طراحی مدل فرآیندی کیفیت اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل

3 گروه علوم تربیتی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

4 کارشناس/اداره کل آموزش و پرورش

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثّر و ارایه مدل فرآیندی بر اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه بود. در اجرای پژوهش، از رویکرد کیفی به روش نظریة داده بنیاد استفاده گردید. در اجرای پژوهش، از رویکرد کیفی به روش نظریة داده بنیاد استفاده گردید.همچنین 20 نفر از ناظران و مجریان برنامه تعالی با روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب گردید. برای جمع آوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و تحلیل داده‌ها، با روش کدگذاری سیستماتیک سه مرحله‌ای (کدگذاری‌ باز، محوری و انتخابی) صورت گرفت و مقوله‌ها که اجزای مختلف مدل را تشکیل می‌دادند، در شش طبقه دسته‌بندی شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد مقوله؛ کیفیت اجرای برنامه تعالی متأثّر از عوامل علّی نظیر؛ وضعیت منابع مالی و انسانی مدارس و میزان اهتمام متولیان امر در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه تعالی است. همچنین می-توان با تدبیر راهبردهای مطلوب نظیر؛ آموزش نیروی انسانی، سلامت سازمانی و سودمندی معلمان اجرای برنامه را تسهیل نمود که این عوامل خود از شرایط زمینه‌ای مانند؛ فرهنگ سازمانی، نقش اولیاء و عوامل محیطی و شرایط مداخله‌گر نظیر؛ سبک مدیریت و رهبری و ویژگی‌های مدیر تأثیر می‌پذیرند، و در نهایت اجرای برنامه تعالی به پیامدهایی مانند؛ برنامه‌ محوری، خود‌‌ارزیابی، مدرسه محوری و کیفیت جامع در مدرسه منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a quality process model for implementing school management excellence program

نویسندگان [English]

  • Yousef Namvar 1
  • sadraddin sattari 2
  • Azam Rastgoo 3
  • tarahom rostami alileh 4
1 Faculty member of Islamic Azad University, Ardabil Branch
2 faculty of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Ardabil, IRAN.
4 Expert / Directorate General of Education
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify the effective factors and provide operational model on the performance of school management excellence program. In this research qualitative approach was used by using grounded theory method. Also, 20 supervisors and executives of excellence program were selected by purposeful sampling based on saturation principle. In the data collection, semi - structured interview tools were employed. In order to analyze the data, a systematic coding method has been used in three steps (open coding, axial and selective coding) and the categories that form different parts of the model were grouped into six dimensions. The results of data analysis showed that the quality of implementation of excellence program is influenced by causal factors such as the status of financial and human resources of schools and the amount of effort by the authorities in planning and implementing excellence program. It can also be facilitated by devising desirable strategies such as human resources training, organizational health, and teacher effectiveness, which include contextual factors such as organizational culture, parenting role and environmental factors, and intervening conditions such as; The management and leadership style and characteristics of the principal are influenced, and ultimately, the implementation of the excellence program leads to outcomes such as program-based, self-assessment, school-based and comprehensive quality at school.
The main purpose of this study was to identify the effective factors and provide operational model on the performance of school management excellence program. In this research qualitative approach was used by using grounded theory method. Also, 20 supervisors and executives of excellence program were selected by purposeful sampling based on saturation principle. In the data collection, semi - structured interview tools were employed. In order to analyze the data, a systematic coding method has been used in three steps (open coding, axial and selective coding) and the categories that form different parts of the model were grouped into six dimensions. The results of data analysis showed that the quality of implementation of excellence program is influenced by causal factors such as the status of financial and human resources of schools and the amount of effort by the authorities in planning and implementing excellence program. It can also be facilitated by devising desirable strategies such as human resources training, organizational health, and teacher effectiveness, which include contextual factors such as organizational culture, parenting role and environmental factors, and intervening conditions such as; The management and leadership style and characteristics of the principal are influenced, and ultimately, the implementation of the excellence program leads to outcomes such as program-based, self-assessment, school-based and comprehensive quality at school.
The main purpose of this study was to identify the effective factors and provide operational model on the performance of school management excellence program. In this research qualitative approach was used by using grounded theory method. Also, 20 supervisors and executives of excellence program were selected by purposeful sampling based on saturation principle. In the data collection, semi - structured interview tools were employed. In order to analyze the data, a systematic coding method has been used in three steps (open coding, axial and selective coding) and the categories that form different parts of the model were grouped into six dimensions. The results of data analysis showed that the quality of implementation of excellence program is influenced by causal factors such as the status of financial and human resources of schools and the amount of effort by the authorities in planning and implementing excellence program. It can also be facilitated by devising desirable strategies such as human resources training, organizational health, and teacher effectiveness, which include contextual factors such as organizational culture, parenting role and environmental factors, and intervening conditions such as; The management and leadership style and characteristics of the principal are influenced, and ultimately, the implementation of the excellence program leads to outcomes such as program-based, self-assessment, school-based and comprehensive quality at school.
The main purpose of this study was to identify the effective factors and provide operational model on the performance of school management excellence program. In this research qualitative approach was used by using grounded theory method. Also, 20 supervisors and executives of excellence program were selected by purposeful sampling based on saturation principle. In the data collection, semi - structured interview tools were employed. In order to analyze the data, a systematic coding method has been used in three steps (open coding, axial and selective coding) and the categories that form different parts of the model were grouped into six dimensions. The results of data analysis showed that the quality of implementation of excellence program is influenced by causal factors such as the status of financial and human resources of schools and the amount of effort by the authorities in planning and implementing excellence program. It can also be facilitated by devising desirable strategies such as human resources training, organizational health, and teacher effectiveness, which include contextual factors such as organizational culture, parenting role and environmental factors, and intervening conditions such as; The management and leadership style and characteristics of the principal are influenced, and ultimately, the implementation of the excellence program leads to outcomes such as program-based, self-assessment, school-based and comprehensive quality at school.
The main purpose of this study was to identify the effective factors and provide operational model on the performance of school management excellence program. In this research qualitative approach was used by using grounded theory method. Also, 20 supervisors and executives of excellence program were selected by purposeful sampling based on saturation principle. In the data collection, semi - structured interview tools were employed. In order to analyze the data, a systematic coding method has been used in three steps (open coding, axial and selective coding) and the categories that form different parts of the model were grouped into six dimensions. The results of data analysis showed that the quality of implementation of excellence program is influenced by causal factors such as the status of financial and human resources of schools and the amount of effort by the authorities in planning and implementing excellence program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school management
  • excellence program
  • process model
  • quality for implementing