تعداد مقالات: 265
1. شناسنامه نشریه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 0-0


2. شناسنامه نشریه

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 0-0


3. رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر شیراز

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-21

JSA-1705-1134 (R1)

مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ زهرا خلیلی


4. رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت روانی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-21

صدف خلیجیان؛ غلامرضا شمس؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدمحمد میرکمالی


5. مطالعۀ پیامدهای همجواری دانش‌آموزان پایۀ ششم با پایۀ اول از منظر پدیدۀ قلدری و رفتارهای خشونت‌آمیز در مدرسه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

سید احمد مدنی؛ محمدرضا تمنائی فر؛ مرتضی فلاحی


6. بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مدیران مدارس با مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

محسن اصغری؛ علی یزدخواستی؛ سید احمد مدنی


7. مفهوم سازی مدیـریتِ حـکمت بنـیانِ مدرسـه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.34785/J010.1398.648

محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی


9. شناسائی و اولویت‌بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-34

سید روح الله تیموری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسین عبداللهی


10. ارائۀ الگوی مناسب مدیریت دانش به‌منظور بهبود کیفیت یادگیری هنرجویان هنرستان‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 22-1

10.34785/J010.1398.112

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور


12. تبیین و تحلیل عناصر یادگیری و جایگاه کودکان و تسهیلگران در مدارس طبیعت

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-1

https://doi.org/10.34785/J010.2020.824

سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری


13. طراحی مدل مطلوب رهبری اصیل برای مدیران مدارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-1

محمدرضا عباس پور؛ احمد اکبری؛ مهدی زیرک؛ حسین مؤمنی مهمویی


14. ارائه یک الگو برای عملکرد تعالی مدیریت مدرسه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 28-1

شوبو عبدالملکی؛ رشید احمدی فر


15. بازنمایی مفهوم «رهبری مدرسه» با روایت پژوهی تجارب کارورزی در مدارس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 30-1

شراره صادقی؛ شهاب نصیری نیا؛ مهدی صالحی


16. واکاوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس؛ یافته‌های یک پژوهش ترکیبی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-25

جواد پورکریمی؛ محمد فرزانه؛ میترا نوروزی


17. الگوی اسلامی- ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش: پژوهشی کیفی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-21

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ میثم لطیفی؛ طیبه وردی علایی


18. درک مدیران مدارس از ماهیت و کارکرد تخصصی و حرفه ای خود

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-39

فریبا عدلی؛ ابوطالب مطللبی ورکانی


20. تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

زهرا شیخ محمدی؛ علی خلخالی


21. واکاوی موانع رشد حرفه‌ای همکارانه معلمان در مدارس: پژوهشی آمیخته

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 23-49

اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


22. تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 23-45

جعفر ترک زاده؛ الهام راضی؛ زهرا نجفی


24. امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در مدارس با استفاده از فنون داده‌کاوی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 40-21

https://doi.org/10.34785/J010.2020.428

علی بهلولی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی


25. پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 44-23

10.34785/J010.1398.548

کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان