دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-300 

علمی-پژوهشی (کمّی)

2. تأثیر صلاحیت‌های مربی‌گری مدیران بر مدیریت مشارکتی مدارس

صفحه 46-24

https://doi.org/10.34785/J010.2020.160

ناهید نادری بنی؛ لیلا مرادیانی؛ قدرت الله باقری؛ صلاح الدین ابراهیمی


علمی-پژوهشی (کیفی)

3. ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازفناوری‌های نوظهور در هوشمندسازی مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 76-47

https://doi.org/10.34785/J010.2020.640

کرامت اله نوری حسن آبادی؛ عبدالرضا سبحانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ قنبر عباس پور اسفدن


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

7. طراحی و اعتبارسنجی الگوی امکان سنجی توسعۀ مدارس کسب و کار

صفحه 137-115

https://doi.org/10.34785/J010.2020.694

قاسم رضایی؛ الهام کاویانی؛ مریم اسلام پناه؛ سوسن لایی


8. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش تفکر راهبردی مدیران مدارس

صفحه 161-138

https://doi.org/10.34785/J010.2020.948

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز


علمی-پژوهشی (کیفی)

9. بازنمایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 190-162

https://doi.org/10.34785/J010.2020.315

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

10. طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

صفحه 217-191

رمضان پیری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری


علمی-پژوهشی (کیفی)

13. ارائه الگویی برای توسعۀ فردی معلمان دورۀ ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 282-259

https://doi.org/10.34785/J010.2020.579

پروین قربانیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمدرضا اردلان