خبر مهم : دریافت درجه A  و نمره 83  از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال 1396  

 قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم  

 

1- نشریه  بر اساس نامه شماره 3/18/290135  مورخ  1395/12/16  از اول بهار 1395موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. 

2- مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

3 - قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- نشریه مدیریت مدرسه  در پایگاه ISC  نمایه شده است.

شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-238 

2. الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران

صفحه 1-20

مسلم پیری زمانه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزوئیان؛ عباس عباس پور


4. مطالعه اکتشافی ابعاد رهبری برنامه درسی از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی

صفحه 308-330

شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد