based on similar methodology in the field of study and difficult access for participants in the research were also the limitations of the researcher and the difficulties of this research.
Key words: Accreditation, Quality Assurance, Secondary Schools, Content Analysis, Culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Accreditation
  • Quality Assurance
  • Secondary Schools
  • Content Analysis
  • Culture
Abbaspour, A., & Sharafi, M. (2011). Internal evaluation in the Department of Management and Educational Planning of Allameh Tabatabai University. Quarterly of Educational Measurement, 2 (5): 131-159.

Aturupane, H., Sofizada, A. H., & Shojo, M. (2013). Higher education in Afghanistan: An emerging mountainscape. Washington, DC: The World Bank.‏

‏Austrian Accreditation Council (2016). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Retrieved February 5, 2016, from https://www.aq.ac.at/de/akkreditierung/dokumenteakkreditierung/ESG_endorsedMay2015.pdf

Baghai Shiva, N. (1995). Reviewing and designing a suitable evaluation model for accreditation of high schools in the new secondary education system, master's thesis in Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.

Barkhoda, J., Asadi, M., & Zabardast, M. (2017). Effect of Spiritual Leadership of Principals on Spirituality at Work: Mediating Role of Organizational Justice. Journal of School administration, 5 (2): 270-249.

Bazargan, A. (2015). Educational Evaluation 3rd Edition with Review. Tehran: SAMT Publications.

Bowen, B. (2013). Measuring Teacher Effectiveness When Comparing Alternatively and Traditionally Licensed High School Technology Education Teachers in North Carolina. Journal of Technology Education, 25(1), 82-100.

‏Bryk, A. S., Sebring, P. B., Allensworth, E., Easton, J. Q., & Luppescu, S. (2010). Organizing schools for improvement: Lessons from Chicago. University of Chicago Press.

Bush, T., Bell, L., & Middlewood, D. (Eds.). (2019). Principles of Educational Leadership & Management. SAGE Publications Limited.‏

 Dashti, N., Einalehi, N., Zare Bouani, M., & Abbasi, S. (2012). Internal evaluation of the laboratory sciences department of the School of Paramedical Sciences in the academic year 2011-2010. Journal of Piavard Salamat, 6 (2): 117-127.

Delavar, A. (2017). Theoretical and practical foundations of research in the humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publications.

Fallah, S., Mehdinia, S., Ghaemi, G., Moeinian, K., & Yaghmaeian, K. (2004). Internal evaluation from Environmental Health department of Damghan faculty of health, Semnan University of Medical Sciences magazin. Koomesh. Semnan University of Medical Sciences Scientific Journal, 5(2): 71-76.

Farzianpour, F. (2005). Evaluation of educational and medical services of educational hospitals of medical sciences universities located in Tehran based on accreditation model, Ph.D. Thesis in Department of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

Fillion, G., Koffi, V., & Ekionea, J. P. B. (2015). Peter Senge's learning organization: a critical view and the addition of some new concepts to actualize theory and practice. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 19(3), 73.

Flood, R. L., & Romm, N. R. (2018). A systemic approach to processes of power in learning organizations. The Learning Organization.‏ TIMSS 2015 in Brief. (24 Decemb 2018), in National Center for Education Statistics Retrieved from http://nces.ed.gov/timss/timss15.asp.

Hayward, F. M. (2006). Quality assurance and accreditation of higher education in Africa. In Conference on Higher Education Reform in Francophone Africa: Understanding the Keys of Success (pp. 1-61).

Higher education commission Islamabad-Pakistan (2016). Quality assurance manual for higher education in Pakistan.. Retrieved February 3, 2016 from http://web.uettaxila.edu.pk/qec/Quality_Assurance_Manual.pdf

Hosseinzadeh, M., Hassan Khani, H., & Rahmani, F. (2015). Ethics in Qualitative Research: Analysis of the Concept by Rogers Transformation Method. Medical Ethics Journal, 9 (32): 11-43.

Hoy, W., & Miskel, C. G. (2013). Educational Administration. Theory, research and Practice 9th edition. New York: McGraw Hill.‏

 Jahangiri, A. (2015). Cases and the extent of using pure management techniques and tools in the Iranian healthcare system. Journal of Health Information Management, 12 (5): 681-704.

John M. Ivancevich. (2013), Human Resource Management,12th Edition, New York, NY: McGraw-Hill Irwin.

Kianmehr, M., Ajamizibad, H., Abbasnejad, A., Hamzaei, A., Muslim, A., Moshari, J., Minoyan Haqiqi, M., & Ahmadi, R. (2011). Internal Evaluation of the Department of Basic Medical Sciences, one of the Type 3 University of Medical Sciences, in 2010, Quarterly of the Horizon of Medical Sciences (HMS), 17 (2): 40-49.

King, J. A., & Alkin, M. C. (2019). The centrality of use: Theories of evaluation use and influence and thoughts on the first 50 years of use research. American Journal of Evaluation, 40(3), 431-458.

 Kizuri, A., Hosseini, M., & Fallahi Khoshknab, M. (2008). The effect of internal evaluation on improving educational and research quality. Journal of Nursing Research, 3 (8): 105-115.

Leithwood, K., & Louise, K. (1998). Organizational learning in school. New York, NY: McGraw-Hill Irwin.

Mansouri, M. (2015). Kaizen is the key to competitive success: analyzing Kaizen's deployment projects. Monthly of Quality Age. No. 31.

Materu, P. N. (2007). Higher education quality assurance in Sub-Saharan Africa: Status, challenges, opportunities, and promising practices. The World Bank.

Mehr Alizadeh, Y. (2018). New management theories (theoretical and experimental foundations) with emphasis on the experience of Iranian organizations. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz Publications.

Mirza Mohammadi, M. (1997). Reviewing and designing a suitable model for internal evaluation of the educational quality of the Ministry of Energy, master's thesis in Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.

 Mojtaba Zadeh, M. (2016). Design and validation of accreditation and quality assurance model for the Iranian higher education system, Ph.D. Thesis in Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

Murray, S., Laurent, K., & Gontarz, J. (2015). Evaluation of a concept-based curriculum: A tool and process. Teaching and Learning in Nursing, 10(4), 169-175.‏

 Naderi, A., Hassani, H., & Sadeghi, A. (2014). Evaluating the efficiency of "schools" by using the method of data envelopment analysis: Case study of Shahrbabak middle school in the academic year of 1987-88. Quarterly Journal of Education, 29 (3): 33-9.

Noorullah Noorivandi, A., & Baradaran, M. (2008). Optimal indicators of the internal evaluation of the higher education system from the perspective of graduate students of Ramin University of Agriculture. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 1 (4): 55-69.

Okojie, J. A. (2008, June). Licensing, accreditation and quality assurance in Nigerian Universities: Achievements and challenges. In Unpublished Paper presented at a session of the 2008 Council of Higher Education Accreditation (CHEA) summer workshop.

Owusu, P. A., & Duah, H. K. (2018). Evaluating total quality management as a competitive advantage tool in mobile telecommunication services in Ghana. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences, 6(1): 38-52.

 Pahang, N., Mahdiun, R., & Yarigholi, B. (2017). Checking the quality of schools and identifying the factors affecting it: Combined research. Journal of School administration, 5 (1): 193-173.

 Rahmani, R., & Fathi Vajargah, C. (2008). Quality Assessment in Higher Education. Edu Strategy Med Sci, 1 (1): 28-39.

Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2013). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. sage.

 SERVQUAL and model of service quality gaps: a framework for determining and prioritizing critical factors from faculty perspective in higher education. International Journal of Engineering Science and Technology, 2(7), 3297-3304.

Shahdosti, L. (2011). The role of home environment variables, student background, school atmosphere and teaching process in the mathematical development of third grade middle school students based on clean studies (2007), Ph.D. Thesis in Shahid Madani University of Tabriz, Iran.

Tsinidou, M., Gerogiannis, V., & Fitsilis, P. (2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study. Quality assurance in Education, 18(3), 227-244.