الگوسازی روابط ساختاری جهان‌بینی رهبری و توان پاسخ‌گویی به محیط با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کمّی)

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش به منظور مدلسازی روابط ساختاری جهان بینی رهبری و توان پاسخگویی به محیط با نقش واسطه گری انسجام سازمانی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی شیراز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب دوره تحصیلی) و براساس فرمول کوکران تعداد 369 نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل فرم خلاصه شده مقیاس جهان‌بینی رهبری، فرم خلاصه شده مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس توان پاسخگویی به محیط بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین نمونه توزیع و جمع‌آوری گردید. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار AMOS و آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که توان پاسخگویی مدارس به محیط به وسیله انواع جهان‌بینی رهبری کارآفرینی (18/0 =β) شبکه‌ای (25/0 =β)، تنظیمی (19/0 =β) به صورت مستقیم پیش‌ بینی شده است. همچنین انواع جهان بینی رهبری کارآفرینی (27/0 =β)، اجتماعی (33/0 =β)، شبکه‌ای (30/0 =β) و تنظیمی (30/0 =β) از طریق انسجام سازمانی به صورت غیر مستقیم، توان پاسخگویی مدارس به محیط را پیش بینی نموده اند. بنابراین مدیران و رهبران مدارس می‌توانند جهت بهبود توان پاسخگویی به محیط بر جهان‌بینی رهبری تمرکز نمایند و برای تسهیل این فرایند از انسجام سازمانی بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Structural Relationship between Leadership Worldview and Power of Response to Environment with the Mediating Role of Organizational Solidarity

نویسندگان [English]

  • jafar torkzadeh 1
  • zahra najafi 2
1 associate prof of educational administration department, shiraz university
2 Msc of educational administration, shiraz university
چکیده [English]

This study aimed to model the structural relationships of leadership worldview and Power of Response to Environment with the Mediating Role of Organizational Solidarity. The research method was descriptive - correlational. The study statistical population included all primary and secondary public school teachers of Shiraz which 369 people were selected by random-stratified sampling method and based on Cochran's formula. Research instrument included a short-form of the leadership worldview scale, a short-form of the organizational solidarity scale, and a short-form of the power of response to environment scale which were distributed and collected between research sample after calculating their reliability and validity. To analyze the research data, AMOS software and structural equation model test were used. The research findings showed that the schools power of response to environment is directly predicted by a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.18), networking (β=0.25) and regulatory (β=0.19). Also a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.27), communitarian (β=0.33), networking (β=0.30) and regulatory (β=0.30) indirectly predicted the power of schools to respond to environment through organizational solidarity. Therefore, school administrators and leaders can focus on leadership worldviews to improve the power of response to environment and utilize the organizational solidarity to facilitate this process.
This study aimed to model the structural relationships of leadership worldview and Power of Response to Environment with the Mediating Role of Organizational Solidarity. The research method was descriptive - correlational. The study statistical population included all primary and secondary public school teachers of Shiraz which 369 people were selected by random-stratified sampling method and based on Cochran's formula. Research instrument included a short-form of the leadership worldview scale, a short-form of the organizational solidarity scale, and a short-form of the power of response to environment scale which were distributed and collected between research sample after calculating their reliability and validity. To analyze the research data, AMOS software and structural equation model test were used. The research findings showed that the schools power of response to environment is directly predicted by a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.18), networking (β=0.25) and regulatory (β=0.19). Also a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.27), communitarian (β=0.33), networking (β=0.30) and regulatory (β=0.30) indirectly predicted the power of schools to respond to environment through organizational solidarity. Therefore, school administrators and leaders can focus on leadership worldviews to improve the power of response to environment and utilize the organizational solidarity to facilitate this process.
This study aimed to model the structural relationships of leadership worldview and Power of Response to Environment with the Mediating Role of Organizational Solidarity. The research method was descriptive - correlational. The study statistical population included all primary and secondary public school teachers of Shiraz which 369 people were selected by random-stratified sampling method and based on Cochran's formula. Research instrument included a short-form of the leadership worldview scale, a short-form of the organizational solidarity scale, and a short-form of the power of response to environment scale which were distributed and collected between research sample after calculating their reliability and validity. To analyze the research data, AMOS software and structural equation model test were used. The research findings showed that the schools power of response to environment is directly predicted by a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.18), networking (β=0.25) and regulatory (β=0.19). Also a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.27), communitarian (β=0.33), networking (β=0.30) and regulatory (β=0.30) indirectly predicted the power of schools to respond to environment through organizational solidarity. Therefore, school administrators and leaders can focus on leadership worldviews to improve the power of response to environment and utilize the organizational solidarity to facilitate this process.
This study aimed to model the structural relationships of leadership worldview and Power of Response to Environment with the Mediating Role of Organizational Solidarity. The research method was descriptive - correlational. The study statistical population included all primary and secondary public school teachers of Shiraz which 369 people were selected by random-stratified sampling method and based on Cochran's formula. Research instrument included a short-form of the leadership worldview scale, a short-form of the organizational solidarity scale, and a short-form of the power of response to environment scale which were distributed and collected between research sample after calculating their reliability and validity. To analyze the research data, AMOS software and structural equation model test were used. The research findings showed that the schools power of response to environment is directly predicted by a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.18), networking (β=0.25) and regulatory (β=0.19). Also a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.27), communitarian (β=0.33), networking (β=0.30) and regulatory (β=0.30) indirectly predicted the power of schools to respond to environment through organizational solidarity. Therefore, school administrators and leaders can focus on leadership worldviews to improve the power of response to environment and utilize the organizational solidarity to facilitate this process.
This study aimed to model the structural relationships of leadership worldview and Power of Response to Environment with the Mediating Role of Organizational Solidarity. The research method was descriptive - correlational. The study statistical population included all primary and secondary public school teachers of Shiraz which 369 people were selected by random-stratified sampling method and based on Cochran's formula. Research instrument included a short-form of the leadership worldview scale, a short-form of the organizational solidarity scale, and a short-form of the power of response to environment scale which were distributed and collected between research sample after calculating their reliability and validity. To analyze the research data, AMOS software and structural equation model test were used. The research findings showed that the schools power of response to environment is directly predicted by a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.18), networking (β=0.25) and regulatory (β=0.19). Also a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.27), communitarian (β=0.33), networking (β=0.30) and regulatory (β=0.30) indirectly predicted the power of schools to respond to environment through organizational solidarity. Therefore, school administrators and leaders can focus on leadership worldviews to improve the power of response to environment and utilize the organizational solidarity to facilitate this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Leadership Worldview
  • Organizational Solidarity
  • Power of Response to Environment
  • School