همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

دکتر زینب صادقی

مدیریت آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران

zeinab_sadeghi1291@yahoo.com