دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی (کیفی)

1. مطالعۀ اکتشافی ابعاد رهبری برنامۀ درسی از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

2. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شایستگی مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

محسن عارف نژاد


3. طراحی و اعتبار سنجی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

نازنین زاده مرادیان الانی؛ ابراهیم پورحسینی؛ شجاع عربان


علمی-پژوهشی (کمّی)

4. تأثیر فضای اخلاقی مدارس بر تعلق خاطر سازمانی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

محسن عارف نژاد؛ مریم موید


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

5. طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی‌های مدیران مدارس هوشمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

نسرین چراغی؛ فردین باتمانی؛ ناصر شیربگی