دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-360 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

2. امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدارس با استفاده از فنون داده‌کاوی

صفحه 40-21

علی بهلولی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی


علمی-پژوهشی (کیفی)

3. طراحی الگوی فرآیند تربیت رسانه ای در مدارس

صفحه 60-41

غلامرضا رحیمی طالخونچه؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


علمی-پژوهشی (کیفی)

5. عوامل سؤ رفتار دانش‌آموزان در مدارس متوسطه: راهکارهایی برای مدیریت کلاس

صفحه 99-79

بهزاد نادرنژاد؛ فردین عبداللهی؛ فردین باتمانی


علمی-پژوهشی (کمی)

6. اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی مدارس

صفحه 118-100

رضا جامعی؛ محمد اسماعیلی؛ سیامک رنجوری


علمی-پژوهشی (کیفی)

7. طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزشی برای استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه

صفحه 139-118

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ بی بی مرجان فیاضی


8. طراحی الگوی فرآیندی کیفیت اجرای برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه

صفحه 161-140

ترحم رستمی آلیله؛ یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ اعظم راستگو


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

9. طراحی الگوی مناسب خود- رهبری مدیران آموزشی

صفحه 185-162

محسن موسوی؛ حسین عباسیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


علمی-پژوهشی (کمی)

10. رابطۀ بالندگی و خود-کارآمدی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه

صفحه 202-186

ابوالفضل قاسم زاده؛ تقی زوار؛ زینب فولادوند


علمی-پژوهشی (کیفی)

11. درک و تجربه معلمان مدارس از مفهوم سرمایه حرفه ای یک مطالعه پدیدار شناسی

صفحه 217-203

مهدی صالحی؛ پیمان قنبریان قلندر؛ دنیا وکیلی


12. شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس در تراز زیرنظام راهبری و مدیریت

صفحه 245-218

عباس محمدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی نویدادهم؛ حیدر تورانی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

13. طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه

صفحه 278-246

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه خسروی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمید عظیمی مقدم


14. شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران

صفحه 300-279

معصومه محمدبیگی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی؛ کورش ویسی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

17. مدلی جهت ارتقاء انگیزش در موسسات آموزشی

صفحه 370-344

زهرا خدایاری؛ کامران محمدخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمد داودی


علمی-پژوهشی (کیفی)

20. مطالعۀ کیفی آموزش بهداشت روانی مطلوب در مدارس دورۀ متوسطه

صفحه 433-406

زهرا حدیدچی؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی