اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ناصر شیربگی

مدیریت آموزشی دانشیار ، دانشگاه کردستان

nshirbagiuok.ac.ir
08733622709
0000-0001-8770-4227

h-index: 6  

سردبیر

دکتر ناصر شیربگی

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه کردستان

nshirbagiuok.ac.ir
08733624005
0000-0001-8770-4227

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد، دانشگاه کردستان

n.aziziuok.ac.ir

h-index: 3  

دکتر محمدرضا آهنچیان

مدیریت آموزشی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8um.ac.ir

دکتر محمد قهرمانی

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

m-ghahramanisbu.ac.ir

دکتر سعید فرحبخش

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه لرستان

farahbakhshsyahoo.com

دکتر محمدامجد زبردست

مدیریت آموزش عالی استادیار

mazabardastyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر زینب صادقی

مدیریت آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران

zeinab_sadeghi1291yahoo.com

مدیر هماهنگ کننده

دکتر سید جمال بارخدا

مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

barkhoda.jamalyahoo.com
09187757756