دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-320 
3. ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

صفحه 50-70

رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی


5. واکاوی پدیدۀ بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 91-110

لیلا نجاتی حاتمیان؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمید رضا آراسته


6. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

صفحه 130-150

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی


8. عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

صفحه 170-190

اکرم حسینی سنگریزه؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


9. مهارت‌های رهبری در مدارس دخترانه دورۀ متوسطه

صفحه 280-300

فائزه مهدوی پور؛ فریبا عدلی؛ افسانه نراقی زاده


11. رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با تمایل به کارآفرینی در مدیران مدرسه ابتدایی

صفحه 280-300

خاطره تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ فائزه تقی پور


12. بررسی عملکرد اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی: مطالعه موردی شهر تهران

صفحه 300-320

امید مهنی؛ سهیلا مختاری؛ منصوره مشایخی؛ علی محمد احمدوند


15. طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

صفحه 80-100

کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلیزاده