طراحی الگوی فرآیند تربیت رسانه ای در مدارس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان )

2 عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار و مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مفهوم تربیت رسانه ای و به دست آوردن راهبردهایی عملیاتی جهت اتخاذ شیوه هایی جدید در مدیریت مدرسه بود. این پژوهش کیفی بوده که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران با سابقه آموزش و پرورش، اساتید دانشگاه در رشته های علوم تربیتی، ارتباطات و رسانه و متخصصان مجرب در حوزه سواد رسانه بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری در مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته به صورت رودرور و عمیق از تعداد 33 نفر به عنوان مشارکت کننده، داده ها جمع آوری گردید. پژوهشگر طی سه مرحله ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، تربیت رسانه ای رابه عنوان پدیده محوری مورد مطالعه قرارداد و شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و پیامد ها و راهبردها را استخراج و دسته بندی نمود. جهت اطمینان از روایی و پایایی پژوهش، مصاحبه ها با بعضی ازافراد چندین بار تکرار و نتایج حاصل در چند مرحله به رؤیت چند تن از اساتید مجرب و مصاحبه شونده ها رسید و در این بین از گروه های کانونی شرکت کنندگان در پژوهش نیزچندین بار استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش، با توجه به رشد روزافزون قدرت رسانه و ابزارهای تکنولوژیک در زندگی روزمره ی دانش آموزان و اثرات شگرف رسانه در سبک، نوع و چگونگی یادگیری آنان، لازم بود که تغییراتی در نحوه و مدل تربیتی و آموزشی مدارس ایجاد گردد که در این پژوهش راهبردهایی کاربردی برای تحقق این مهم ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a media upbringing process pattern in schools

نویسندگان [English]

  • gholam reza rahimi talkhonche 1
  • Faezeh Taghipour khorasgan 2
  • Akbar Etebarian Khorasgani 3
1 PhD Student University in Media Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
2 Faculty Member Islamic Azad university Isfahan (khorasgan) Branch
3 Associate Professor, Head of Department of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch(Khorasgan)
چکیده [English]

Designing a media upbringing process pattern in schools

Abstract
Upbringing is a wide and challenging concept in human life that always named as a basic principles in terms of individually and socially in living of healthy human .The intent of upbringing is providing of agents to emergence of human talents in the desired direction .Though the upbringing, Human talents flourish .Based on the emergence of new media and with rely on media penetration in individually and socially living of people, gradually this argument has risen that media can influence on upbringing, and based on deep observation can itself play an important role as trainer .The schools and the management style that are dominate on the schools is a one of influential factors on students upbringing .Nowadays the schools are attempting to realize of the role of media in themselves functional puzzle and with rely on the kind of media, and media functions and digital instruments in order to best using for future generation upbringing. But with the rapid advancement of science and technology in among of students and with regarding to the digital media epidemic, it seems that the schools are confused in the field of upbringing, so that this issue in itself can bad effect on society. In fact, with the develop of new sciences in the field of media and based on day by day technology advancement and through the emergence of digital devices such as lap top, mobile and etc. that all of them has a huge role in educational system, the control level of school managers on student’s findings are decreasing. In result we are witness the quality of education and upbringing of student are down.
This study was aimed at investigating the notion of media upbringing and gaining operational strategies to take new school management styles. This qualitative study used a grounded theory approach. The data were collected from 33 participants using purposeful and snowball sampling, theoretical saturation, and in-depth, semi-structured interviews. The participants were experienced school teachers, university professors majoring in educational sciences, communication and media and experienced experts in media literacy and cyberspace. Using open, axial, and selective coding, the researcher studied the notion of media upbringing and extracted and categorized the causative and contextual factors, consequences and strategies.
Including the conditions considered in this research can point to: The lack of stable in structure of upbringing in the student's personality, the problems are exist in life style and upbringing manners in different schools and families, conveying the educational role of family and peers to the media, intensive media addiction, intense media addiction among the students and subsequently severe mental changes in teenagers and students and finally school dropouts and lack of motivation among students can be bad effect of media addiction. In order to explain this issue from one side can point to the assumptions and constraints and concept of upbringing, the role and impact and the importance of school’s management style, from other side we can follow the role of media in the future of educational methods. We have to consider the impact of environmental condition on media upbringing, as well as we cannot ignore from the important role of government in the field of media upbringing and the need for children and adolescents to receive proper instruction in the use of virtual media and mass media in the digital age. Some of factors that are interference in this research, can be pointed to the impact of Managers policies and educational centers and the importance of school’s style in media upbringing student, and their importance on increasing the pace of media upbringing process in the community. On the other hand, the style of modern life, true and false social beliefs about media and educational among of instructors and school’s managers are important in this investigation. meanwhile the lack of realizing in the field of cognitive domain by media and passive look from school’s managers to the media. Eventually including the Strategies that gained by researcher in this investigation can be pointed to: Reduction of mental impression of media power in students and their parents. Definition, make a change, again Prioritizing from media function. Playing an active role by student on media and mass media. Considering the characteristics of the future human. Passing from the step of media literacy to the step of media upbringing by launching high quality educational method in schools. Explaining the solutions and education the communication skills among of students and their families. Surveying mental and behavioral changes among of students in order to the control of students mental and personality growing. Including the positive and negative Consequences from this investigation can be pointed to: Positive and negative major changes in student’s cognitive domain and the manner of their learning and education. Preventing from mental and spiritual damage in Puberty age with the solving of conflicts in student mental by media. Declining mental concerns amount of student’s families. The boost of quality and quantity level of learning among of student by media. Returning and reviving of upbringing role to the schools. Using the media as a positive thing not as an annoying thing in the upbringing process. The emergence of new schools with rely on new approach based on media upbringing. Manufacture of new products in the field of mass media. Reviewing in the meaning of media functions among of new generation of student. Preventing disruption in education system based on using the media. Creating an interaction-driven management style in new schools.
To ensure the reliability and validity of the study, some of the interviews were conducted several times and the obtained results from coding were presented to a number of experienced experts and the participants. The obtained results suggest that due to the increasing power of media and technology in students' daily lives and the significant impact of media on their learning style, it seems necessary to make some changes in educational styles in schools. To do so, this study proposes some strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media upbringing
  • Upbringing
  • Media
  • management
  • Education