دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-300 
2. ارائۀ مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

صفحه 61-80

فرزانه کارگر؛ سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار


3. بازنمایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دوره‌ی ابتدایی: یک مطالعه‌ی کیفی

صفحه 20-40

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


8. تاثیر صلاحیت‌های مربیگری مدیران روی مدیریت مشارکتی مدارس شهرستان نهاوند

صفحه 160-180

لیلا مرادیانی؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ قدرت الله باقری


9. مطالعه تفکر استراتژیک مدیران مدارس و ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش آن

صفحه 160-180

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز


12. طراحی و اعتبار سنجی مدل امکان سنجی توسعه مدارس کسب و کار

صفحه 240-260

قاسم رضایی؛ الهام کاویانی؛ مریم اسلام پناه؛ سوسن لایی


13. ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازفناوری های نوظهوردر هوشمندسازی مدارس: مطالعه کیفی

صفحه 280-300

کرامت اله نوری حسن آبادی؛ عبدالرضا سبحانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ قنبر عباس پور اسفدن


14. ارائه مدلی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی (یک مطالعه کیفی)

صفحه 260-280

علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمدرضا اردلان؛ پروین قربانیان


17. طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی براساس آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

صفحه 300-320

رمضان پیری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری