دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-300 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. ارائۀ الگوی مناسب مدیریت دانش به‌منظور بهبود کیفیت یادگیری هنرجویان هنرستان‌ها

صفحه 22-1

10.34785/J010.1398.112

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

2. پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

صفحه 44-23

10.34785/J010.1398.548

کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

5. بررسی عارضه‌یابی ورزش در مدارس مناطق محروم کشور

صفحه 102-87

10.34785/J010.1398.394

شهاب بهرامی؛ بی تا قبادی؛ شیرین محمدی


علمی-پژوهشی (کیفی)

6. توسعۀ مدارس طبیعت در ایران: نظریه‌ای داده بنیاد

صفحه 123-103

10.34785/J010.1398.252

فرزانه سلیمانی؛ نادر سلیمانی؛ اختر جمالی؛ رضا شعبان نژاد خاص


علمی-پژوهشی (کمی)

7. تأثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

صفحه 141-125

10.34785/J010.1398.221

مهناز خاکپور؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


علمی-پژوهشی (کیفی)

8. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رفتاری رهبران آموزشی بینش‌مند در مدارس ابتدایی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

صفحه 160-143

زهرا همت یار؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی