تدوین و اعتباریابی الگوی توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای: پژوهشی آمیخته

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی الگوی توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان در سال 96-1395 می‌باشد. این پژوهش به روش آمیخته (اکتشافی) انجام شد. جامعة آماری در بخش کیفی افراد مطلع و خبرگان در حوزة توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه-ای بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با در نظر گرفتن اصل اشباع نظری، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعة آماری شامل کلیة مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان بودند، که با استفاده فرمول تعیین حجم نمونة (سرایی، 1393)، تعداد 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در قسمت کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامة محقق‌ساخته بود، که روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان مورد تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای 5 مؤلفه 83/0 تا 91/0 به دست آمد. در قسمت کیفی، 5 مؤلفة اصلی و 17 مؤلفة فرعی در توانمندسازیِ مدیران شناسایی شد و درنهایت به عنوان الگوی توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ارائه گردید و در ادامه اعتبار الگو با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد قبول قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد توانمندسازی می‌تواند به عنوان عاملی مهم و مؤثر در ارزشیابی نیروی انسانی و مدیران کارآمد به عنوان معیاری ارزشمند لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

develop and validate the empowering model of managers in technical and vocational schools: A Mixed Method Study

نویسندگان [English]

 • Akram Dortaj 1
 • Abbas Abbaspour 2
 • Ali Delavar 3
 • Hosein Abdollahi 4
1 PhD student of educational management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of educational management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Assessment and measurement, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of educational management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was develop and validate the empowering model of managers in technical and vocational schools of Kerman city in 2017-2018.This research was carried out using Mix (exploratory) method. The population of the qualitative section included all Informed person in the field of empowerment of managers of technical and vocational schools who 20 participants were selected by using purposeful sampling and chain-referral methods. In the quantitative section, the population included all managers of technical and vocational schools in Kerman province who 175 participants were selected by using the sample size formula (Saraei, 1393). Data were gathered in the qualitative section by using semi-structured and in the quantitative section, using a researcher-made questionnaire that its validity was approved by the expert views, and, using Cronbach's alpha, its reliability was estimated to be 0.83 and 0.91 for the five components. In the qualitative part,5 main components and 17 subcomponents were identified as the components of empowering managers and finally, they were presented as a model for empowerment of managers of technical and vocational schools and the validity of the model was accepted by using a of confirmatory factor analysis (CFA). The results showed that empowerment can be considered as an important and effective factor in the evaluation of human resources and efficient managers as a valuable criterion.
The purpose of this study was develop and validate the empowering model of managers in technical and vocational schools of Kerman city in 2017-2018.This research was carried out using Mix (exploratory) method. The population of the qualitative section included all Informed person in the field of empowerment of managers of technical and vocational schools who 20 participants were selected by using purposeful sampling and chain-referral methods. In the quantitative section, the population included all managers of technical and vocational schools in Kerman province who 175 participants were selected by using the sample size formula (Saraei, 1393). Data were gathered in the qualitative section by using semi-structured and in the quantitative section, using a researcher-made questionnaire that its validity was approved by the expert views, and, using Cronbach's alpha, its reliability was estimated to be 0.83 and 0.91 for the five components. In the qualitative part,5 main components and 17 subcomponents were identified as the components of empowering managers and finally, they were presented as a model for empowerment of managers of technical and vocational schools and the validity of the model was accepted by using a of confirmatory factor analysis (CFA). The results showed that empowerment can be considered as an important and effective factor in the evaluation of human resources and efficient managers as a valuable criterion.
The purpose of this study was develop and validate the empowering model of managers in technical and vocational schools of Kerman city in 2017-2018.This research was carried out using Mix (exploratory) method. The population of the qualitative section included all Informed person in the field of empowerment of managers of technical and vocational schools who 20 participants were selected by using purposeful sampling and chain-referral methods. In the quantitative section, the population included all managers of technical and vocational schools in Kerman province who 175 participants were selected by using the sample size formula (Saraei, 1393). Data were gathered in the qualitative section by using semi-structured and in the quantitative section, using a researcher-made questionnaire that its validity was approved by the expert views, and, using Cronbach's alpha, its reliability was estimated to be 0.83 and 0.91 for the five components. In the qualitative part,5 main components and 17 subcomponents were identified as the components of empowering managers and finally, they were presented as a model for empowerment of managers of technical and vocational schools and the validity of the model was accepted by using a of confirmatory factor analysis (CFA). The results showed that empowerment can be considered as an important and effective factor in the evaluation of human resources and efficient managers as a valuable criterion.The purpose of this study was develop and validate the empowering model of managers in technical and vocational schools of Kerman city in 2017-2018.This research was carried out using Mix (exploratory) method. The population of the qualitative section included all Informed person in the field of empowerment of managers of technical and vocational schools who 20 participants were selected by using purposeful sampling and chain-referral methods. In the quantitative section, the population included all managers of technical and vocational schools in Kerman province who 175 participants were selected by using the sample size formula (Saraei, 1393). Data were gathered in the qualitative section by using semi-structured and in the quantitative section, using a researcher-made questionnaire that its validity was approved by the expert views, and, using Cronbach's alpha, its reliability was estimated to be 0.83 and 0.91 for the five components. In the qualitative part,5 main components and 17 subcomponents were identified as the components of empowering managers and finally, they were presented as a model for empowerment of managers of technical and vocational schools and the validity of the model was accepted by using a of confirmatory factor analysis (CFA). The results showed that empowerment can be considered as an important and effective factor in the evaluation of human resources and efficient managers as a valuable criterion.The purpose of this study was develop and validate the empowering model of managers in technical and vocational schools of Kerman city in 2017-2018.This research was carried out using Mix (exploratory) method. The population of the qualitative section included all Informed person in the field of empowerment of managers of technical and vocational schools who 20 participants were selected by using purposeful sampling and chain-referral methods. In the quantitative section, the population included all managers of technical and vocational schools in Kerman province who 175 participants were selected by using the sample size formula (Saraei, 1393). ). Data were gathered in the qualitative section by using semi-structured and in the quantitative section, using a researcher-made questionnaire that its validity was approved by the expert views, and, using Cronbach's alpha, its reliability was estimated to be 0.83 and 0.91 for the five components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model
 • Empowering
 • Technical and Vocational
 • managers

دوره 8، شماره 3
پاییز 1399
صفحه 23-90
 • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1398