تبیین رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه‌های آموزشی مدرسه: نقش میانجی اعتماد و همکاری درون‌گروهی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

چکیده

گروه‌های آموزشی به‌عنوان حلقه مرتبط با عوامل آموزش و پرورش، معلمان و دانش‌آموزان از جایگاه حساس و ویژه‌ای در تحقق اهداف آموزشی برخوردارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه‌های آموزشی با میانجی‌گری اعتماد درون‌گروهی و همکاری درون‌گروهی معلمان سه دوره مدارس شهرستان بابل می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول و دوم (3100 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 200 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (82 نفر مرد و 118 نفر زن) انتخاب شدند. همه معلمان نمونه پژوهش پرسشنامه‌های تسهیم دانش، اعتماد درون‌گروهی، همکاری درون‌گروهی و اثربخشی گروه‌های آموزشی را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها با مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که: بین تسهیم دانش، اعتماد درون‌گروهی و همکاری درون‌گروهی با اثربخشی گروه‌های آموزشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تسهیم دانش بر اثربخشی گروه‌های آموزشی اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین تسهیم دانش با میانجی‌گری اعتماد درون‌گروهی بر اثربخشی گروه‌های آموزشی اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. تسهیم دانش با میانجی‌گری همکاری درون‌گروهی اثر غیرمستقیم و معناداری بر اثربخشی گروه‌های آموزشی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Relationship of Knowledge Sharing with Effectiveness of School Educational Groups: Mediating Role of In-group Trust and Intra-group Collaboration

نویسندگان [English]

 • sakineh jafari 1
 • aliakbar aminbeidokhti 2
 • zahra GHASEMIAN 1
1 semnan university
چکیده [English]

Educational groups as related loop to education factors, teachers and students have a sensitive and special position in achieving educational objectives. The goal of present study is investigate the structural relationship of knowledge sharing with effectiveness of educational groups by mediating in-group trust and intra-group collaboration of teachers of three educational levels of schools in Babol. Present study is a practical research on the basis of purpose and is a type of descriptive-correlative researches on the basis of data collection method. Statistical population of the study included all the teachers of elementary (or primary), first session and second session of secondary education (3100 people) in the academic year 1396-97 that 200 people (82 men and 118 women) were selected as sample using stratified sampling method. All the teachers of study sample completed the questionnaires of knowledge sharing, in-group trust, intra-group collaboration and effectiveness of educational groups. In order to test the reliability of these instruments, Cronbach’s alpha was used. The data was analyzed through structural equation model and by SPSS and LISREL software. The findings showed that there is a positive and significant relationship between knowledge sharing, in-group trust and intra-group collaboration with effectiveness of educational groups. Knowledge sharing has a direct and significant effect on effectiveness of educational groups. Also, knowledge sharing with mediating the in-group trust has an indirect and significant effect on effectiveness of educational groups. Knowledge sharing with mediating the intra-group collaboration has an indirect and significant effect on effectiveness of educational groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge sharing
 • trust
 • Collaboration
 • effectiveness
 • educational group

دوره 8، شماره 2
تابستان 1399
صفحه 1-20
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1397
 • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1397