قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

1- نشریه  بر اساس نامه شماره 3/18/290135  مورخ  1395/12/16  از اول بهار 1395موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 

2- مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

3- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- نشریه مدیریت مدرسه  در پایگاه ISC  نمایه شده است.

5- مقالات در حوزه «آموزش عالی» مورد بررسی قرار نمی‌گیرند لطفا به محورهای موضوعی مجله توجه فرمایید.

6- از مهر سال 1400 مجله به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

7- مقالات مجله  از شماره بهار 1398  دارای شناسۀ DOI  هستند.

8-تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

9-  داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است.

10- فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

11-تمام مقالات دارای دسترس باز هستند که از  CC By $ تبعیت می کنند.

12-*قابل دسترسی از

www.doaj.org/publisher   (صفحه اختصاصی نشریه مدیریت مدرسه در پایگاه دوآج)

 www.bit.ly/1ipwhtd

www.isc.gov.ir 

www.sid.ir

www.noormags.com 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. نقش مدیران مدارس در توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

سکینه اشرفی؛ حسن رضا زین آبادی


علمی-پژوهشی (کیفی)

2. «مدرسۀ نامرئی ایرانی» یک حوزۀ مطالعاتی نوین در مدیریت آموزشی

علی خلخالی؛ محمدرضا کرباسچی؛ زهره شکیبایی


3. فراترکیب عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس

سید محمد میرکمالی؛ فرشته قائمی؛ رضا رستمی؛ کیوان صالحی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

5. طراحی الگوی مطلوب رهبری اصیل برای مدیران مدارس

محمدرضا عباس پور؛ احمد اکبری؛ مهدی زیرک؛ حسین مومنی مهمویی


علمی-پژوهشی (کیفی)

6. بازنمایی تجارب موفقیّت و ناکامی مدیران مدارس

توران رستمی هفشجانی؛ محبوبه سادات فدوی؛ زهرا یوسفی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

7. طراحی و اعتبارسنجی الگوی ارزشیابی تعالی فردی معلمان مدارس

میثم قویدل باجگیران؛ مسلم چرابین؛ الهام فریبرزی؛ احمد اکبری


علمی-پژوهشی (کمّی)

8. نقش رهبری تحوّلی مدیران در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

امیر کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

13. طراحی الگوی توسعه و نگهداشت استعداد در آموزش و پرورش: پژوهشی کیفی

حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ بهمن غلامی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

15. آینده پژوهی پیشران‌ها و عوامل کلیدی مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی

امیر یوسفی؛ صادق ملکی آوارسین؛ بهنام طالبی


علمی-پژوهشی (کیفی)

17. سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش وپرورش: رویکرد فراترکیب

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ قاسم سلیمی؛ رحیم کامیاب


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

18. ارائه الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی

ساناز حاج حسنی؛ فردین باتمانی؛ سهیلا حسین پور


19. طراحی و اعتبار سنجی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی ترکیبی

نازنین زاده مرادیان الانی؛ ابراهیم پورحسینی؛ شجاع عربان


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط