آزمون مدل علی سبک زندگی ایرانی اسلامی بر سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل علی سبک زندگی ایرانی اسلامی بر سلامت جسمی و روانی دانش-آموزان دختر مدارس دولتی می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعة آماری پژوهش را صاحب نظران و خبرگان دینی و اساتید دانشگاهی(تربیت بدنی، معارف اسلامی و جامعه‌شناسی) و همچنین برخی از دانش‌آموزان دختر بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید(15 مصاحبه با 13 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). ودر بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه سبک زندگی ایرانی اسلامی نموده و این پرسشنامه(50 گویه و در قالب 9 مؤلفه) در بین دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی شهر تهران ، توزیع گردید. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده‌ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه-گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 2.0 و نرم افزار Max QDA نسخه Pro استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 25 کد مفهومی و 9 مقوله اصلی، از مؤلفه‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی می‌باشد و همچنین مشخص شد که سبک زندگی ایرانی اسلامی بر سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی تأثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal model of the Irani-Islamic life style on the physical and psychological health of female students in public schools

نویسندگان [English]

  • Saeid Bagheri 1
  • Ali Hemati Afif 2
  • Mehdi Naderi Nasab 2
1 PhD student of Department of Physical Education, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

the purpose of this study was to test the causal model of Irani-Islamic life style on the physical and psychological health of female students in public schools. The present research in terms of purpose is Practical And in terms of data collection method is Descriptive-survey. In the first part (qualitative) for conducting field interviews, the research community was scholars and religious experts and university professors (physical education, Islamic education and sociology) as well as some female students in public schools, who were purposefully was selected and interviewed for quality research (15 interviews with 13 people and continued to theoretical saturation). In the second part (quantitatively), after collecting the data from the qualitative research, a questionnaire was developed for the Irani-Islamic lifestyle, and this questionnaire (50 items and 9 components) was distributed among female students in public schools. From elongation and skidding indices To test the distribution of data (natural or abnormal) In order to investigate and answer the research questions, compilation of the model and structural model of SPSS software version 24, Smart PLS 2.0 and Max QDA Pro software were used. The results of this study showed that 25 conceptual codes and 9 main categories were components of Irani-Islamic lifestyle in female students in public schools and it was also determined that Islamic lifestyle in Iran influenced physical and psychological health of female students in public schools.the purpose of this study was to test the causal model of Irani-Islamic life style on the physical and psychological health of female students in public schools. The present research in terms of purpose is Practical And in terms of data collection method is Descriptive-survey. In the first part (qualitative) for conducting field interviews, the research community was scholars and religious experts and university professors (physical education, Islamic education and sociology) as well as some female students in public schools, who were purposefully was selected and interviewed for quality research (15 interviews with 13 people and continued to theoretical saturation). In the second part (quantitatively), after collecting the data from the qualitative research, a questionnaire was developed for the Irani-Islamic lifestyle, and this questionnaire (50 items and 9 components) was distributed among female students in public schools. From elongation and skidding indices To test the distribution of data (natural or abnormal) In order to investigate and answer the research questions, compilation of the model and structural model of SPSS software version 24, Smart PLS 2.0 and Max QDA Pro software were used. The results of this study showed that 25 conceptual codes and 9 main categories were components of Irani-Islamic lifestyle in female students in public schools and it was also determined that Islamic lifestyle in Iran influenced physical and psychological health of female students in public schools.the purpose of this study was to test the causal model of Irani-Islamic life style on the physical and psychological health of female students in public schools. The present research in terms of purpose is Practical And in terms of data collection method is Descriptive-survey. In the first part (qualitative) for conducting field interviews, the research community was scholars and religious experts and university professors (physical education, Islamic education and sociology) as well as some female students in public schools, who were purposefully was selected and interviewed for quality research (15 interviews with 13 people and continued to theoretical saturation). In the second part (quantitatively), after collecting the data from the qualitative research, a questionnaire was developed for the Irani-Islamic lifestyle, and this questionnaire (50 items and 9 components) was distributed among female students in public schools. From elongation and skidding indices To test the distribution of data (natural or abnormal) In order to investigate and answer the research questions, compilation of the model and structural model of SPSS software version 24, Smart PLS 2.0 and Max QDA Pro software were used. The results of this study showed that 25 conceptual codes and 9 main categories were components of Irani-Islamic lifestyle in female students in public schools and it was also determined that Islamic lifestyle in Iran influenced physical and psychological health of female students in public schools.the purpose of this study was to test the causal model of Irani-Islamic life style on the physical and psychological health of female students in public schools. The present research in terms of purpose is Practical And in terms of data collection method is Descriptive-survey. In the first part (qualitative) for conducting field interviews, the research community was scholars and religious experts and university professors (physical education, Islamic education and sociology) as well as some female students in public schools, who were purposefully was selected and interviewed for quality research (15 interviews with 13 people and continued to theoretical saturation). In the second part (quantitatively), after collecting the data from the qualitative research, a questionnaire was developed for the Irani-Islamic lifestyle, and this questionnaire (50 items and 9 components) was distributed among female students in public schools. From elongation and skidding indices To test the distribution of data (natural or abnormal) In order to investigate and answer the research questions, compilation of the model and structural model of SPSS software version 24, Smart PLS 2.0 and Max QDA Pro software were used. The results of this study showed that 25 conceptual codes and 9 main categories were components of Irani-Islamic lifestyle in female students in public schools and it was also determined that Islamic lifestyle in Iran influenced physical and psychological health of female students in public schools.the purpose of this study was to test the causal model of Irani-Islamic life style on the physical and psychological health of female students in public schools. The present research in terms of purpose is Practical And in terms of data collection method is Descriptive-survey. In the first part (qualitative) for conducting field interviews, the research community was scholars and religious experts and university professors (physical education, Islamic education and sociology) as well as some female students in public schools, who were purposefully was selected and interviewed for quality research (15 interviews with 13 people and continued to theoretical saturation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Girls
  • cultural
  • Social
  • sports
  • Tehran