طراحی و اعتبارسنجی الگوی امکان سنجی توسعۀ مدارس کسب و کار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

چکیده

تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته می­باشد که به‌صورت روش­های کیفی و کمی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل متخصصان کارآفرینی و کسب­و­کار و همچنین مدیران و صاحب­نظران حوزه آموزش‌وپرورش بودند که بر این اساس تعداد 13 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی مشخص شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل متخصصین کارآفرینی و کسب‌وکار، مدیران و صاحب­نظران حوزه‌ای آموزش‌وپرورش و همچنین اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزه کارآفرینی و آموزش‌وپرورش بود که تجربه و تخصص کافی در خصوص مدارس کسب­و­کار داشتند. بر اساس برآوردهای اولیه تعداد جامعه آماری بخش کمی شامل 250 نفر بود. بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی تعداد، 148 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه­های نیمه‌هوشمند و  پرسشنامه محقق ساخته­ای بود. در قسمت تجزیه‌وتحلیل کیفی تحقیق از کدگذاری به‌صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. همچنین در قسمت تجزیه‌وتحلیل کمی تحقیق، از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده شده است. تمامی روند تجزیه‌وتحلیل داده­های تحقیق حاضر در نرم­افزارهای SPSS و  PLS انجام گرفت.  نتایج کیفی تحقیق نشان داد که 39 ویژگی از طریق مصاحبه­های انجام‌شده استخراج گردید که این ویژگی­ها در 7 دسته شامل جنبه انگیزشی، فنی، انسانی، قانونی، برنامه­ریزی، سازمانی و فرهنگی دسته­بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که به علت مناسب بودن شاخص­های آلفای­کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا، R2، Q2 و GOF، مدل تحقیق حاضر از اعتبار مناسبی برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of business school development feasibility model

نویسندگان [English]

  • Ghasem Rezaei 1
  • Elham Kavyanei 2
  • Maryam Eslampanah 2
  • Sosan Layei 2
1 PhD student of educational management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Educational Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

 
The functions of business schools in talent education have led to the necessary use of them in advanced countries. This has helped to improve the need for business schools in Iran. On the other hand, the use of land use planning in business school development makes it possible to plan well for business school implementation and activities. This has led to the research on designing a feasibility model for business schools based on land preparation so that operational strategies can be developed in different regions of Iran to develop and improve business schools. Conducting the present study can provide appropriate solutions for the development of business schools. On the other hand, due to the lack of growth of business schools in Iran, the present study can determine the native conditions in accordance with Iran for development of these schools. Also, the present research can promote public knowledge about business schools and ultimately lead to the concern for business schools development at different levels of the country. On the other hand, failure to carry out the present study can lead to major uncertainties in the direction of business schools growth. Failure to do the present research also leads to lack of appropriate solutions for the development of these schools and also fails to establish business school development plans. Failure to do research will also not be able to take advantage of the variables affecting the development of these schools and will undoubtedly reduce the efficiency of business schools. Lack of research in this area has led to insufficient information to improve the efficiency of business schools. On the other hand, lack of research in this area has reduced the necessity and attention to the development of business schools in Iran. However, today's business schools are not on the path to development and they are not very effective.The present study was conducted by designing a feasibility model for business school development. The present study is a mixed research that was done in qualitative and quantitative methods. The research design is a consecutive exploration project. The statistical population of the present study in the qualitative sector was comprised of entrepreneurship specialists and business as well as managers and experts in the field of education. Accordingly, 13 individuals were selected as the qualitative research sample. The statistical population in the quantitative sector also included entrepreneurship and business professionals, managers and experts in the field of education, as well as academics related to the field of entrepreneurship and education, who had sufficient experience and expertise in business schools. According to preliminary estimates, the population of the small statistical population was 250 people. Based on random sampling method, 148 individuals were identified as the research sample. The research tool consisted of semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. In the qualitative analysis part of the research, open, axial and selective coding was used. Also, in the quantitative analysis section, the interpretive structural modeling method and structural equations are used. The whole process of data analysis was done in SPSS and PLS software. The qualitative results of the research showed that 39 attributes were extracted through interviews which were classified into 7 categories including motivational, technical, human, legal, planning, organizational and cultural aspects. According to the results of the qualitative part of the research, seven motivational, technical, human, legal, planning, organizational and cultural aspects of business schools are needed. The identified aspects illustrate that it is important to take into account the varied conditions and characteristics of business schools on the path of improvement and development. In this way, to improve and expand business schools, some aspects of motivational, technical, human, legal, planning, organizational and cultural aspects are well understood.
The results showed that due to the suitability of Cronbach's alpha indices, hybrid reliability, convergent validity, R2, Q2 and GOF, the present model is well validated. Business school development is identified as one of the major issues facing employment, economics, entrepreneurship and business issues. The functions of business schools in talent education have led to the necessary use of them in advanced countries. This has helped to improve the need for business schools in Iran. It is suggested to improve and develop these schools by aligning the business school goals with the business and entrepreneurial goals of the country as well as by targeting the business school applicants appropriately to suit their characteristics and skills to form high goals in this field. Schools and applicants applied. Based on the results of the present study, it is recommended to create general information and knowledge base by establishing databases on existing businesses. It is also suggested that these schools be influenced to develop business-related skills by establishing appropriate links between business schools and various industries. It is also proposed to increase the spiritual and material support of these individuals by increasing the support of senior state and provincial managers in developing business schools. It is also suggested that the promotion of inter-institutional partnerships for business school development take advantage of existing national capacity to develop these schools. Also, according to the results of the present study, it is suggested that the regulatory and supportive regulations of business schools and the government's decisive treatment of offenders and illegal business schools be adjusted to fit the national space for the development of these schools. Also, according to the results of the present study, it is suggested to identify business and business contexts in the business arena by business schools as well as adapt the training provided in business schools to the real needs of the community. Based on the results of the present study, it is suggested to improve the performance of these schools by upgrading ICT infrastructure in business schools.
There were various limitations to the process of the present study. Some of the limitations of the present study were the inadequacy of some individuals in business schools and how these schools operate. Also, the lack of basic information about current business schools and the lack of cooperation of some of these schools with the present study was another limitation. Geographical and cultural differences in Iran and its impact on the development of business schools in different provinces of Iran were other limitations of this study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Schools
  • Model design
  • Validation