تأثیر ساختارسازمانی مدارس بر میزان بروز فعالیت‌های نوآورانۀ معلمان با میانجی‌گری نقش کیفیّت زندگی کاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کمّی)

نویسندگان

1 معلم ابتدایی

2 استادیار دانشگاه باختر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین تاثیرساختارسازمانی مدرسه بر میزان بروز فعالیت‌های نوآورانه معلمان مدارس ابتدایی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در شهرستان ملکشاهی در استان ایلام انجام یافت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. حجم کل جامعه آماری معلمان در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ برابر با ۱۹۶ نفر بوده که به شیوه سرشماری بررسی گردید و در نهایت داده‌های مربوط به ۱۸۵ نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد ساختار سازمانی مدرسه و پرسشنامه فعالیت‌های نوآورانه معلم حیدری فرد (۱۳۹۴) و نیز پرسشنامه کیفیت زندگی کاری نجفی و همکاران (۱۳۹۷)، استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر استادان راهنما و مشاور و چند تن از صاحب نظران بررسی و تأیید شد. پایایی ابزار پژوهش به کمک نرم افزارspss با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی مدرسه 92/0، پرسشنامه نوآور بودن معلم 968/0 و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 899/0بدست آمد که برای این پژوهش مناسب است. ورود داده‌ها، تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS20 و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از نرم افزار AMOS20 و به شیوه معادلات ساختاری به انجام رسید. نتایج نشان داد که ساختار سازمانی مدرسه با فعالیت‌های نوآورانه معلمان و نیز با کیفیت زندگی کاری آنان رابطه معناداری دارد. همچنین کیفیت زندگی کاری معلمان با فعالیت‌های نوآورانه آنان مرتبط است. همچنین بین معلمان زن و مرد از نظر میزان بروز فعالیت‌های نوآورانه معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of school organizational structure on the incidence of innovative teacher activities by mediating the role of quality of work life (case study: malekshahi primary schools)

نویسندگان [English]

  • mohamadreza paraz 1
  • reza heydarifard 2
1 Elementary teacher
2 Assistant Professor, Bakhtar University of Ilam
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to explain the mediating role of quality of work life in relation to the organizational structure of the school and the creative activities of primary school teachers in Malekshahi city in Ilam province. The present study is of applied purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The total size of the statistical population of teachers in the academic year 1339-98 was 196 which was analyzed by census method and finally the data of 185 students were analyzed. In this study standard questionnaires of school organizational structure and creative activities of teacher Heydarifard (2015) and quality of work life questionnaire of Najafi et al (2018) were used. The face and content validity of the questionnaire was verified with the opinion of a number of experts and mentors. Reliability of the research tool was determined by SPSS software using Cronbach's alpha coefficient for school organizational structure questionnaire 0.92, teacher innovation questionnaire 0.968 and work life quality questionnaire 0.899 which is suitable for this research. Data entry, descriptive analysis of demographic variables were performed using SPSS20 software and hypothesis testing was performed using AMOS20 software by structural equation method. The results showed that the organizational structure of the school has a significant relationship with teachers' innovative activities and their quality of work life at 1% alpha level. Also, the quality of work life of teachers is significantly correlated with their innovative activities at the 1% level. The variable mediating role of quality of work life was partially mediated by the relationship between school organizational structure and teachers' innovative activities. The t-test also showed that there was no significant difference between male and female teachers in terms of teachers' innovative activities. Based on the findings of the study, suggestions were made to reform the school structure, improve the quality of teachers 'work life, as well as create opportunities for teachers' creative activities.
Abstract
This study aimed to explain the mediating role of quality of work life in relation to the organizational structure of the school and the creative activities of primary school teachers in Malekshahi city in Ilam province. The present study is of applied purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The total size of the statistical population of teachers in the academic year 1339-98 was 196 which was analyzed by census method and finally the data of 185 students were analyzed. In this study standard questionnaires of school organizational structure and creative activities of teacher Heydarifard (2015) and quality of work life questionnaire of Najafi et al (2018) were used. The face and content validity of the questionnaire was verified with the opinion of a number of experts and mentors. Reliability of the research tool was determined by SPSS software using Cronbach's alpha coefficient for school organizational structure questionnaire 0.92, teacher innovation questionnaire 0.968 and work life quality questionnaire 0.899 which is suitable for this research. Data entry, descriptive analysis of demographic variables were performed using SPSS20 software and hypothesis testing was performed using AMOS20 software by structural equation method. The results showed that the organizational structure of the school has a significant relationship with teachers' innovative activities and their quality of work life at 1% alpha level. Also, the quality of work life of teachers is significantly correlated with their innovative activities at the 1% level. The variable mediating role of quality of work life was partially mediated by the relationship between school organizational structure and teachers' innovative activities. The t-test also showed that there was no significant difference between male and female teachers in terms of teachers' innovative activities. Based on the findings of the study, suggestions were made to reform the school structure, improve the quality of teachers 'work life, as well as create opportunities for teachers' creative activities.
Abstract
This study aimed to explain the mediating role of quality of work life in relation to the organizational structure of the school and the creative activities of primary school teachers in Malekshahi city in Ilam province. The present study is of applied purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The total size of the statistical population of teachers in the academic year 1339-98 was 196 which was analyzed by census method and finally the data of 185 students were analyzed. In this study standard questionnaires of school organizational structure and creative activities of teacher Heydarifard (2015) and quality of work life questionnaire of Najafi et al (2018) were used. The face and content validity of the questionnaire was verified with the opinion of a number of experts and mentors. Reliability of the research tool was determined by SPSS software using Cronbach's alpha coefficient for school organizational structure questionnaire 0.92, teacher innovation questionnaire 0.968 and work life quality questionnaire 0.899 which is suitable for this research. Data entry, descriptive analysis of demographic variables were performed using SPSS20 software and hypothesis testing was performed using AMOS20 software by structural equation method. The results showed that the organizational structure of the school has a significant relationship with teachers' innovative activities and their quality of work life at 1% alpha level. Also, the quality of work life of teachers is significantly correlated with their innovative activities at the 1% level. The variable mediating role of quality of work life was partially mediated by the relationship between school organizational structure and teachers' innovative activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Organizational Structure
  • Creative Teacher Activity
  • quality of work life
  • Malekshahi City