فضای آموزشی مدارس متوسطه دخترانۀ شهر کرج: مقایسه نظرات و استانداردها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کمّی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه نظرات دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی دوره دوم متوسطه شهر کرج با استانداردهای فضای آموزشی انجام شده است. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 23192 دانش‌آموز مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه شهر کرج است و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از 4 ناحیه آموزش و پرورش 384 دانش‌آموز انتخاب شد. ابزار پژوهش، شامل چک‌لیست محقق‌ساخته ارزیابی فضای آموزشی و پرسشنامه محقق‌ساخته نظرسنجی فضای آموزشی است که بر اساس استانداردهای سازمان نوسازی مدارس تنظیم شده است. فضای آموزشی شامل مولفه‎‌های ابعاد، چیدمان، نور، رنگ، مکان‌یابی و دما است. برای سنجش روایی از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی به‌دست‌آمده برای مقیاس نظرسنجی 910/0 است. نتایج نشان داد در مواردی شامل تعداد دانش‌آموزان، اندازه تخته، فاصله تخته ، فاصله بین ردیف‌ها، رنگ‌آمیزی کلاس، ابعاد پنجره، دما و وسایل گرمایشی و سرمایشی، نظرات دانش‌آموزان مستقل از استانداردهای فضای آموزشی است و تفاوت معناداری میان شاخص‌های سازمان نوسازی مدارس و نظرات دانش‌آموزان وجود دارد. با توجه به نتایج به نظر می‌رسد بهتر است در تهیه استانداردهای فضای آموزشی مدارس به نظرات دانش‌آموزان بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational environment of public and non-governmental secondary schools in Karaj: Comparison of opinions and standards

نویسندگان [English]

  • fatemeh zali 1
  • mohammadreza keramaty 2
  • javad pourkarimi 3
1 administration and educational planning department, faculty of psychology and educational science, University of Tehran,Iran
2 administration and educational planning department, faculty of psychology and educational science, Tehran university
3 Assistant Professor of Educational ministration and Planning University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the difference between the views of students in public and non-governmental secondary schools with educational environment standards in Karaj. The research method is applied to the purpose and the method of data collection is descriptive-surveying. The statistical population includes 23192 secondary school students in secondary school in Karaj, selected by Multistage cluster sampling from 4 educational districts and 384 students were selected. The research tool was a researcher-made checklist for evaluating educational space and a researcher-made questionnaire for educational space adjusted to the standards of the School Renovation Organization . The educational environment includes dimensions, layout, light, color, location and temperature. Content validity was used to assess the validity and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The coefficient of reliability obtained for the survey scale is 0.910. According to the results of the checklist in the school environment, the standards for the desk and bench, classroom dimensions and the level of sound penetration into the classroom are not well considered. The color components of the desk and the bench are standard in all schools. Therefore, in these cases more attention has been paid to the required standards. The number of students in the class, the type of class arrangement, the coloring and the heating and cooling equipment are in most cases non-standard. The type of classroom, the number of class windows, the amount of natural light, the amount of light entering, the temperature, and the adjacent places are in most cases consistent with the standards of the teaching space. According to the students' opinions, the questionnaire of the type of table and bench survey and heating and cooling equipment is in most cases non-standard. The size of the classroom, the distance to the first row, the size of the classroom, the number of class windows and their dimensions, the amount of natural light, the amount of artificial light, and the amount of light entering are in most cases consistent with the standards of the teaching space. Therefore, in terms of the type of desks, benches, heating and cooling equipment, the non-standard and the number of windows in the classroom, the amount of natural light and the amount of light entering, are in accordance with the standards of the school renovation organization. In cases involving classroom temperature, window dimensions, adjacent locations, class layout and board type, students' opinions did not differ significantly from educational space standards, but with regard to number of students, board size, distance to first row, distance between rows, class coloring , Dimensions of the window, classroom temperature, and heating and cooling The students' views are independent of the educational space standards.According to the results it is better to pay more attention to the students' opinions in dev
The purpose of this study was to determine the difference between the views of students in public and non-governmental secondary schools with educational environment standards in Karaj. The research method is applied to the purpose and the method of data collection is descriptive-surveying. The statistical population includes 23192 secondary school students in secondary school in Karaj, selected by Multistage cluster sampling from 4 educational districts and 384 students were selected. The research tool was a researcher-made checklist for evaluating educational space and a researcher-made questionnaire for educational space adjusted to the standards of the School Renovation Organization . The educational environment includes dimensions, layout, light, color, location and temperature. Content validity was used to assess the validity and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The coefficient of reliability obtained for the survey scale is 0.910. According to the results of the checklist in the school environment, the standards for the desk and bench, classroom dimensions and the level of sound penetration into the classroom are not well considered. The color components of the desk and the bench are standard in all schools. Therefore, in these cases more attention has been paid to the required standards. The number of students in the class, the type of class arrangement, the coloring and the heating and cooling equipment are in most cases non-standard. The type of classroom, the number of class windows, the amount of natural light, the amount of light entering, the temperature, and the adjacent places are in most cases consistent with the standards of the teaching space. According to the students' opinions, the questionnaire of the type of table and bench survey and heating and cooling equipment is in most cases non-standard. The size of the classroom, the distance to the first row, the size of the classroom, the number of class windows and their dimensions, the amount of natural light, the amount of artificial light, and the amount of light entering are in most cases consistent with the standards of the teaching space. Therefore, in terms of the type of desks, benches, heating and cooling equipment, the non-standard and the number of windows in the classroom, the amount of natural light and the amount of light entering, are in accordance with the standards of the school renovation organization. In cases involving classroom temperature, window dimensions, adjacent locations, class layout and board type, students' opinions did not differ significantly from educational space standards, but with regard to number of students, board size, distance to first row, distance between rows, class coloring , Dimensions of the window, classroom temperature, and heating and cooling The students' views are independent of the educational space standards.According to the results it is better to pay more attention to the students' opinions in developing school education standards.
eloping school education standards.


The purpose of this study was to determine the difference between the views of students in public and non-governmental secondary schools with educational environment standards in Karaj. The research method is applied to the purpose and the method of data collection is descriptive-surveying. The statistical population includes 23192 secondary school students in secondary school in Karaj, selected by Multistage cluster sampling from 4 educational districts and 384 students were selected. The research tool was a researcher-made checklist for evaluating educational space and a researcher-made questionnaire for educational space adjusted to the standards of the School Renovation Organization .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational space
  • Secondary Schools
  • Karaj
  • Comments
  • Standards