طراحی الگوی مناسب خود رهبری مدیران در آموزش و پرورش ‏استان گیلان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 مدیر مدرسه و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی- دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش «طراحی الگوی خود رهبری مدیران آموزش و پرورش استان گیلان» بود. ‏روش تحقیق موردنظر از نظر ماهیت داده از نوع کیفی-کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا ‏توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین ستادی ‏‏(مراکز آموزش و پرورش در شهرستان‌ها) و مدیران مدارس به تعداد 2300 نفر تشکیل می‌داد و ‏نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 329 نفر به دست آمد که با روش نمونه‌گیری ‏خوشه‌ای تصادفی، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ‏حاصل از بخش کیفی بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصین و روایی سازه آن از طریق تحلیل ‏عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تعیین گردید. اطلاعات به دست آمده از طریق ‏تکنیک معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار ‏SPSS‏ و ‏AMOS‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار ‏گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که خود رهبری مدیران آموزش و پرورش در 8 شاخص ‏‏(شناخت خود، خود هدایتی، خود نظارتی، خود کنترلی، اثربخشی، هدف‌گذاری، خود انگیزشی و ‏تفکر در خود) دسته‌بندی شدند که با حذف بعضی از سؤال‌ها و نشانگرها، در نهایت مدل موردنظر ‏به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Appropriate Pattern for Leadership in Education in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • mohsen mosavi 1
  • hosein abasian 2
  • Bijan Abdollahi 3
  • hasan reza zeinAbadi 4
1 Director of the School, Ph.D. Student of Educational Management, Kharazmi University of Tehran
2 Assistant Professor of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was "Designing the Self-Leadership Model ‎of Education Managers in Guilan Province". The method of the ‎research in terms of the nature of the data was of a qualitative-‎quantitative type, in terms of the purpose of the applied type and in ‎terms of descriptive-correlation. The statistical population of this study ‎consisted of all heads and deputies (educational centers in the ‎counties) and school principals of 2300 people. The sample was ‎obtained using the Cochran formula (329). Data were random cluster ‎sampling. Data collection tool was a questionnaire from the qualitative ‎section, whose content validity was determined by experts and its ‎construct validity was obtained through confirmatory factor analysis ‎and its reliability through Cronbach's alpha test was more than 70%. ‎The data were analyzed using descriptive and inferential methods ‎including mean, mean, standard deviation and inferential statistics for ‎data analysis using structural equation technique using SPSS and ‎AMOS software. The results showed that self-leadership of education ‎managers was categorized into 8 indicators (self-awareness, self-‎guidance, self-monitoring, self-control, effectiveness, targeting, self-‎motivation and self-reflection) with the removal of some questions and ‎markers; the model was ultimately verified statistically.‎
The purpose of this study was "Designing the Self-Leadership Model ‎of Education Managers in Guilan Province". The method of the ‎research in terms of the nature of the data was of a qualitative-‎quantitative type, in terms of the purpose of the applied type and in ‎terms of descriptive-correlation. The statistical population of this study ‎consisted of all heads and deputies (educational centers in the ‎counties) and school principals of 2300 people. The sample was ‎obtained using the Cochran formula (329). Data were random cluster ‎sampling. Data collection tool was a questionnaire from the qualitative ‎section, whose content validity was determined by experts and its ‎construct validity was obtained through confirmatory factor analysis ‎and its reliability through Cronbach's alpha test was more than 70%. ‎The data were analyzed using descriptive and inferential methods ‎including mean, mean, standard deviation and inferential statistics for ‎data analysis using structural equation technique using SPSS and ‎AMOS software. The results showed that self-leadership of education ‎managers was categorized into 8 indicators (self-awareness, self-‎guidance, self-monitoring, self-control, effectiveness, targeting, self-‎motivation and self-reflection) with the removal of some questions and ‎markers; the model was ultimately verified statistically.‎
The purpose of this study was "Designing the Self-Leadership Model ‎of Education Managers in Guilan Province". The method of the ‎research in terms of the nature of the data was of a qualitative-‎quantitative type, in terms of the purpose of the applied type and in ‎terms of descriptive-correlation. The statistical population of this study ‎consisted of all heads and deputies (educational centers in the ‎counties) and school principals of 2300 people. The sample was ‎obtained using the Cochran formula (329). Data were random cluster ‎sampling. Data collection tool was a questionnaire from the qualitative ‎section, whose content validity was determined by experts and its ‎construct validity was obtained through confirmatory factor analysis ‎and its reliability through Cronbach's alpha test was more than 70%. ‎The data were analyzed using descriptive and inferential methods ‎including mean, mean, standard deviation and inferential statistics for ‎data analysis using structural equation technique using SPSS and ‎AMOS software. The results showed that self-leadership of education ‎managers was categorized into 8 indicators (self-awareness, self-‎guidance, self-monitoring, self-control, effectiveness, targeting, self-‎motivation and self-reflection) with the removal of some questions and ‎markers; the model was ultimately verified statistically.‎
The purpose of this study was "Designing the Self-Leadership Model ‎of Education Managers in Guilan Province". The method of the ‎research in terms of the nature of the data was of a qualitative-‎quantitative type, in terms of the purpose of the applied type and in ‎terms of descriptive-correlation. The statistical population of this study ‎consisted of all heads and deputies (educational centers in the ‎counties) and school principals of 2300 people. The sample was ‎obtained using the Cochran formula (329). Data were random cluster ‎sampling. Data collection tool was a questionnaire from the qualitative ‎section, whose content validity was determined by experts and its ‎construct validity was obtained through confirmatory factor analysis ‎and its reliability through Cronbach's alpha test was more than 70%. ‎The data were analyzed using descriptive and inferential methods ‎including mean, mean, standard deviation and inferential statistics for ‎data analysis using structural equation technique using SPSS and ‎AMOS software. The results showed that self-leadership of education ‎managers was categorized into 8 indicators (self-awareness, self-‎guidance, self-monitoring, self-control, effectiveness, targeting, self-‎motivation and self-reflection) with the removal of some questions and ‎markers; the model was ultimately verified statistically.‎
The purpose of this study was "Designing the Self-Leadership Model ‎of Education Managers in Guilan Province". The method of the ‎research in terms of the nature of the data was of a qualitative-‎quantitative type, in terms of the purpose of the applied type and in ‎terms of descriptive-correlation. The statistical population of this study ‎consisted of all heads and deputies (educational centers in the ‎counties) and school principals of 2300 people. The sample was ‎obtained using the Cochran formula (329). Data were random cluster ‎sampling. Data collection tool was a questionnaire from the qualitative ‎section, whose content validity was determined by experts and its ‎construct validity was obtained through confirmatory factor analysis ‎and its reliability through Cronbach's alpha test was more than 70%. ‎The data were analyzed using descriptive and inferential methods ‎including mean, mean, standard deviation and inferential statistics for ‎data analysis using structural equation technique using SPSS and ‎AMOS software. The results showed that self-leadership of education ‎managers was categorized into 8 indicators (self-awareness, self-‎guidance, self-monitoring, self-control, effectiveness, targeting, self-‎motivation and self-reflection) with the removal of some questions and ‎markers; the model was ultimately verified statistically.‎
The purpose of this study was "Designing the Self-Leadership Model ‎of Education Managers in Guilan Province". The method of the ‎research in terms of the nature of the data was of a qualitative-‎quantitative type, in terms of the purpose of the applied type and in ‎terms of descriptive-correlation. The statistical population of this study ‎consisted of all heads and deputies (educational centers in the ‎counties) and school principals of 2300 people. The sample was ‎obtained using the Cochran formula (329).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Self-Leadership"
  • "Educational Leaders"
  • "Education
  • " "Guilan Province"