دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-360 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

2. امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدارس با استفاده از فنون داده‌کاوی

صفحه 40-21

https://doi.org/10.34785/J010.2020.428

علی بهلولی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی


علمی-پژوهشی (کیفی)

3. طراحی الگوی فرآیند تربیت رسانه ای در مدارس

صفحه 60-41

https://doi.org/10.34785/J010.2020.184

غلامرضا رحیمی طالخونچه؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


علمی-پژوهشی (کمّی)

6. اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی مدارس

صفحه 118-100

https://doi.org/10.34785/J010.2020.219

رضا جامعی؛ محمد اسماعیلی؛ سیامک رنجوری


علمی-پژوهشی (کیفی)

7. طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی برای استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه

صفحه 139-118

https://doi.org/10.34785/J010.2020.796

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ بی بی مرجان فیاضی


8. طراحی الگوی فرآیندی کیفیت اجرای برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه

صفحه 161-140

https://doi.org/10.34785/J010.2020.871

ترحم رستمی آلیله؛ یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ اعظم راستگو


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

9. طراحی الگوی مناسب خود- رهبری مدیران آموزشی

صفحه 185-162

https://doi.org/10.34785/J010.2020.850

محسن موسوی؛ حسین عباسیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


علمی-پژوهشی (کمّی)

10. رابطۀ بالندگی و خود-کارآمدی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه

صفحه 202-186

https://doi.org/10.34785/J010.2020.223

ابوالفضل قاسم زاده؛ تقی زوار؛ زینب فولادوند


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

13. طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه

صفحه 278-246

https://doi.org/10.34785/J010.2020.964

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه خسروی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمید عظیمی مقدم


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

17. مدلی جهت ارتقاء انگیزش در موسسات آموزشی

صفحه 370-344

https://doi.org/10.34785/J010.2020.774

زهرا خدایاری؛ کامران محمدخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمد داودی