نویسنده = نادر سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 241-210

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی


2. توسعۀ مدارس طبیعت در ایران: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 123-103

فرزانه سلیمانی؛ نادر سلیمانی؛ اختر جمالی؛ رضا شعبان نژاد خاص